กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
   

:: ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
:: เรื่อง โครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนงานอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค ข้อที่ 1-13

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 7 (1), (2) และ (3) แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของทางราชการ อันจะนำมาซึ่งข้อเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนำไปใช้เพื่อแสดงความเห็นหรือรักษาสิทธิต่างๆ อันพึงมีพึงได้ การประปาส่วนภูมิภาค จึงขอประกาศโครงสร้าง และการจัดแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง โครงสร้าง และการจัดแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค และสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 115 ตอนที่ 59 ง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
ข้อ 2 การประปาส่วนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุป ดังต่อไปนี้
2.1 ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา โดยสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา
2.2 ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ
2.3 ดำเนินการเพื่อจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่ ซึ่งอยู่นอกเขตที่ทำการ การประปานครหลวง มีอำนาจดำเนินการ แต่การประปาส่วนภูมิภาคอาจดำเนินการจำหน่ายน้ำประปาในเขตที่การประปานครหลวงมีอำนาจดำเนินการได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากการประปานครหลวงแล้ว
ข้อ 3 การประปาส่วนภูมิภาค มีโครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
3.1 สายงานขึ้นตรงผู้ว่าการ
3.1.1 สำนักผู้ว่าการ แบ่งออกเป็น
- กองเลขานุการและการประชุม
- กองประชาสัมพันธ์
3.1.2 สำนักตรวจสอบภายใน แบ่งออกเป็น
- กองตรวจสอบ 1
- กองตรวจสอบ 2
- กองตรวจสอบ 3
3.1.3 สำนักตรวจการ แบ่งออกเป็น
- กองตรวจการ 1
- กองตรวจการ 2
3.2 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
3.2.1 ฝ่ายวิศวกรรม แบ่งออกเป็น
- กองมาตรฐานวิศวกรรม
- กองออกแบบโครงการ 1
- กองออกแบบโครงการ 2
3.2.2 กองเทคนิคก่อสร้าง
3.3 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (กิจการวิสาหกิจ)
3.3.1 ฝ่ายวางแผน แบ่งออกเป็น
- กองนโยบายและแผน
- กองประสานงานการแปรรูป
3.3.2 ฝ่ายฝึกอบรม แบ่งออกเป็น
- กองอำนวยการฝึกอบรม
- กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 เชียงใหม่
- กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ขอนแก่น
- กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 สงขลา
3.3.3 กองวิเคราะห์วิจัย
3.4 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สารสนเทศและประเมินผล)
3.4.1 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น
- กองคอมพิวเตอร์
- กองวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.2 กองติดตามและประเมินผล
3.4.3 กองระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3.5 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (อำนวยการ)
3.5.1 ฝ่ายการพนักงาน แบ่งออกเป็น
- กองระบบงานและวางแผนอัตรากำลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองบริหารค่าตอบแทน
- กองวินัยและพนักงานสัมพันธ์
3.5.2 ฝ่ายกฎหมาย
3.6 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
3.6.1 ฝ่ายบัญชีและการเงิน แบ่งออกเป็น (รายละเอียดอยู่ใน ข้อ 5)
- กองการเงิน
- กองบัญชี
- กองงบประมาณ
3.6.2 ฝ่ายธุรการและพัสดุ แบ่งออกเป็น
- กองธุรการ
- กองจัดหา
- กองบริหารทรัพย์สิน
3.7 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรน้ำ)
3.7.1 ฝ่ายประสานงานแหล่งน้ำ แบ่งออกเป็น
- กองพัฒนาแหล่งน้ำ
- กองควบคุมคุณภาพน้ำ
3.8 สายงานรองผู้ว่าการภาค 1
3.8.1 ฝ่ายอำนวยการภาค 1 แบ่งออกเป็น
- กองบริหารทั่วไป 1
- กองควบคุมการก่อสร้าง 1
- กองแผนงานและประเมินผล 1
3.8.2 สำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่ แบ่งออกเป็น
- กองวิชาการ
- กองบัญชีและการเงิน (รายละเอียดอยู่ใน ข้อ 4)
- กองปฏิบัติการ
- กองบริหารทั่วไป
- สำนักงานประปาในสังกัด 26 สำนักงานประปา
ดังนี้ สำนักงานประปาเชียงใหม่ สำนักงานประปาฮอด สำนักงานประปาสันกำแพง สำนักงานประปาแม่ริม สำนักงานประปาแม่แตง สำนักงานประปาฝาง สำนักงานประปาแม่ฮ่องสอน สำนักงานประปาแม่สะเรียง สำนักงานประปาลำพูน สำนักงานประปาบ้างโฮ่ง สำนักงานประปาลำปาง สำนักงานประปาเกาะคา สำนักงานประปาเถิน สำนักงานประปาแพร่ สำนักงานประปาเด่นชัย สำนักงานประปาร้องกวาง สำนักงานประปาน่าน สำนักงานประปาท่าวังผา สำนักงานประปาพะเยา สำนักงานประปาจุน สำนักงานประปาเชียงราย สำนักงานประปาพาน สำนักงานประปาพญาเม็งราย สำนักงานประปาเวียงเชียงของ สำนักงานประปาแม่สาย สำนักงานประปาแม่ขะจาน
3.8.3 สำนักงานประปาเขต 10 นครสวรรค์ แบ่งออกเป็น
- กองวิชาการ
- กองบัญชีและการเงิน (รายละเอียดอยู่ใน ข้อ 4)
- กองปฏิบัติการ
- กองบริหารทั่วไป
- สำนักงานประปาในสังกัด 26 สำนักงานประปา
ดังนี้ สำนักงานประปานครสวรรค์ออก สำนักงานประปาท่าตะโก สำนักงานประปาลาดยาว สำนักงานประปาพยุหะคีรี สำนักงานประปาชัยนาท สำนักงานประปาอุทัยธานี สำนักงานประปากำแพงเพชร สำนักงานประปาตาก สำนักงานประปาขาณุวรลักษบุรี สำนักงานประปาแม่สอด สำนักงานประปาสุโขทัย สำนักงานประปาทุ่งเสลี่ยม สำนักงานประปาศรีสำโรง สำนักงานประปาสวรรคโลก สำนักงานประปาศรีสัชนาลัย สำนักงานประปาอุตรดิตถ์ สำนักงานประปาพิษณุโลก สำนักงานประปานครไทย สำนักงานประปาพิจิตร สำนักงานประปาบางมูลนาก สำนักงานประปาตะพานหิน สำนักงานประปาเพชรบูรณ์ สำนักงานประปาหล่มสัก สำนักงานประปาชนแดน สำนักงานประปาหนองไผ่ สำนักงานประปาวิเชียรบุรี
3.9 สายงานรองผู้ว่าการภาค 2
3.9.1 ฝ่ายอำนวยการภาค 2 แบ่งออกเป็น
- กองบริหารทั่วไป 2
- กองควบคุมการก่อสร้าง 2
- กองแผนงานและประเมินผล 2
3.9.2 สำนักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น แบ่งออกเป็น
- กองวิชาการ
- กองบัญชีและการเงิน (รายละเอียดอยู่ใน ข้อ 4)
- กองปฏิบัติการ
- กองบริหารทั่วไป
- สำนักงานประปาในสังกัด 18 สำนักงานประปา
ดังนี้ สำนักงานประปาขอนแก่น สำนักงานประปาบ้านไผ่ สำนักงานประปาชุมแพ สำนักงานประปาน้ำพอง สำนักงานประปาชนบท สำนักงานประปากระนวน สำนักงานประปาหนองเรือ สำนักงานประปาเมืองพล สำนักงานประปากาฬสินธุ์ สำนักงานประปากุฉินารายณ์ สำนักงานประปาสมเด็จ สำนักงานประปามหาสารคาม สำนักงานประปาพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานประปาชัยภูมิ สำนักงานประปาแก้งคร้อ สำนักงานประปาจัตุรัส สำนักงานประปาภูเขียว สำนักงานประปาหนองบัวแดง
3.9.3 สำนักงานประปาเขต 7 อุดรธานี แบ่งออกเป็น
- กองวิชาการ
- กองบัญชีและการเงิน (รายละเอียดอยู่ใน ข้อ 4)
- กองปฏิบัติการ
- กองบริหารทั่วไป
- สำนักงานประปาในสังกัด 21 สำนักงานประปา
ดังนี้ สำนักงานประปาอุดรธานี สำนักงานประปากุมภวาปี สำนักงานประปาบ้านผือ สำนักงานประปาบ้านดุง สำนักงานประปาเลย สำนักงานประปาหนองบัวลำภู สำนักงานประปาเชียงคาน สำนักงานประปาด่านซ้าย สำนักงานประปาวังสะพุง สำนักงานประปาหนองคาย สำนักงานประปาบึงกาฬ สำนักงานประปาศรีเชียงใหม่ สำนักงานประปาโพนพิสัย สำนักงานประปาพังโคน สำนักงานประปาสว่างแดนดิน สำนักงานประปานครพนม สำนักงานประปาธาตุพนม สำนักงานประปาบ้านแพง สำนักงานประปาศรีสงคราม สำนักงานประปาสกลนคร สำนักงานประปามุกดาหาร
3.10 สายงานรองผู้ว่าการภาค 3
3.10.1 ฝ่ายอำนวยการภาค 3 แบ่งออกเป็น
- กองบริหารทั่วไป 3
- กองควบคุมการก่อสร้าง 3
- กองแผนงานและประเมินผล 3
3.10.2 สำนักงานประปาเขต 1 ชลบุรี แบ่งออกเป็น
- กองวิชาการ
- กองบัญชีและการเงิน (รายละเอียดอยู่ใน ข้อ 4)
- กองปฏิบัติการ
- กองบริหารทั่วไป
- สำนักงานประปาในสังกัด 22 สำนักงานประปา
ดังนี้ สำนักงานประปาชลบุรี สำนักงานประปาบ้านบึง สำนักงานประปาพนัสนิคม สำนักงานประปาศรีราชา สำนักงานประปาแหลมฉบัง สำนักงานประปาพัทยา สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา สำนักงานประปาบางปะกง สำนักงานประปาบางคล้า สำนักงานประปาพนมสารคาม สำนักงานประปาระยอง สำนักงานประปาบ้านฉาง สำนักงานประปาจันทบุรี สำนักงานประปาน้ำประแสร์ สำนักงานประปาขลุง สำนักงานประปาตราด สำนักงานประปาคลองใหญ่ สำนักงานประปาสระแก้ว สำนักงานประปาวัฒนานคร สำนักงานประปาอรัญประเทศ สำนักงานประปาปราจีนบุรี สำนักงานประปากบินทร์บุรี
3.10.3 สำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี แบ่งออกเป็น
- กองวิชาการ
- กองบัญชีและการเงิน (รายละเอียดอยู่ใน ข้อ 4)
- กองปฏิบัติการ
- กองบริหารทั่วไป
- สำนักงานประปาในสังกัด 21 สำนักงานประปา
ดังนี้ สำนักงานประปาอุบลราชธานี สำนักงานประปาเดชอุดม สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร สำนักงานประปาเขมราฐ สำนักงานประปายโสธร สำนักงานประปาอำนาจเจริญ สำนักงานประปาเลิงนกทา สำนักงานประปาร้อยเอ็ด สำนักงานประปามหาชนะชัย สำนักงานประปาโพนทอง สำนักงานประปาสุวรรณภูมิ สำนักงานประปาบุรีรัมย์ สำนักงานประปาสตึก สำนักงานประปาลำปลายมาศ สำนักงานประปานางรอง สำนักงานประปาละหานทราย สำนักงานประปาสุรินทร์ สำนักงานประปาศีขรภูมิ สำนักงานประปารัตนบุรี สำนักงานประปาศรีสะเกษ สำนักงานประปากันทรลักษณ์
3.11 สายงานรองผู้ว่าการภาค 4
3.11.1 ฝ่ายอำนวยการภาค 4 แบ่งออกเป็น
- กองบริหารทั่วไป 4
- กองควบคุมการก่อสร้าง 4
- กองแผนงานและประเมินผล 4
3.11.2 สำนักงานประปาเขต 2 สระบุรี แบ่งออกเป็น
- กองวิชาการ
- กองบัญชีและการเงิน (รายละเอียดอยู่ใน ข้อ 4)
- กองปฏิบัติการ
- กองบริหารทั่วไป
- สำนักงานประปาในสังกัด 30 สำนักงานประปา
ดังนี้ สำนักงานประปาพระพุทธบาท สำนักงานประปาหนองแค สำนักงานประปามวกเหล็ก สำนักงานประปาบ้านหมอ สำนักงานประปาลพบุรี สำนักงานประปาบ้านหมี่ สำนักงานประปาชัยบาดาล สำนักงานประปาสิงห์บุรี สำนักงานประปาบางระจัน สำนักงานประปาอ่างทอง สำนักงานประปาป่าโมก สำนักงานประปาวิเศษชัยชาญ สำนักงานประปาผักไห่ สำนักงานประปาเสนา สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานประปาท่าเรือ สำนักงานประปาปทุมธานี สำนักงานประปารังสิต สำนักงานประปานครนายก สำนักงานประปาบ้านนา สำนักงานประปานครราชสีมา สำนักงานประปาปากช่อง สำนักงานประปาครบุรี สำนักงานประปาสีคิ้ว สำนักงานประปาปักธงชัย สำนักงานประปาโชคชัย สำนักงานประปาพิมาย สำนักงานประปาชุมพวง สำนักงานประปาโนนสูง สำนักงานประปาด่านขุนทด
3.11.3 สำนักงานประปาเขต 3 ราชบุรี แบ่งออกเป็น
- กองวิชาการ
- กองบัญชีและการเงิน (รายละเอียดอยู่ใน ข้อ 4)
- กองปฏิบัติการ
- กองบริหารทั่วไป
- สำนักงานประปาในสังกัด 23 สำนักงานประปา
ดังนี้ สำนักงานประปาบ้านโป่ง สำนักงานประปาดำเนินสะดวก สำนักงานประปาสวนผึ้ง สำนักงานประปาปากท่อ สำนักงานประปาสมุทรสงคราม สำนักงานประปาสมุทรสาคร สำนักงานประปาอ้อมน้อย สำนักงานประปาสามพราน สำนักงานประปาสุพรรณบุรี สำนักงานประปาศรีประจันต์ สำนักงานประปาเดิมบางนางบวช สำนักงานประปาด่านช้าง สำนักงานประปาสามชุก สำนักงานประปาอู่ทอง สำนักงานประปากาญจนบุรี สำนักงานประปาเลาขวัญ สำนักงานประปาพนมทวน สำนักงานประปาท่ามะกา สำนักงานประปาเพชรบุรี สำนักงานประปาประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประปาปราณบุรี สำนักงานประปากุยบุรี สำนักงานประปาบางสะพาน
3.12 สายงานรองผู้ว่าการภาค 5
3.12.1 ฝ่ายอำนวยการภาค 5 แบ่งออกเป็น
- กองบริหารทั่วไป 5
- กองควบคุมการก่อสร้าง 5
- กองแผนงานและประเมินผล 5
3.12.2 สำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น
- กองวิชาการ
- กองบัญชีและการเงิน (รายละเอียดอยู่ใน ข้อ 4)
- กองปฏิบัติการ
- กองบริหารทั่วไป
- สำนักงานประปาในสังกัด 20 สำนักงานประปา
ดังนี้ สำนักงานประปาสุราษฏร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ สำนักงานประปาเกาะสมุย สำนักงานประปาบ้านนาสาร สำนักงานประปาบ้านตาขุน สำนักงานประปาไชยา สำนักงานประปาชุมพร สำนักงานประปาหลังสวน สำนักงานประปาระนอง สำนักงานประปาพังงา สำนักงานประปาตะกั่วป่า สำนักงานประปาท้ายเหมือง สำนักงานประปาภูเก็ต สำนักงานประปากระบี่ สำนักงานประปาอ่าวลึก สำนักงานประปาทุ่งสง สำนักงานประปาชะอวด สำนักงานประปาปากพนัง สำนักงานประปาปาจันดี สำนักงานประปาขนอม
3.12.3 สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา แบ่งออกเป็น
- กองวิชาการ
- กองบัญชีและการเงิน (รายละเอียดอยู่ใน ข้อ 4)
- กองปฏิบัติการ
- กองบริหารทั่วไป
- สำนักงานประปาในสังกัด 18 สำนักงานประปา
ดังนี้ สำนักงานประปาสงขลา สำนักงานประปาหาดใหญ่ สำนักงานประปาสะเดา สำนักงานประปานาทวี สำนักงานประปาพังงา สำนักงานประปาระโนด สำนักงานประปาพัทลุง สำนักงานประปาเขาชัยสน สำนักงานประปาตรัง สำนักงานประปาห้วยยอด สำนักงานประปาย่านตาขาว สำนักงานประปาสตูล สำนักงานประปายะหา สำนักงานประปาเบตง สำนักงานประปาสายบุรี สำนักงานประปานราธิวาส สำนักงานประปารือเสาะ สำนักงานประปาสุไหงโก-ลก
ข้อ 4 ให้ชะลอการจัดแบ่งส่วนงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) และ กองบัญชีและการเงิน สำนักงานประปาเขต 1 - 10 สายงานรองผู้ว่าการภาค 1 - 5 ไว้จนกว่าการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ ตามโครงการติดตั้งระบบงานทางธุรกิจ ของบริษัทที่ปรึกษาจะดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ข้อ 5 ในระหว่างที่การออกแบบโครงการติดตั้งระบบงานทางธุรกิจ ของบริษัทที่ปรึกษายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่ไม่เกินกว่าวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) มีการจัดแบ่งส่วนงาน ดังนี้
5.1 ฝ่ายบัญชีและการเงิน แบ่งออกเป็น
- กองงบประมาณ
- กองการเงิน
- กองบัญชี
ข้อ 6 ให้คงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ กปภ. (ชั้น 13) และตำแหน่งที่ปรึกษา กปภ. (ชั้น 12) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และให้ยุบตำแหน่งดังกล่าวเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่ง แต่ไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ข้อ 7 อำนาจและหน้าที่ที่สำคัญของส่วนงานการประปาส่วนภูมิภาคโดยสรุป ดังต่อไปนี้
7.1 สายงานขึ้นตรงผู้ว่าการ มีผู้ว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล งานเลขานุการของผู้ว่าการ ติดตามข้อสั่งการที่ กปภ. ได้รับ และที่ผู้ว่าการสั่งการ จัดการประชุมคณะกรรมการ กปภ. คณะอนุกรรมการที่ผู้ว่าการเป็นประธานหรือเลขานุการ คณะทำงานและการประชุมของผู้ว่าการ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุม การประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบภายใน การตรวจการ แบ่งออกเป็น 3 สำนัก ดังนี้
7.1.1 สำนักผู้ว่าการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล งานเลขานุการของผู้ว่าการ การประชุมคณะกรรมการ กปภ. คณะอนุกรรมการที่ผู้ว่าการเป็นประธานหรือเลขานุการ คณะผู้บริหารระดับสูง คณะทำงาน และการประชุมอื่นๆ ที่ผู้ว่าการมอบหมาย ติดตามข้อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมติดตามข้อสั่งการจากรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติที่ กปภ. ได้รับและที่ผู้ว่าการสั่งการประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลภายนอก เสนอข้อคิดเห็นในการบริหารงานของ กปภ. รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย แบ่งออกเป็น 2 กอง ดังนี้
1. กองเลขานุการและการประชุม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านเลขานุการ พิธีการ อำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานของผู้ว่าการในการประชุม ติดตาม และรายงานผลข้อสั่งการ เสนอข้อคิดเห็นในการบริหารงานของ กปภ. รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กองประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการวางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของ กปภ. สำนักงานประปาเขตและสำนักงานประปา การผลิตสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากบุคคลภายนอกรวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.1.2 สำนักตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนตรวจสอบประจำปี กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานการตรวจสอบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตและนโยบายของ กปภ. สรุปรายงานการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าการ ประสานงานและจัดส่งรายงานการตรวจสอบภายในให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง และกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กปภ. (AUDIT COMMITTEE) รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 กอง ดังนี้
1. กองตรวจสอบ 1 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดสายงานรองผู้ว่าการภาค 1 ภาค 2 และหน่วยงานอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสายงานรองผู้ว่าการภาค 1 ภาค 2 โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของเอกสารหลักฐานด้านการเงินการบัญชี ทั้งด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน การพัสดุ และงานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ออกใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ด้วยวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การประเมินผล ติดตามเร่งรัดและเสนอแนะเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ตรวจพบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กองตรวจสอบ 2 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดสายงานรองผู้ว่าการภาค 3 ภาค 4 และหน่วยงานอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสายงานรองผู้ว่าการภาค 3 ภาค 4 โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของเอกสารหลักฐานด้านการเงิน การบัญชี ทั้งด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน การพัสดุ และงานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ออกใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ด้วยวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การประเมินผล ติดตามเร่งรัด และเสนอแนะเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ตรวจพบ รวมทั้งปฏิบัติงานภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. กองตรวจสอบ 3 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ หน่วยงานในสังกัดสายงานรองผู้ว่าการภาค 5 และหน่วยงานอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสายงานรองผู้ว่าการภาค 5 โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารหลักฐานด้านการเงิน การบัญชี ทั้งด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน การพัสดุ และงานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ออกใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ด้วยวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การประเมินผล ติดตามเร่งรัด และเสนอแนะเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ตรวจพบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.1.3 สำนักงานตรวจการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนการตรวจการประจำปี ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของ กปภ. เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอร่างข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวเนื่องกับข้อบังคับหรือระเบียบของ กปภ. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้คำปรึกษา แนะนำ รับและตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ในการปฏิบัติหน้าที่และข้อปัญหาของพนักงานและลูกจ้าง ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจราชการของกระทรวงต่างๆ ในการตรวจราชการ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย แบ่งออกเป็น 2 กอง ดังนี้
1. กองตรวจการ 1 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาเสนอร่างข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวเนื่องกับข้อบังคับ หรือระเบียบ กปภ. ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทันเหตุการณ์ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่ง รับและพิจารณาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ในการปฏิบัติหน้าที่และข้อปัญหาของพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กองตรวจการ 2 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนตรวจการประจำปี ติดตามผลการตรวจการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ตรวจการของ กปภ. และผู้ตรวจการกระทรวงต่างๆ ในการตรวจราชการให้คำปรึกษา เสนอแนะ แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ไปตรวจการ ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของ กปภ. รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.2 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) มีผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป และโครงการก่อสร้างของสำนักงานใหญ่ กำหนดคุณภาพ มาตรฐาน ตรวจสอบ ทดสอบ วัสดุ - ครุภัณฑ์ ระบบผลิต ระบบจำหน่ายน้ำประปา และระบบควบคุม รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 1 กอง ดังนี้
7.2.1 ฝ่ายวิศวกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานโครงการ สำรวจ ออกแบบและประมาณราคาสำหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป โครงการก่อสร้างของสำนักงานใหญ่และจัดทำข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐาน ระบบผลิต ระบบจำหน่ายน้ำประปา ระบบควบคุมและวัสดุ - ครุภัณฑ์ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 กอง ดังนี้
1. กองมาตรฐานวิศวกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานระบบผลิต ระบบจำหน่ายน้ำประปา ระบบควบคุม และวัสดุคุรุภัณฑ์ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กองออกแบบโครงการ 1 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานโครงการ สำรวจ ออกแบบประมาณราคา จัดทำแบบแปลนรายละเอียดประกอบแบบแปลน เอกสารประกอบการจัดจ้าง สำหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป โครงการก่อสร้างของสำนักงานใหญ่ บริหารโครงการก่อสร้างที่มีการจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. กองออกแบบโครงการ 2 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกับกองออกแบบโครงการ 1
7.2.2 กองเทคนิคก่อสร้าง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรฐานท่อและอุปกรณ์ ให้บริการข้อมูลทางเทคนิควิศวกรรมต่างๆ ทดสอบระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในสัญญาจ้าง ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ตรวจสอบ ควบคุมการผลิต ออกใบรับรองท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการประปา รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.3 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (กิจการวิสาหกิจ) มีผู้ช่วยผู้ว่าการ (กิจการวิสาหกิจ) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและวางแผนงานรวมของ กปภ. กรอบแผนการลงทุน แผนวิสาหกิจและแผนเตรียมการแปรรูปของ กปภ. กำหนดแผนงานโครงการเอกชนร่วมลงทุนรวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กำกับดูแลการพัฒนาบุคลากรและการประเมินผล วางแผนการวิเคราะห์วิจัย พฤติกรรมการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ วิเคราะห์เชิงเทคนิคและประยุกต์เทคโนโลยีระบบประปาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในกิจการของ กปภ. และกิจการประปาท้องถิ่น พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ติดตามประสานแผนงาน รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย และ 1 กอง ดังนี้
7.3.1 ฝ่ายวางแผน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการจัดทำนโยบายและแผนงานรวมของ กปภ. กรอบแผนการลงทุน แผนวิสาหกิจ แผนการเตรียมการแปรรูป แผนนโยบายเอกชนร่วมลงทุน รวบรวมแผนปฏิบัติการของสายงานรองผู้ว่าการภาคและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของ กปภ. บริหารและติดตามโครงการเอกชนร่วมลงทุน ประสานแผนงานต่างๆ กับสายงานรองผู้ว่าการภาคและหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง เพื่อสรุปการขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานหลักในการชี้แจงหน่วยงานภายนอกเพื่อของบประมาณลงทุนประจำปี รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 2 กอง ดังนี้
1. กองนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำนโยบายและแผนงานรวมของ กปภ. จัดทำกรอบแผนการลงทุน แผนวิสาหกิจ แผนเตรียมการแปรรูป แผนโครงการเอกชนร่วมลงทุน รวบรวมแผนปฏิบัติการของสายงานรองผู้ว่าการภาค และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของ กปภ. รวบรวมและประสานแผนงานต่างๆ ของ กปภ. เพื่อสรุปขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี ร่วมชี้แจงหน่วยงานภายนอกเพื่อของบประมาณลงทุนประจำปีปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กองประสานงานการแปรรูป มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการประสานและเตรียมการในการแปรรูป กปภ. บริหารและติดตามโครงการต่อเนื่อง จัดทำแผนและดำเนินการโครงการเอกชนร่วมลงทุน รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.3.2 ฝ่ายฝึกอบรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนประเมินผลและติดตามผล และพิจารณาจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 4 กอง ดังนี้
1. กองอำนวยการฝึกอบรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแผนการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร จัดทำสื่อการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จัดทำประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม การจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและดูงาน ดำเนินกิจการห้องสมุดของสำนักงานใหญ่ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 เชียงใหม่ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแผนการฝึกอบรม จัดทำสื่อการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมสัมมนา จัดทำประวัติการฝึกอบรม ประเมินผล และติดตามผลการฝึกอบรมให้กับพนักงานในสังกัดสำนักงานประปาเขต 2, 9 และ 10 รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ขอนแก่น มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแผนการฝึกอบรม จัดทำสื่อการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมสัมมนา จัดทำประวัติการฝึกอบรม ประเมินผล และติดตามผลการฝึกอบรมให้กับพนักงานในสังกัดสำนักงานประปาเขต 1, 6, 7 และ 8 รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 สงขลา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแผนการฝึกอบรม จัดทำสื่อการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมสัมมนา จัดทำประวัติการฝึกอบรม ประเมินผล และติดตามผลการฝึกอบรมให้กับพนักงานในสังกัดสำนักงานประปาเขต 3, 4 และ 5 รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.3.3 กองวิเคราะห์และวิจัย มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์วิจัยทางด้านสังคม และด้านการตลาด เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้น้ำประปา วิเคราะห์วิจัยทางด้านเทคนิคในการดำเนินงานต่างๆ ของ กปภ. วิเคราะห์ผลประกอบการของ กปภ. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องกับกิจการของ กปภ. รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.4 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สารสนเทศและประเมินผล) มีผู้ช่วยผู้ว่าการ (สารสนเทศและประเมินผล) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงาน กำกับ ดูแล การบริหาร การติดตั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ กปภ. กำหนดรูปแบบการรายงานต่างๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ. ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ กปภ. หรือ CIO (Chief Information Officer) รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 2 กอง ดังนี้
7.4.1 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบระบบ พัฒนา และบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศวางแผนและควบคุมการให้บริการ ควบคุม ดูแลฐานข้อมูลกลาง บริหารศูนย์ข้อมูลสนับสนุนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบเครือข่ายระยะใกล้ระยะไกล และตรวจสอบข้อมูล สถิติต่างๆ ของ กปภ. ข้อมูลทางการบริหาร รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 2 กอง ดังนี้
1. กองคอมพิวเตอร์ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบระบบ พัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์เขียนโปรแกรมคำสั่งงาน ประมวลผลข้อมูล ให้บริการ แนะนำให้คำปรึกษาในการดูแลบำรุงรักษา และการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบเครือข่ายระยะใกล้ระยะไกล ควบคุมดูแลฐานข้อมูลกลาง บริหารศูนย์ข้อมูล รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กองวิเคราะห์ข้อมูล มีผู้อำนวยการกองเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดรูปแบบการรายงาน จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลสถิติต่างๆ ของ กปภ. รวมทั้งข้อมูลทางการบริหาร ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินการโครงการงบลงทุนทุกประเภทของ กปภ. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.4.2 กองติดตามและประเมินผล มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานการจัดทำบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการภาคและสายงานต่างๆ ของสำนักงานใหญ่ จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.4.3 กองระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ พัฒนา และให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำแผนที่แนวท่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทปี พ.ศ. 2545 - 2549 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการลดน้ำสูญเสียของสำนักงานประปาเขตและสำนักงานประปา พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง ขอตั้งงบประมาณ ติดตามและประเมินผลของการติดตั้งระบบรวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.5 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (อำนวยการ) มีผู้ช่วยผู้ว่าการ (อำนวยการ) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล การจัดองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านกฎหมาย และจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมายแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย และ 4 กอง ดังนี้
7.5.1 ฝ่ายการพนักงาน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 4 กอง ดังนี้
1. กองระบบงานและวางแผนอัตรากำลัง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงโครงสร้างและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน การวิเคราะห์งาน การวางมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน การวางแผนอัตรากำลัง การวางระบบการประเมินผลของพนักงาน เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนอกเหนือจากที่กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานและลูกจ้าง การพ้นสภาพการเป็นพนักงานในกรณีไม่มีความผิด ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (ศูนย์รวมข้อมูลบุคคลของ กปภ.) รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. กองบริหารค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน และลูกจ้าง การจัดสวัสดิการทั่วไปให้แก่พนักงานและลูกจ้าง สนับสนุนในการดำเนินงาน ประสานงานและติดตามผลในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมสโมสร มูลนิธิหรือกองทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กปภ. รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. กองวินัยและพนักงานสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานทางวินัย การพ้นสภาพการเป็นพนักงานในกรณีกระทำความผิดการพนักงานสัมพันธ์ การควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน การพยาบาล รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.5.2 ฝ่ายกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาให้ความเห็นข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทางด้านกฎหมาย ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีล้มละลาย และคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง กปภ. จัดร่าง จัดทำ ตรวจสอบ นิติกรรมและสัญญานอกมาตรฐานของ กปภ. ดำเนินการเกี่ยวกับค่าทดแทนการใช้ที่ดินในการก่อสร้างระบบประปา การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การจัดกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิในการถือครองอาคาร ที่ดิน และทรัพย์สินของ กปภ. ตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับ กปภ. และการประชุมของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.6 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) มีผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลงานด้านบัญชี การเงินงบประมาณ ธุรการ พัสดุ และการพัฒนาระบบงานควบคุมและบริหารงบทำการ จัดทำงบดุลทางบัญชีขององค์กร รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
7.6.1 ฝ่ายบัญชีและการเงิน แบ่งออกเป็น 3 กอง ดังนี้ (อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม ข้อ 10)
1. กองการเงิน
2. กองบัญชี
3. กองงบประมาณ
7.6.2 ฝ่ายธุรการและพัสดุ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล ประสานงาน การดำเนินงานด้านธุรการ การพัสดุ และการบริหารทรัพย์สิน รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 กอง ดังนี้
1. กองธุรการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยการ ประสานงานทั่วไปของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ด้านธุรการ สารบรรณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปภ. การบริหารสำนักงาน จัดการดูแลระบบความปลอดภัย การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ การบริการด้านสื่อสาร การบริการทั่วไป การจัดกิจกรรมและพิธีการต่างๆ การให้บริการยานพาหนะ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กองจัดหา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป โครงการก่อสร้างของสำนักงานใหญ่ หรือตามที่สายงานรองผู้ว่าการภาคร้องขอ จัดซื้อ จัดจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน จำหน่ายพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ และควบคุมงาน การทำสัญญาผูกพัน ออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ดูแลรักษาหลักประกันเกี่ยวกับกระบวนการจัดหา การตอบปัญหาและการชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกระบวนการจัดหา การขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างและผู้ขาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. กองบริหารทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกการจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สินถาวร การคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร การกำหนดรหัสทรัพย์สินถาวร ประสานงานหน่วยงานที่ครอบครองทรัพย์สินให้มีการสำรวจ ตรวจนับและควบคุมทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สิน จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการเตรียมการแปรรูป รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.7 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรน้ำ) มีผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรน้ำ) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล การวางแผน ประสานงานในการจัดการแหล่งน้ำดิบ กำหนดนโยบายแหล่งน้ำของ กปภ. ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประสานงานในการร่วมกำหนดนโยบาย การยกร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์การตรวจสอบสารเคมีและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การพัฒนาปริมาณและคุณภาพน้ำ เสนอแนวทางการป้องกันแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในระบบประปา รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 2 กอง ดังนี้
7.7.1 ฝ่ายประสานงานแหล่งน้ำ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการแหล่งน้ำดิบ วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำดิบ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กปภ. ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาปริมาณและคุณภาพน้ำ กำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ มาตรฐานสารเคมี และครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในระบบประปา รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 2 กอง ดังนี้
1. กองพัฒนาแหล่งน้ำ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน ดำเนินการขออนุญาตการใช้แหล่งน้ำผิวดินกับหน่วยงานภายนอกจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำดิบของ กปภ. สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำดิบตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอรวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กองควบคุมคุณภาพน้ำ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพน้ำดิบ น้ำประปา กำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ศึกษาตรวจสอบคุณภาพสารเคมี กำหนดมาตรฐานสารเคมี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รวบรวม ประเมินผลคุณภาพแหล่งน้ำสนับสนุนและเสนอแนวทางในการแก้ไขคุณภาพน้ำ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.8 สายงานรองผู้ว่าการภาค 1 มีรองผู้ว่าการภาค 1 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิสาหกิจของ กปภ. กำกับ ดูแล สนับสนุน ติดตามผลและประเมินผล การปฏิบัติงานและการบริหารกิจการประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาเขต 9, 10 และสำนักงานประปาในสังกัด มีอำนาจในการโยกย้ายผู้บริหารหรือพนักงานในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ชั้น 8 ลงมา (ยกเว้นตำแหน่งผู้จัดการประปาและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการประปา) การแต่งตั้งเลื่อนชั้นพนักงานในกรณีชั้นควบ ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินต่ำกว่า 100 ล้านบาทและอนุมัติการจัดจ้างตามอำนาจที่ได้รับมอบ (ส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติการจัดจ้างให้เสนอผู้ว่าการ) โดยให้ประกาศดำเนินการจ้างที่สำนักงานประปาเขตโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้ส่งสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) ดำเนินการ ดำเนินการจัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณที่สายงานรองผู้ว่าการภาค ได้รับจัดสรรและตามอำนาจที่ได้รับมอบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 2 สำนักงานประปาเขต ดังนี้
7.8.1 ฝ่ายอำนวยการภาค 1 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมแผนงาน วิเคราะห์แผนงานโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตามผลและประเมินผล บริหารงานบุคคล ประสานงานในการจัดหาที่ดิน พิจารณาการขออนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้างของสำนักงานประปาเขต การรับและถ่ายโอนกิจการประปาชุมชนควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาที่ออกแบบ โดยฝ่ายวิศวกรรมและสำนักงานประปาเขต รายงานการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูลทางบริหารในส่วนของสายงานรองผู้ว่าการภาค รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 กอง ดังนี้
1. กองบริหารทั่วไป 1 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล รวบรวม ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณ ตรวจสอบการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานประปาเขต ให้เป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบประสานงานการรับถ่ายโอนกิจการประปาชุมชน ควบคุมงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่สายงานรองผู้ว่าการภาคได้รับจัดสรร รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กองควบคุมการก่อสร้าง 1 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบประปาที่ออกแบบ โดยฝ่ายวิศวกรรม และสำนักงานประปาเขตในสังกัดสายงานรองผู้ว่าการภาค ให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และรายงานผลการก่อสร้าง ติดตาม เร่งรัดงานก่อสร้าง และการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้เป็นตามเป้าหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. กองแผนงานและประเมินผล 1 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการและบันทึกข้อตกลงประจำปี ปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและบันทึกข้อตกลง ประสานงานในการจัดหาที่ดินโครงการก่อสร้างระบบประปา วิเคราะห์โครงการ ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินกิจการประปา ของสำนักงานประปาเขตและสำนักงานประปาในสังกัดสายงานรองผู้ว่าการภาค กำหนดแผนการรับถ่ายโอนกิจการประปาชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลทางการบริหาร รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.8.2 สำนักงานประปาเขต 9 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานโครงการงบลงทุนของสำนักงานประปาเขต วางแผนสำรวจ ออกแบบ ดำเนินการ โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินต่ำกว่า 100 ล้านบาท (ส่วนโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้ส่งสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) ดำเนินการ) โครงการลดน้ำสูญเสีย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและที่ดิน โครงการเร่งรัดขยายเขตจำหน่ายน้ำ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินต่ำกว่า 100 ล้านบาท และอนุมัติจัดจ้างตามอำนาจที่ได้รับมอบ (ส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติการจัดจ้างให้เสนอรองผู้ว่าการภาค) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่สำนักงานประปาเขตได้รับจัดสรรและตามอำนาจที่ได้รับมอบ สำหรับโครงการเร่งรัดขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการลดน้ำสูญเสีย งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ที่อยู่ในอำนาจรับผิดชอบของสำนักงานประปา ให้ส่งให้สำนักงานประปาดำเนินการรวบรวมจัดทำและบริหารงบประมาณ พัฒนาแหล่งน้ำและควบคุมคุณภาพน้ำซ่อมและสนับสนุนการซ่อมมาตรวัดน้ำ ระบบเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมของสำนักงานประปาในสังกัดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติของสายงานรองผู้ว่าการภาค จัดทำแผนและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สรรหา คัดเลือกพนักงานทดแทนอัตราว่างตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ การบริหารงานบุคคลและการดำเนินกิจการประปาของสำนักงานประปาในสังกัด รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 4 กอง สำนักงานประปาชั้น 1 - 4 ดังนี้
1. กองวิชาการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานโครงการงบลงทุนของสำนักงานประปาเขต วางแผน สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้างโครงการเร่งรัดขยายเขตจำหน่ายน้ำ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร โครงการลดน้ำสูญเสีย โครงการรักษาแหล่งน้ำและที่ดินสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินต่ำกว่า 100 ล้านบาท วางแผนสนับสนุนการจัดทำแผนที่แนวท่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของสำนักงานประปาในสังกัด รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กองบัญชีและการเงิน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตาม ข้อ 12
3. กองปฏิบัติการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน การลดน้ำสูญเสีย การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำและน้ำประปา การจัดซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ใช้น้ำของสำนักงานประปาในสังกัด รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. กองบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ สารบรรณ งานบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ได้รับมอบอำนาจ การทำและตรวจสอบนิติกรรมและสัญญา ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านกฎหมาย รวบรวมจัดทำงบประมาณ ตรวจสอบควบคุมการใช้ งบประมาณของสำนักงานประปาเขตและสำนักงานประปาในสังกัด วางแผนการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประปาในสังกัด รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. สำนักงานประปาชั้น 1 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการประปา ในการผลิต การจ่ายน้ำประปา การบำรุงรักษาระบบผลิตและระบบท่อจ่ายน้ำประปา สำรวจประมาณการติดตั้งประปาให้กับผู้ใช้น้ำ จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ดำเนินการตามแผนการลดน้ำสูญเสียและการจัดเก็บรายได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดจ้างโครงการเร่งรัดขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการลดน้ำสูญเสีย งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารตามอำนาจที่ได้รับมอบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. สำนักงานประปาชั้น 2 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการประปา ในการผลิต การจ่ายน้ำประปา การบำรุงรักษาระบบผลิตและระบบท่อจ่ายน้ำประปา สำรวจประมาณการติดตั้งประปาให้กับผู้ใช้น้ำ จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ดำเนินการตามแผนการลดน้ำสูญเสียและการจัดเก็บรายได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและตามอำนาจที่ได้รับมอบ การจัดจ้างโครงการเร่งรัดขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการลดน้ำสูญเสีย งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ตามอำนาจที่ได้รับมอบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. สำนักงานประปาชั้น 3 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการประปา ในการผลิต การจ่ายน้ำประปา การบำรุงรักษาระบบผลิตและระบบท่อจ่ายน้ำประปา สำรวจประมาณการติดตั้งประปาให้กับผู้ใช้น้ำ จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ดำเนินการตามแผนการลดน้ำสูญเสียและการจัดเก็บรายได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและตามอำนาจที่ได้รับมอบ การจัดจ้างโครงการเร่งรัดขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการลดน้ำสูญเสีย งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ตามอำนาจที่ได้รับมอบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. สำนักงานประปาชั้น 4 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการประปา ในการผลิต การจ่ายน้ำประปา การบำรุงรักษาระบบผลิตและระบบท่อจ่ายน้ำประปา สำรวจประมาณการติดตั้งประปาให้กับผู้ใช้น้ำ จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ดำเนินการตามแผนการลดน้ำสูญเสียและการจัดเก็บรายได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและตามอำนาจที่ได้รับมอบ การจัดจ้างโครงการเร่งรัดขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการลดน้ำสูญเสีย งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ตามอำนาจที่ได้รับมอบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.8.3 สำนักงานประปาเขต 10 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ และการจัดแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกีบสำนักงานประปาเขต 9
7.9 สายงานรองผู้ว่าการภาค 2 มีรองผู้ว่าการภาค 2 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิสาหกิจของ กปภ. กำกับ ดูแล สนับสนุน ติดตามผลและประเมินผล การปฏิบัติงานและการบริหารกิจการประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาเขต 6, 7 และสำนักงานประปาในสังกัด มีอำนาจในการโยกย้ายผู้บริหารหรือพนักงานในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ชั้น 8 ลงมา (ยกเว้นตำแหน่งผู้จัดการประปาและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการประปา) การแต่งตั้งเลื่อนชั้นพนักงานในกรณีชั้นควบ ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินต่ำกว่า 100 ล้านบาทและอนุมัติการจัดจ้างตามอำนาจที่ได้รับมอบ (ส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติการจัดจ้างให้เสนอผู้ว่าการ) โดยให้ประกาศดำเนินการจ้างที่สำนักงานประปาเขต โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้ส่งสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) ดำเนินการ ดำเนินการจัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณที่สายงานรองผู้ว่าการภาคได้รับจัดสรรและตามอำนาจที่ได้รับมอบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 2 สำนักงานประปาเขต ดังนี้
7.9.1 ฝ่ายอำนวยการภาค 2 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกับฝ่ายอำนวยการภาค 1
7.9.2 สำนักงานประปาเขต 6 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกับสำนักงานประปาเขต 9
7.9.3 สำนักงานประปาเขต 7 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกับสำนักงานประปาเขต 9
7.10 สายงานรองผู้ว่าการภาค 3 มีรองผู้ว่าการภาค 3 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิสาหกิจของ กปภ. กำกับ ดูแล สนับสนุน ติดตามผล และประเมินผล การปฏิบัติงานและการบริหารกิจการประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาเขต 1, 8 และสำนักงานประปาในสังกัด มีอำนาจในการโยกย้ายผู้บริหาร หรือพนักงานในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ชั้น 8 ลงมา (ยกเว้นตำแหน่งผู้จัดการประปาและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการประปา) การแต่งตั้งเลื่อนชั้นพนักงานในกรณีชั้นควบ ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินต่ำกว่า 100 ล้านบาท และอนุมัติการจัดจ้างตามอำนาจที่ได้รับมอบ (ส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติการจัดจ้างให้เสนอผู้ว่าการ) โดยให้ประกาศดำเนินการจ้างที่สำนักงานประปาเขต โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้ส่งสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) ดำเนินการ ดำเนินการจัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณที่สายงานรองผู้ว่าการภาคได้รับจัดสรรและตามอำนาจที่ได้รับมอบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 2 สำนักงานประปาเขต ดังนี้
7.10.1 ฝ่ายอำนวยการภาค 3 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกับฝ่ายอำนวยการภาค 1
7.10.2 สำนักงานประปาเขต 1 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกับสำนักงานประปาเขต 9
7.10.3 สำนักงานประปาเขต 8 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกับสำนักงานประปาเขต 9
7.11 สายงานรองผู้ว่าการภาค 4 มีรองผู้ว่าการภาค 4 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิสาหกิจของ กปภ. กำกับ ดูแล สนับสนุน ติดตามผล และประเมินผล การปฏิบัติงานและการบริหารกิจการประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาเขต 2, 3 และสำนักงานประปาในสังกัด มีอำนาจในการโยกย้ายผู้บริหารหรือพนักงานในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ชั้น 8 ลงมา (ยกเว้นตำแหน่งผู้จัดการประปาและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการประปา) การแต่งตั้งเลื่อนชั้นพนักงานในกรณีชั้นควบ ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินต่ำกว่า 100 ล้านบาท และอนุมัติการจัดจ้างตามอำนาจที่ได้รับมอบ (ส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติการจัดจ้างให้เสนอผู้ว่าการ) โดยให้ประกาศดำเนินการจ้างที่สำนักงานประปาเขต โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้ส่งสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) ดำเนินการ ดำเนินการจัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณที่สายงานรองผู้ว่าการภาคได้รับจัดสรรและตามอำนาจที่ได้รับมอบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 2 สำนักงานประปาเขต ดังนี้
7.11.1 ฝ่ายอำนวยการภาค 4 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกับฝ่ายอำนวยการภาค 1
7.11.2 สำนักงานประปาเขต 2 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกับสำนักงานประปาเขต 9
7.10.3 สำนักงานประปาเขต 3 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกับสำนักงานประปาเขต 9
7.12 สายงานรองผู้ว่าการภาค 5 มีรองผู้ว่าการภาค 5 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิสาหกิจของ กปภ. กำกับ ดูแล สนับสนุน ติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารกิจการประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาเขต 4, 5 และสำนักงานประปาในสังกัด มีอำนาจในการโยกย้ายผู้บริหาร หรือพนักงานในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ชั้น 8 ลงมา (ยกเว้นตำแหน่งผู้จัดการประปาและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการประปา) การแต่งตั้งเลื่อนชั้นพนักงานในกรณีชั้นควบ ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินต่ำกว่า 100 ล้านบาท และอนุมัติการจัดจ้างตามอำนาจที่ได้รับมอบ (ส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติการจัดจ้างให้เสนอผู้ว่าการ) โดยให้ประกาศดำเนินการจ้างที่สำนักงานประปาเขต โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้ส่งสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) ดำเนินการ ดำเนินการจัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณที่สายงานรองผู้ว่าการภาคได้รับจัดสรรและตามอำนาจที่ได้รับมอบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 2 สำนักงานประปาเขต ดังนี้
7.12.1 ฝ่ายอำนวยการภาค 5 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกับฝ่ายอำนวยการภาค 1
7.10.2 สำนักงานประปาเขต 4 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกับสำนักงานประปาเขต 9
7.10.3 สำนักงานประปาเขต 5 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนงานเช่นเดียวกับสำนักงานประปาเขต 9
ข้อ 8 การกำหนดที่ตั้งและเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานประปาเขตและหน่วยงานอื่น การกำหนดชั้นของสำนักงานประปา ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าการกำหนด
ข้อ 9 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณา
ข้อ 10 ในระหว่างที่การออกแบบโครงการติดตั้งระบบงานทางธุรกิจ ของบริษัทที่ปรึกษายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่ไม่เกินกว่าวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนงาน ดังนี้
10.1 ฝ่ายบัญชีและการเงิน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารงาน การเงิน การบัญชี และงบประมาณของ กปภ. รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 กอง ดังนี้
1. กองงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการจัดทำงบประมาณทำการ งบประมาณลงทุน พิจารณาและควบคุม งบประมาณลงทุน รวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์งบประมาณและผลการดำเนินงานแต่ละงวดไตรมาส และงวดหนึ่งปี และเสนอแนะให้ความเห็นจากผลการวิเคราะห์ ติดตามการใช้งบประมาณโครงการต่างๆ ที่ใช้งบลงทุน และงบทำการของ กปภ. เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของโครงการ และสถานภาพของเงินในโครงการ ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดกิจการของโครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กองการเงิน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารเงินสดและเงินในธนาคารรวมถึงการบริหารสำหรับการลงทุนระยะสั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ กปภ. รับจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงินทุกประเภทของ กปภ. ตรวจสอบและคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรวจสอบและคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ควบคุมทะเบียนใบสำคัญจ่ายเงินทุกประเภทตรวจสอบและควบคุมใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินค่าบริการที่ได้รับจากส่วนภูมิภาค เพื่อเรียกเก็บเงินส่วนกลาง ควบคุมและติดตามหนี้ที่เกิดจากการส่งใบแจ้งหนี้ ค่าบริการ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. กองบัญชี มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและควบคุมให้มีการบันทึกรายการทางบัญชี พร้อมทั้งการจัดทำทะเบียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงานทางบัญชี ควบคุมให้มีการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบและจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีให้สำนักงานประปาเขต สำนักงานประปา หน่วยงานในส่วนภูมิภาคอื่นๆ และสำนักงานใหญ่ เสนอข้อมูลที่ถูกต้องต่อผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ตามความเหมาะสม รับผิดชอบ ดูแลและปฏิบัติงานอื่นๆ ภายในขอบข่ายงานบัญชี รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ข้อ 11 เมื่อการออกแบบโครงการติดตั้งระบบงานทางธุรกิจประกอบด้วยระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ระบบงานด้านพัสดุ ระบบงานด้านบัญชีและการเงิน ของบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) กองบัญชีและการเงิน สำนักงานประปาเขต 1 -10 สายงานรองผู้ว่าการภาค 1 -5 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามคู่มือการปฏิบัติการใหม่ ตามที่บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอและได้รับความเห็นชอบจาก กปภ. และให้ยุบเลิกงานประมาณบัญชีและการเงิน กองบริหารทั่วไป สำนักงานประปาเขต 1 - 10 สายงานรองผู้ว่าการภาค 1 - 5 ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าวันที่ 1 ตุลาคม 2546
ข้อ 12 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค มีต่อไปนี้ ดังนี้
12.1 สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารได้ที่กองธุรการ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 หมู่ที่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02 551 1243 โทรสาร 02 552 1547
12.2 ในส่วนภูมิภาค ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารได้ที่สำนักงานประปาเขตทุกเขต ดังต่อไปนี้
1. สำนักงานประปาเขต 1 ชลบุรี เลขที่ 160 ถนนวิรัตน์ศิลป์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร. 0 3827 3553 โทรสาร 0 3827 5820 รับผิดชอบสำนักงานประปาในสังกัด จำนวน 22 สำนักงานประปา ตาม ข้อ 3.10.2
2. สำนักงานประปาเขต 2 สระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทร. 0 3621 2348 โทรสาร 0 3621 2552 รับผิดชอบสำนักงานประปาในสังกัด จำนวน 30 สำนักงานประปา ตาม ข้อ 3.11.2
3. สำนักงานประปาเขต 3 ราชบุรี เลขที่ 128 หมู่ที่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทร. 0 3220 0783 โทรสาร 0 3220 0776 รับผิดชอบสำนักงานประปาในสังกัด จำนวน 23 สำนักงานประปา ตาม ข้อ 3.11.3
4. สำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี ถนนสุราษฎร์ - พุนพิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0 7720 0405 โทรสาร 0 7720 0407 รับผิดชอบสำนักงานประปาในสังกัด จำนวน 20 สำนักงานประปา ตาม ข้อ 3.12.2
5. สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร. 0 7431 2665 โทรสาร 0 7431 2665 รับผิดชอบสำนักงานประปาในสังกัด จำนวน 18 สำนักงานประปา ตาม ข้อ 3.12.3
6. สำนักงานประปาเขต 16 ขอนแก่น ถนนหลังศูนย์ราชการอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4323 6452 โทรสาร 0 4323 6452 รับผิดชอบสำนักงานประปาในสังกัด จำนวน 18 สำนักงานประปา ตาม ข้อ 3.9.2
7. สำนักงานประปาเขต 7 อุดรธานี 140 ถนนอ้อมเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 0 4232 3005 โทรสาร 0 4224 4260 รับผิดชอบสำนักงานประปาในสังกัด จำนวน 21 สำนักงานประปา ตาม ข้อ 3.9.3
8. สำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี ถนนอุบล - ตระการ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2995 โทรสาร 0 4531 4707 รับผิดชอบสำนักงานประปาในสังกัด จำนวน 21 สำนักงานประปา ตาม ข้อ 3.10.3
9. สำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่ เลขที่ 133 ถนนวังสิงคำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร. 0 5323 3541 โทรสาร 0 5323 3478 รับผิดชอบสำนักงานประปาในสังกัด จำนวน 26 สำนักงานประปา ตาม ข้อ 3.8.2
10. สำนักงานประปาเขต 10 นครสวรรค์ เลขที่ 158 หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร. 0 5625 5902 โทรสาร 0 5625 6063 รับผิดชอบสำนักงานประปาในสังกัด จำนวน 26 สำนักงานประปา ตาม ข้อ 3.8.3
ข้อ 13[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันชัย กู้ประเสริฐ ผู้ว่าการ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update