กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
:: เรื่อง การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 4 ข้อที่ 1-15

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 (5) และ มาตรา 39 (4) แห่งพระราชบัญญัติ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2543 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศให้ทราบว่า
ข้อ 1 การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ยืมเงินโดยวิธีออกพันธบัตร
ข้อ 2 พันธบัตรนี้มีชื่อเรียกว่า "พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 4"
ข้อ 3 พันธบัตรนี้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ข้อ 4 พันธบัตรนี้เป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ข้อ 5 พันธบัตรนี้มีมูลค่าที่ออกจำนวนรวม 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นจำนวน 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย) โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ข้อ 6 พันธบัตรนี้มีกำหนดไถ่ถอนเมื่อครบ 10 ปี นับแต่วันที่ออกพันธบัตรเป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
ข้อ 7 วันออกพันธบัตร คือ วันที่ 30 เมษายน 2546
ข้อ 8 วันไถ่ถอนพันธบัตร คือ วันที่ 30 เมษายน 2556 หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันเปิดทำการถัดไป
ข้อ 9 พันธบัตรนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.513 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของพันธบัตร โดยเริ่มจากวันออกพันธบัตรถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตร การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับวันตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริงเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง
ข้อ 10 การรถไฟแห่งประเทศไทยจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามกำหนด ดังนี้
10.1 ดอกเบี้ยงวดแรกชำระในวันที่ 30 ตุลาคม 2546
10.2 ดอกเบี้ยงวดต่อไปชำระทุกๆ 6 เดือน ทุกๆ วันที่ 30 เมษายน และวันที่ 30 ตุลาคม
10.3 ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายชำระพร้อมกับต้นเงินของพันธบัตร ณ วันไถ่ถอนพันธบัตร
10.4 ถ้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยดังที่ระบุใน ข้อ 10.1 และ 10.2 ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนไปชำระในวันเปิดทำการถัดไป
ข้อ 11 การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 4
ข้อ 12 รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และกำหนดการเปิดให้จองซื้อพันธบัตรตลอดจนขั้นตอน วิธีการจัดสรรและวิธีการชำระเงินคืนแก่ผู้จองซื้อพันธบัตรในกรณีไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรรให้จองซื้อพันธบัตร หรือได้รับจัดสรรในการจองซื้อพันธบัตรไม่เต็มตามความประสงค์ให้เป็นหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด เป็นผู้กำหนด
ข้อ 13 การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจำนำพันธบัตร ให้ทำได้โดยนำพันธบัตรไปจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ หรือการจำนำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินของพันธบัตรนี้ การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจำนำพันธบัตรหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อ 14 พันธบัตรนี้มิให้ถือว่าสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตร
ข้อ 15 พันธบัตรนี้จำหน่ายแก่ประชาชนและสถาบันทั่วไป ไม่จำกัดประเภทบุคคลและสัญชาติ โดยวิธีเปิดให้จองซื้อก่อนวันออกพันธบัตร


:: ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) จิตต์สันติ ธนะโสภณ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update