กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลบ่อยาง ตำบลเขารูปช้าง ตำบลเกาะแต้ว ตำบลพะวง และตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ บริเวณบรรจบระหว่างกึ่งกลางคลองพะวงกับคลองน้ำกระจายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางคลองน้ำกระจายบรรจบทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงจุดที่อยู่ห่างจุดบรรจบของทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ฟากตะวันตก ระยะ 670 เมตร และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะ 670 เมตร บรรจบบริเวณทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะ 1,000 เมตร บรรจบแนวแบ่งเขตตำบลเขารูปช้างและตำบลพะวง และเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลเขารูปช้างและตำบลพะวงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงจุดที่มีระยะห่าง 250 เมตร ที่ขนานกับชายฝั่งทะเลสาบสงขลา และเป็นเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับชายฝั่งทะเลสาบสงขลาไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 2 เทศบาลนครสงขลา
ทิศตะวันออก เป็นเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับชายฝั่งทะเลหลวงฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบเส้นแบ่งเขตอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอจะนะ
ทิศใต้ เลียบไปตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอจะนะถึงจุดที่มีระยะห่างเป็นแนวขนานระยะ 1,000 เมตร กับถนน ร.พ.ช. สข. 4004 และไปตามแนวขนานกับถนน รพช. สข. 4004 ระยะ 1,000 เมตร ไปทางทิศตะวันทิศตะวันตก บรรจบเส้นแบ่งเขตอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่
ทิศตะวันตก เลียบไปตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ไป ตามทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับบริเวณระหว่างกึ่งกลางคลองพะวงกับคลองน้ำกระจาย
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากคลองสำโรงฝั่งใต้ ตรงจุดที่บรรจบกับชายฝั่งทะเลสาบสงขลา เป็นเส้นเลียบเส้นขนานระยะ 6 เมตร กับคลองสำโรง ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบทางรถไฟสายใต้ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันตก
ทิศใต้ เป็นเส้นเลียบแนวเขตบริเวณที่ 1 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบชายฝั่งทะเลสาบสงขลา
ทิศตะวันตก เป็นเส้นเลียบชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบจุดเริ่มต้น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริเวณซึ่ง
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เป็นเส้นเลียบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก บรรจบทางรถไฟสายใต้ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เป็นเส้นเลียบทางรถไฟสายใต้ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้บรรจบเส้นขนานระยะ 6 เมตร กับคลองเขาแก้ว ฝั่งเหนือ
ทิศใต้ เป็นเส้นเลียบเส้นขนานระยะ 6 เมตร กับคลองเขาแก้ว ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตก บรรจบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เป็นเส้นเลียบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือ บรรจบจุดเริ่มต้น
2.2 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแนวเขตที่ดินของราชการทหารบกด้านใต้ ตรงจุดที่บรรจบแนวขนานระยะ 600 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 เลียบแนวเขตที่ดินของราชการทหารด้านใต้ ไปทางทิศตะวันออก และเป็นเส้นตรงต่อไปทางทิศตะวันออก บรรจบแนวขนานระยะ 500 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408
ทิศตะวันออก เป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ไปทางทิศใต้ บรรจบแนวเส้นตรงต่อจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ทิศใต้ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก บรรจบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ เป็นเส้นเลียบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกบรรจบแนวขนานระยะ 600 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408
ทิศตะวันตก เป็นเส้นขนานระยะ 600 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ไปทางทิศเหนือ บรรจบจุดเริ่มต้น
2.3 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแนวขนานระยะ 200 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 ตรงจุดที่บรรจบกับแนวขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ฟากตะวันตก เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ บรรจบคลองน้ำกระจายฝั่งใต้ เป็นเส้นเลียบคลองน้ำกระจาย ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออก บรรจบทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา)
ทิศตะวันออก เป็นเส้นเลียบทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ไปทางทิศใต้ บรรจบแนวเขตบริเวณที่ 1 ด้านตะวันตก
ทิศใต้ เป็นเส้นเลียบแนวเขตบริเวณที่ 1 ด้านตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกบรรจบแนวขนานระยะ 300 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407
ทิศตะวันตก เป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ไปทางทิศเหนือ บรรจบจุดเริ่มต้น
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบ่อยาง ตำบลเขารูปช้างตำบลเกาะแต้ว ตำบลพะวง และตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) ที่มีว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตรต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update