กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลบ้านเป้า ตำบลต้นธงชัย ตำบลพิชัย ตำบลเวียงเหนือ ตำบลสบตุ๋ย ตำบลสวนดอก ตำบลหัวเวียง ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท ตำบลชมพู และตำบลกล้วยพระ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 (ไปอำเภอห้างฉัตร) ตรงจุดที่ห่างจากกึ่งกลางสะพานข้ามห้วยแม่ตุ๋ยตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 เป็นระยะ 500 เมตร จากนั้นเป็นเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 ไปทางทิศตะวันออก จนถึงคลองส่งน้ำชลประทานแม่วังฝั่งขวา จากนั้นเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 ตรงจุดที่ห่างจากทางแยกสถานีสื่อสารจังหวัดลำปาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 เป็นระยะ 650 เมตร จนถึงแม่น้ำวังฝั่งตะวันออก จากนั้นเป็นเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนสำราญรมย์ และศูนย์กลางถนนไปวัดม่อนพระยาแช่ ไปทางทิศตะวันออกจนจดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง - แม่อาง
ทิศตะวันออก เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง - แม่อางไปทางทิศใต้ จนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ไปอำเภอแม่เมาะ) ฟากใต้จากนั้นเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนถึงทางรถไฟสายเหนือตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางรถไฟสายเหนือตัดกับคลองส่งน้ำชลประทานแม่วังฝั่งซ่าย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางรถไฟสายเหนือ ระยะ 1,000 เมตร
ทิศใต้ เริ่มจากทางรถไฟสายเหนือ ตรงจุดที่ทางรถไฟสายเหนือตัดกับคลองส่งน้ำชลประทานแม่วังฝั่งซ้าย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางรถไฟสายเหนือระยะ 1,000 เมตร เป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับกึ่งกลางคลองส่งน้ำชลประทานแม่วังฝั่งซ้ายไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ จนถึงแม่น้ำวังฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก เริ่มจากแม่น้ำวังฝั่งตะวันออกเป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ไปอำเภอห้างฉัตร) ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากกึ่งกลางสะพานข้ามแม่น้ำวังไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะ 2,500 เมตร จากนั้นเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 (ไปอำเภอห้างฉัตร) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากกึ่งกลางสะพานข้ามห้วยแม่ตุ๋ย ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 เป็นระยะ 500 เมตร บรรจบกับจุดเริ่มต้นทางทิศเหนือ
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039
ทิศตะวันออก จดเขตคลองส่งน้ำชลประทานแม่วังฝั่งขวา ฝั่งตะวันตกเส้นตั้งฉากกับกึ่งกลางคลองส่งน้ำชลประทานแม่วังฝั่งขวา ไปทางทิศตะวันออกระยะ 160 เมตร เส้นตั้งฉากลงมาทางทิศใต้ระยะ 100 เมตร เส้นตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกบรรจบเขตคลองส่งน้ำชลประทานแม่วังฝั่งขวา ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับถนนเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วซอย 1 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157
2.2 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 และถนนจามเทวีฟากเหนือ แนวเขตศูนย์เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดลำปาง และสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดลำปาง (เดิม) ถนนทางเข้าศูนย์ฝึกกีฬาลำปาง ฟากใต้ ระยะ 100 เมตร คลองร่องสามดวงฝั่งใต้ และแนวเขตบริเวณที่ 1 ทิศเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่ริมคลองส่งน้ำชลประทานแม่วังฝั่งขวา ฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 บรรจบกับคลองส่งน้ำชลประทานแม่วังฝั่งขวา ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 ฟากตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางเข้าสถานีสื่อสารจังหวัดลำปาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 ระยะ 650 เมตร
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำวังฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ
ทิศใต้ จดกำแพงและคูเมืองนครเขลางค์ ฟากตะวันออก ฟากใต้ ฟากตะวันตก และฟากเหนือ ถนนจามเทวีและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของสถานีตรวจสอบ และเฝ้าฟังวิทยุภาค 3 จังหวัดลำปาง เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับถนนเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ซอย 1 ฟากตะวันออก
2.3 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับถนนเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ซอย 1 ฟากตะวันตก คลองส่งน้ำชลประทานแม่วังฝั่งขวา ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับถนนเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ซอย 1 ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 ฟากเหนือ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่บริเวณด้านตะวันตกของสถานีตรวสอบและเฝ้าฟังวิทยุภาค 3 จังหวัดลำปาง เส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางถนนบ้านน้ำโท้ง
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตรกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 ฟากใต้
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157 ฟากตะวันตก
2.4 ทิศเหนือ จดบริเวณที่ 1 ทิศเหนือซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 1,000 เมตรกับศูนย์กลางถนนสำราญรมย์ ฟากเหนือ
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเขตทหาร (ค่ายสุรศักดิ์มนตรี) ห้วยแม่กระติ๊บ ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำวัง ฝั่งตะวันออก ฝั่งใต้ และฝั่งเหนือ
2.5 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157 เส้นตรงที่ต่อจากแนวเส้นขนานระยะ 300 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157 ไปทางทิศใต้บรรจบเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับถนนบ้านน้ำโท้ง ฟากตะวันออก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 ฟากใต้ ถนนจามเทวีฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนบุญโยง ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดแม่น้ำวัง ฝั่งเหนือ ฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันตก จดห้วยแม่ตุ๋ย ฝั่งเหนือ และฝั่งตะวันออก
2.6 ทิศเหนือ จดถนนจามเทวีฟากใต้ ถนนวังโค้ง ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดกำแพงและคูเมืองนครเขลางค์ ฟากใต้
ทิศใต้ จดแม่น้ำวังฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนบุญโยง ฟากตะวันออก
2.7 ทิศเหนือ จดแม่น้ำวัง ฝั่งตะวันออก และฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำวัง ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนวังขวา
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำวัง ฝั่งตะวันออก
2.8 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนวังขวาจดแม่น้ำวังฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดเขตทหาร จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ฟากตะวันตก ฟากเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1037 ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ฟากเหนือ
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน ฟากใต้ ที่จุดซึ่งถนนเข้าบ้านศรีปงไชย บรรจบกับถนนพหลโยธิน ฟากเหนือ ถนนเข้าวัดศรีปงไชย ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนบ้านศรีปงไชย ฟากตะวันออก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากเหนือ แม่น้ำวังฝั่งตะวันออก ทางรถไฟสายเหนือ ฟากใต้ ถนนท่าคราวน้อยฟากตะวันออก ถนนสาธารณประโยชน์ไม่ปรากฏชื่อข้างวัดศรีรองเมือง ฟากตะวันออก แม่น้ำวังฝั่งตะวันออก
2.9 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ฟากใต้ และฟากตะวันออกเขตทหาร (ค่ายสุรศักดิ์มนตรี)
ทิศตะวันออก จดคลองส่งน้ำชลประทานแม่วังฝั่งซ้าย ฝั่งตะวันตก ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ 250 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เส้นตั้งฉากระยะ 250 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตรงจุดที่ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากใต้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากตะวันตกที่จุดซึ่งศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เป็นระยะ 850 เมตร เส้นขนานระยะ 450 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 และศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากใต้ และคลองสาธารณะฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดเขตท่าอากาศยานลำปาง ฟากตะวันออก
2.10 ทิศเหนือ จดแม่น้ำวังฝั่งตะวันออก และฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อข้างวัดศรีรองเมือง ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จากถนนท่าคราวน้อย ฟากเหนือ และฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากเหนือ
2.11 ทิศเหนือ จดห้วยแม่ตุ๋ยฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำวังฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากเหนือตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางถนนบ้านสบตุ๋ย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เป็นระยะ 1,000 เมตร เขตทางรถไฟสายเหนือฟากเหนือ เส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางรถไฟสายเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากแม่น้ำวังฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางรถไฟสายเหนือ เป็นระยะ 600 เมตร
2.12 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ฟากใต้ เขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1037 ฟากตะวันออกทางหลวงดินหมายเลข 1 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเขตท่าอากาศยานลำปาง ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนทางเข้าหมู่บ้านศรีดอนชัยกอกชุม ฟากเหนือ ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 1037 ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุขสวัสดิ์ เส้นขนานระยะ 1,100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ทางรถไฟสายเหนือ ฟากใต้ เส้นตั้งฉากระยะ 1,650 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายเหนือที่จุดซึ่งทางรถไฟสายเหนือบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางรถไฟสายเหนือเป็นระยะ 1,800 เมตร
ทิศตะวันตก จดเส้นตรงที่เชื่อมจากจุดปลายเส้นตั้งฉากระยะ 1,650 เมตรกับศูนย์กลางทางรถไฟสายเหนือ ไปทางทิศตะวันตก กับจุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ฟากตะวันออก ด้านเหนือ และสำนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง
2.13 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนเข้าโรงเรียนแลมป์เทค ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางถนนเข้าโรงเรียนแลมป์เทค ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ 450 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
ทิศตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากใต้ตรงจุดที่ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะ 850 เมตร
2.14 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำวังฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนสาธารณประโยชน์ไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับถนนบ้านปงแสนทองฟากตะวันตก
2.15 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนบ้านศรีปงไชย ฟากตะวันตก ถนนข้างวัดศรีปงไชย ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน ฟากใต้ ที่จุดซึ่งถนนเข้าบ้านศรีปงไชยบรรจบกับถนนพหลโยธิน ฟากเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ฟากเหนือ
ทิศใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทานแม่วังฝั่งซ้าย ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำวังฝั่งตะวันออก และฝั่งใต้
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน เขตคลองส่งน้ำชลประทานแม่วังฝั่งขวา เส้นขนานระยะ 15 เมตร กับแม่น้ำวังและห้วยแม่ตุ๋ย กำแพงและคูเมืองนครเขลางค์ สวนสุขภาพและสวนสาธารณะ
ทั้งนี้ ตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลบ้านเป้า ตำบลต้นธงชัย ตำบลพิชัย ตำบลเวียงเหนือ ตำบลสบตุ๋ย ตำบลสวนดอก ตำบลหัวเวียง ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท ตำบลชมพู และตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตรต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update