กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลเหมืองง่า ตำบลอุโมงค์ ตำบลมะเขือแจ้ ตำบลในเมือง ตำบลบ้านกลาง ตำบลเวียงยอง ตำบลต้นธง และตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดเส้นตั้งฉากระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1136 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 เป็นระยะ 1,000 เมตร และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1136 บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เป็นระยะ 1,000 เมตร เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดที่อยู่ห่างตามแนวขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
ทิศตะวันออก เป็นเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1147 บรรจบเส้นแบ่งเขตตำบลบ้านกลางและตำบลศรีบัวบาน เลียบเส้นแบ่งเขตตำบลบ้านกลางกับตำบลศรีบัวบาน และเส้นแบ่งเขตตำบลป่าสักกับตำบลศรีบัวบานบรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่อยู่ตามแนวขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะ 500 เมตร
ทิศใต้ เป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 และศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่อยู่ห่างตามแนวขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 เป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 เป็นระยะ 1,500 เมตร เป็นเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,500 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ไปทางทิศใต้ ระยะ 600 เมตร เป็นเส้นตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106
ทิศตะวันตก เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ จนจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015 ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากลำเหมืองไม้แดงบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015 เป็นระยะ 700 เมตร เป็นเส้นเลียบลำเหมืองขี้เลือด ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ลำเหมืองขี้เลือดบรรจบกับถนนพงษ์สุวรรณราษฎร์พัฒนา ฟากใต้และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบจุดเริ่มต้น
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,250 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 ฟากเหนือ
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 2,300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบแนวเส้นขนานระยะ 500 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลเหมืองง่า ตำบลอุโมงค์ ตำบลมะเขือแจ้ ตำบลในเมือง ตำบลบ้านกลาง ตำบลเวียงยอง ตำบลต้นธง และตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยก ที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า 200 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตรต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update