กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7  
   

:: ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
:: เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวักและประเทศโรมาเนีย ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ใช้มาตรการชั่วคราวตอบโต้การทุ่มตลาดการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีคำวินิจฉัยชั้นที่สุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ว่ามีการทุ่มตลาดและมีความเสียหายตาม มาตรา 19 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 จึงให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อขจัดความเสียหายที่เกิดจากการนำเข้าสินค้าทุ่มตลาดดังกล่าว แต่ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกรณีนำเข้ามาเพื่อการส่งออก รายละเอียดผลการพิจารณาของคณะกรรมการปรากฏในประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 มาตรา 49 มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 57 และ มาตรา 73 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศที่ระบุตามประกาศใน ข้อ 1 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ตามอัตราที่กำหนดดังนี้
(1) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก
- NKK CORPORATION และ NIPPON STEEL CORPORATIO อัตราร้อยละ 36.25 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 36.25 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(2) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งผลิตจาก
- ISCOR LIMITED และ SALDANHA STEEL (PTY) LTD. อัตราร้อยละ 128.11 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 128.11 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(3) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งผลิตจาก
- NOVOLIPETSK IRON & STEEL CORPORATION อัตราร้อยละ 24.20 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 35.17 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(4) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งผลิตจาก
- OJSC ISPAT KARMET อัตราร้อยละ 109.25 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 109.25 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(5) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งผลิตจาก
- STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, JINDAL VIJAYANAGAR STEEL LIMITED, ESSAR STEEL LIMITED และ ISPAT INDUSTRIES LIMITED อัตราร้อยละ 26.81 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- THE TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED อัตราร้อยละ 31.92 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 31.92 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(6) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลิตจาก
- POHANG IRON AND STEEL CO.,LTD. อัตราร้อยละ 13.96 ของ ราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 13.96 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(7) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก
- CHINA STEEL CORPORATION และ YIEH LOONG ENTERPRISE CO.,LTD. อัตราร้อยละ 3.45 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 25.15 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(8) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเวเนซูเอลา ซึ่งผลิตจาก
- SIDERURGICA DEL ORINOCO,SIDOR, C.A. อัตราร้อยละ 78.44 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 78.44 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(9) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ซึ่งผลิตจาก
- SIDERAR S.A.I.C. อัตราร้อยละ 37.94 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 53.09 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(10) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครน ซึ่งผลิตจาก
- IRON & STEEL WORKS NAMED AFTER ILYICH อัตราร้อยละ 30.45 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 67.69 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(11) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งผลิตจาก
- ISPAT ANNABA/S.P.A อัตราร้อยละ 33.26 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 33.26 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(12) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตจาก
- PT KRAKATAU STEEL อัตราร้อยละ 24.48 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 24.48 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(13) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งผลิตจาก
- U.S. STEEL KOSICE, s.r.o. อัตราร้อยละ 51.95 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 51.95 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(14) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโรมาเนีย ซึ่งผลิตจาก
- COMBINATUL SIDERURGIC ISPAT SIDEX SA อัตราร้อยละ 27.95 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- รายอื่น อัตราร้อยละ 27.95 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
ข้อ 3 อากรชั่วคราวหรือหลักประกันการชำระอากรชั่วคราว ที่เรียกเก็บไว้แล้วในระหว่างที่มีการใช้มาตรการชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ให้เรียกเก็บเป็นอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหากอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตาม ข้อ 2 มีอัตราต่ำกว่าอากรชั่วคราวที่เรียกเก็บไว้เกิน หรือให้คืนหลักประกันการชำระอากรชั่วคราว เมื่อผู้นำเข้าได้ชำระอากรตอบโต้การทุ้มตลาดตามอัตราที่กำหนดไว้
ข้อ 4 ให้คืนอากรชั่วคราวหรือหลักประกันการชำระอากรชั่วคราวที่เรียกเก็บไว้แล้วในระหว่างที่มีการใช้มาตรการชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้
4.1 เหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป หรือเหล็กกล้าชั้นคุณภาพ JIS G 3101:SS540 JIS G 3103:SB JIS G 3115:SPV JIS G 3118:SGV JIS G 3126:SLA JIS G 3134:SPFH JIS G 4051:S48C ถึง S58C หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า ตามพิกัด 7208.90 รหัสสถิติ 090
4.2 เหล็กกล้าที่ผ่านการกัดล้างแล้ว เหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป หรือเหล็กกล้าชั้นคุณภาพ JIS G 3101:SS540 JIS G 3103:SB JIS G 3115:SPV JIS G 3118:SGV JIS G 3126:SLA JIS G 3134:SPFH JIS G 4051:S48C ถึง S58C หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า ตามพิกัด 7211.13 รหัสสถิติ 000 พิกัด 7211.14 รหัสสถิติ 020 030 090 พิกัด 7211.19 รหสัสถิติ 020 030 090
ข้อ 5 ให้คืนหลักประกันอากรที่กรมศุลกากรได้เรียกเก็บไว้แล้วตาม มาตรา 31 ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ข้อ 6 ความใน ข้อ 2 ให้ยกเว้นกับกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร และนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(3) ผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ทั้งนี้ ในการดำเนินการยกเว้นอากรตอบโต้การทุ่มตลาดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
ข้อ 7[1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 5 ปี


:: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update