กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการไฟฟ้านครหลวง
:: ที่ 22/2546
:: เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบแรงดันไฟฟ้า 12,000 โวลต์ หรือ 24,000 โวลต์

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าตามนัย ข้อ 8 แห่ง ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 16 แห่ง ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยอัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2536 ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงจึงกำหนดอัตราค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบแรงดันไฟฟ้า 12,000 โวลต์ หรือ 24,000 โวลต์ ไว้ดังต่อไปนี้
1. การคิดค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบแรงดันไฟฟ้า 12,000 โวลต์ หรือ 24,000 โวลต์ ให้คิดค่าเช่าต่อเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของราคาหม้อแปลงไฟฟ้า
2. การนับระยะเวลาการเช่า ให้นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ากรณีที่ขอเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมการขอใช้ไฟฟ้า หรือนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า กรณีที่ขอเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเดียว โดยคิดค่าเช่าเป็นรายเดือนและคิดค่าเช่าขั้นต่ำอย่างน้อย 1 เดือน


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชลิต เรืองวิเศษ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการปรับปรุงประกาศฉบับนี้ คือ ตามที่การไฟฟ้านครหลวง ได้มีประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 28/2536 แจ้งให้ใช้อัตราค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้อยู่ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 มาใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีประกาศใช้อัตราใหม่ บัดนี้ ได้มีการปรับปรุงอัตราค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับปรุงประกาศฉบับนี้


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update