กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
:: เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า

ด้วยพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 29 กำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีอำนาจประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า โดยได้กำหนดบริเวณที่จะเดินสายส่งไฟฟ้ามีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละไม่เกิน 40.00 เมตร รวมทั้งกำหนดข้อห้ามกระทำการใดๆ ในเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 31 และ มาตรา 32 แห่ง พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 อันเป็นพระราชบัญญัติที่บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 และ มาตรา 48 วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติให้กระทำได้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่องข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า เล่ม 119 ตอนพิเศษ 87 ง ลงวันที่ 17 กันยายน 2545 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
2. ข้อห้ามเพื่อความปลอดภัย
2.1 ห้ามกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบไฟฟ้า เช่น ห้ามนำวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรกล เช่น รถเครน รถยก รถตัก รถขุด เข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงน้อยกล่าว 4.00 เมตร หรือห้ามเผาไร่อ้อย นาข้าว ป่าพง หรือวัสดุอื่นใดในเขตเดินสายไฟฟ้า
2.2 ห้ามปลูกสร้างหรือทำขึ้นซึ่งอาคาร โรงเรือน บ้านพักอาศัย ในเขตเดินสายไฟฟ้าตามระยะห้ามต่อไปนี้


ขนาด (กิโลโวลต์)
ระยะห้ามจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ

69 กิโลโวลต์
115 กิโลโวลต์
132 กิโลโวลต์
230 กิโลโวลต์
300 กิโลโวลต์
500 กิโลโวลต์


9.00 เมตร
12.00 เมตร
12.00 เมตร
20.00 เมตร
20.00 เมตร
40.00 เมตรในกรณีที่มีการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเฉพาะสายใดสายหนึ่ง ซึ่งมีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าแตกต่างจากระยะห้ามข้างต้นให้ถือว่าระยะห้ามปลูกสร้างหรือทำขึ้นซึ่งอาคาร โรงเรือน บ้านพักอาศัย มีระยะเท่ากับเขตเดินสายไฟฟ้าตามประกาศนั้น
2.3 การสร้างขึ้นหรือทำขึ้น ซึ่งสิ่งอื่นใดนอกเหนือจาก ข้อ 2.2 รวมทั้งการกระทำใดๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นดินบริเวณพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า เช่น การปรับสภาพพื้นดินให้สูงขึ้น การขุดดิน หรือขุดบ่อ การก่อสร้างถนน จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กฟผ.ก่อน การอนุญาตให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด
2.4 หากมีความจำเป็นจะต้องกระทำการฝ่าฝืนข้อห้าม ตั้งแต่ ข้อ 2.1-2.2 ผู้ดำเนินการจะต้องขออนุญาตจาก กฟผ. โดยทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไปที่ กฟผ. กำหนด
2.5 ห้ามปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือพืชผล ในเขตเดินสายไฟ้ฟ้าขนาด 69 กิโลโวลต์, 115 กิโลโวลต์, 132 กิโลโวลต์, 230 กิโลโวลต์ และ 300 กิโลโวลต์ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
2.5.1 บริเวณพื้นที่ที่ตั้งเสาไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบโคนเสาไฟฟ้าภายในระยะห่างจากแนวขาเสาไฟฟ้า 4.00 เมตร ไม่อนุญาตให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือพืชผล
2.5.2 ห้ามปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้าในระยะกว้าง 6.00 เมตร (ด้านละ 3.00 เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้า) ตลอดแนวสายส่งไฟฟ้า เว้นแต่ไม้ล้มลุกและธัญชาติ ตามบัญชี 2 (บัญชีท้ายประกาศ กฟผ.ฉบับนี้)
2.5.3 นอกบริเวณพื้นที่ตาม ข้อ 2.5.1 และ 2.5.2 ห้ามปลูกต้นไม้ยืนต้น หรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า เว้นแต่ต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี 1 (บัญชีท้ายประกาศ กฟผ. ฉบับนี้) ข้อ ก. (สูงไม่เกิน 3.00 เมตร) และไม้ล้มลุกและธัญชาติ ตามบัญชี 2 (บัญชีท้ายประกาศ กฟผ.ฉบับนี้) เท่านั้นที่อนุญาตให้ปลูกได้
2.5.4 ในกรณีกำหนดให้เขตเดินสายไฟฟ้า สายส่ง 115 กิโลโวลต์ และ 132 กิโลโวลต์ มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าเกินกว่าด้านละ 12.00 เมตร อนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี 1 ข้อ ก., ข. ค. (สูงไม่เกิน 7.00 เมตร) นอกเขต 12.00 เมตร และอนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี 1 ข้อ ก., ข., ค. และ ง. (สูงไม่เกิน 10.00 เมตร) นอกเขต 20.00 เมตร
2.5.5 ในกรณีกำหนดให้เขตเดินสายไฟฟ้า สายส่ง 230 กิโลโวลต์ และ 300 กิโลโวลต์ มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าเกินกว่าด้านละ 20.00 เมตร อนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี 1 ข้อ ก., ข., ค. และ ง. (สูงไม่เกิน 10.00 เมตร) นอกเขต 20.00 เมตร
2.5.6 สำหรับสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลวัลต์ จะต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2.5.1, 2.5.2 และ ข้อ 2.5.3 และห้ามปลูกอ้อยในเขตเดินสายไฟฟ้าโดยอนุญาตให้ปลูกต้นไม้ภายใต้ข้อกำหนด ดังนี้
- นอกเขต 18.00 เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าทั้ง 2 ด้าน อนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี 1 ข้อ ข (สูงไม่เกิน 5.00 เมตร)
- นอกเขต 22.00 เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าทั้ง 2 ด้าน อนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี 1 ข้อ ค (สูงไม่เกิน 7.00 เมตร)
- นอกเขต 27.00 เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าทั้ง 2 ด้าน อนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี 1 ข้อ ง (สูงไม่เกิน 10.00 เมตร)
2.5.7 ต้นไม้ที่มีอยู่นอกเขตเดินสายไฟฟ้าที่อาจล้มเข้ามาในเขตเดินสายไฟฟ้า ซึ่งจะเกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้า ต้องถูกตัดฟัน
2.6 อาคาร โรงเรือน บ้านพักอาศัย หรือสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือทำขึ้นต้นไม้ยืนต้นหรือพืชผล ที่ปลูกขึ้นในเขตเดินสายไฟฟ้าโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่ได้รับอนุญาต กฟผ.มีอำนาจรื้อถอน ทำลายหรือตัดฟันตามควรแก่กรณีโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนก็ได้
3. สถานที่ติดต่อ การติดต่อขออนุญาตกระทำการก่อสร้าง หรือปรับพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า หรือมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำใดๆ ที่น่าจะเป็นอันตรายต่อระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและทรัพย์สินของชาติ อันตรายต่อชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้ในสภาพเกิดเหตุสุดวิสัย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดังนี้
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ในท้องที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 53/303 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2436 2421, 0 2436 2522 0 2436 2728 โทรสาร 0 2436 2492 กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ 0 2436 2413-6
ภาคกลาง
ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดนครนายก, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ 0 3536 2014
ในท้องที่จังหวัดชลบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดระยอง, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดตราด, จังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 285/2 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0 3835 1331
ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 140 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0 3232 2763
ภาคเหนือ
ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดตาก, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 170 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ 0 5521 6212 ต่อ 5450, 0 5521 5384 โทรสาร 0 5521 6212 ต่อ 5408 กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ 0 5521 5365
ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดชัยนาท เลขที่ 185 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 6050 ต่อ 5410, 0 5622 2431 โทรสาร 0 5622 6050-1 ต่อ 5408 กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ 0 5521 5365
ในท้องที่จังหวัดลำปาง, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน เลขที่ 345 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0 5425 1250 ต่อ 5410 โทรสาร 0 5425 1250 ต่อ 5408 กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ 0 5521 5365
ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดลำพูน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 117 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0 5323 5704 ต่อ 5410 โทรสาร 0 5323 5704 ต่อ 5408 กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ 0 5521 5365
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดเลย, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 110/5 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0 4322 4347, 0 4322 4129, 04332 5155 กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ 0 4322 2246, 04332 4296
ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 444 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4424 3460, 0 4427 2649 กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ 0 4322 2246, 0 4332 4296
ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดยโสธร, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดนครพนม เลขที่ 388 หมู่ที่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4528 3867, 0 4528 3689 กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ 0 4322 2246, 04332 4296
ภาคใต้
ในท้องที่จังหวัดชุมพร, จังหวัดระนอง, จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 45/9 หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0 7735 5576, 07735 5493 โทรสาร 0 7735 5493
ในท้องที่จังหวัดตรัง, จังหวัดกระบี่, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 โทรศัพท์ 0 7521 8840 โทรสาร 0 7521 8840
ในท้องที่จังหวัดสงขลา, จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดสตูล, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดพัทลุง เลขที่ 1685 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0 7423 1960 โทรสาร 0 7423 1960 ต่อ 5405


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สิทธิพร รัตโนภาส ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update