กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการไฟฟ้านครหลวง
:: ที่ 27/2546
:: เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) สำหรับการไฟฟ้านครหลวงเขตและสาขาย่อย

ตามที่การไฟฟ้านครหลวง ได้ออกประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 15/2543 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) สำหรับการไฟฟ้านครหลวงเขตและสาขาย่อย ฝ่ายกิจการไฟฟ้าเขต ฝ่ายแผนที่และอุปกรณ์งานจำหน่าย ฝ่ายฝึกอบรม และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยแนบนโยบายคุณภาพท้ายประกาศดังกล่าวไปแล้ว นั้น
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2546 การไฟฟ้านครหลวงเขตและสาขาย่อย จะทำการปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002:1994 เป็น ISO 9001:2000 จึงมอบให้รองผู้ว่าการ (งานบริการลูกค้า) เป็นผู้อนุมัติให้ใช้คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพทั้งหมด
พร้อมนี้ให้ยกเลิกประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 15/2543 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นไป โดยได้กำหนดนโนบายคุณภาพ การไฟฟ้านครหลวงเขตและสาขาย่อยตามแนบท้ายประกาศนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชลิต เรืองวิเศษ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการปรับปรุงประกาศฉบับนี้ คือ ตามที่การไฟฟ้านครหลวง ได้มีประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 28/2536 แจ้งให้ใช้อัตราค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้อยู่ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 มาใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีประกาศใช้อัตราใหม่ บัดนี้ ได้มีการปรับปรุงอัตราค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับปรุงประกาศฉบับนี้
นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) สำหรับการไฟฟ้านครหลวงเขต และสาขาย่อย
"มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายพลังไฟฟ้าที่เพียงพอมีคุณภาพ ปลอดภัย ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและระบบงานอย่างต่อเนื่อง"
*หมายเหตุ นโยบายฉบับนี้ ให้แนบท้ายประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 27/2546 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) สำหรับการไฟฟ้านครหลวงเขต และสาขาย่อย 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update