กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลฮางโฮง ตำบลธาตุนาเวง ตำบลพังขว้าง ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ และตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค หลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดริมลำห้วยสมอฝั่งเหนือ เริ่มต้นจากจุดที่อยู่ห่างตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร - นครพนม) เป็นระยะ 700 เมตร เลียบริมฝั่งลำห้วยสมอฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร - นครพนม) และแนวเขตเทศบาลเมืองสกลนครจนจดแนวเขตหนองหาร และเป็นเส้นตรงจากจุดที่ลำห้วยสมอจดแนวเขตหนองหารไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตเทศบาลเมืองสกลนครที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมเกาะดอนสวรรค์ใหญ่
ทิศตะวันออก จากหลักเขตเทศบาลเมืองสกลนครที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามริมเกาะดอนสวรรค์ใหญ่ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตเทศบาลเมืองสกลนครที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมเกาะดอนสวรรค์ใหญ่ จากหลักเขตเทศบาลเมืองสกลนครที่ 6 เป็นเส้นเลียบแนวเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตเทศบาลเมืองสกลนครที่ 7 และเป็นเส้นตรงตามแนวเดิมบรรจบกับเส้นตั้งฉากระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - นาแก) ตรงจุดที่ที่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - นาแก) จดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวง 223 (สกลนคร - นาแก) เป็นระยะ 950 เมตร
ทิศใต้ จากเส้นตั้งฉากระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - นาแก) บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (ตอนเลี่ยงเมือง) เป็นระยะ 950 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - นาแก) บรรจบเส้นขนานระยะ 800 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบกับเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (สกลนคร - กาฬสินธุ์) เป็นเส้นขนานระยะ 2,000 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - กาฬสินธุ์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าภูพาน - ป่าดงกระเฌอ
ทิศตะวันตก เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าภูพาน - ป่าดงกระเฌอ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จดลำห้วยทรายฝั่งเหนือเลียบแนวลำห้วยทรายฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดแนวเส้นแบ่งเขตตำบลพังขว้างกับตำบลธาตุนาเวง เป็นเส้นเลียบเส้นแบ่งเขตตำบลดังกล่าวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จดแนวเส้นแบ่งเขตตำบลพังขว้างกับตำบลธาตุนาเวงและตำบลฮางโฮง เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตำบลธาตุนาเวงและตำบลฮางโฮงบรรจบกับริมลำห้วยสมอฝั่งเหนือ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
2.2 ทิศเหนือ จดถนนใสสว่าง ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนมรรคาลัยฟากใต้และฟากตะวันตก ถนนเจริญเมืองฟากเหนือ ถนนรอบเมืองฟากเหนือ ถนนคูเมืองฟากเหนือ ถนน ไอ.ที.ยู. ฟากตะวันตกไปทางทิศใต้ตามแนวถนน ไอ.ที.ยู. เป็นระยะ 760 เมตร
ทิศใต้ เป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนถนน ไอ.ที.ยู. ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งห่างจากถนนคูเมืองเป็นระยะ 760 เมตร กับจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - นาแก) ฟากตะวันออก ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - นาแก) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (สกลนคร - กาฬสินธุ์) ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 เป็นระยะ 535 เมตร
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - นาแก) ฟากตะวันออก ถนนสุขเกษมฟากเหนือ ถนนสุขสวัสดิ์ ฟากเหนือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร - อุดรธานี) ฟากใต้ ถนนรัฐพัฒนา ฟากตะวันออก และถนนใสสว่าง ฟากใต้
2.3 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนรัฐบำรุงโรงเรียนสกลนคร (วันครู 2501)
ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะเข้าโรงเรียนสกลนคร (วันครู 2501) ฟากตะวันตก และศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (สกลนคร - กาฬสินธุ์)
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ หนองทรายขาว เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนรัฐบำรุง ถนนประชาอุทิศฟากตะวันออก บรรจบจุดที่ห่างจากถนนประชาอุทิศบรรจบกับถนนรัฐบำรุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนประชาอุทิศระยะ 100 เมตร
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
"บริเวณที่ 3" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
3.1 ทิศเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ระหว่างหลักเขตที่ 1 และหลักเขตที่ 2
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร - นครพนม) ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร - อุดรธานี) ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ระหว่างหลักเขตที่ 1 และหลักเขตที่ 14
3.2 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร - อุดรธานี)
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับริมหนองหาร ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับริมลำห้วยโมงฝั่งตะวันตก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร - อุดรธานี) ฟากใต้ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก หนองสนม ถนนสุขสวัสดิ์ ฟากเหนือ ถนนสาธารณะเข้าโรงเรียนสกลนคร (วันครู 2501) ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนรัฐบำรุง เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ หนองทรายขาว
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (สกลนคร - กาฬสินธุ์)
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาอุทิศบรรจบกับเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนรัฐบำรุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนรัฐบำรุง บรรจบเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนรัฐบำรุงตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนประชาอุทิศบรรจบกับถนนรัฐบำรุง เป็นระยะ 1,500 เมตร และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำห้วยทรายฝั่งตะวันออก
3.3 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร - อุดรธานี) ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนสันติธรรม ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับริมลำห้วยทรายฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
3.4 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร - อุดรธานี)
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับริมลำห้วยทรายฝั่งวันตกและวัดหนองบัวใหญ่
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับริมลำห้วยทรายฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสันติธรรม
3.5 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับริมลำห้วยทรายฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนรัฐบำรุง ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนรัฐบำรุงบรรจบกับถนนสันติธรรมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนรัฐบำรุง เป็นระยะ 800 เมตร
ทิศใต้ จดถนนรัฐบำรุงฟากเหนือ เส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนรัฐบำรุงตรงจุดที่อยู่ห่างจาก ถนนรัฐบำรุงบรรจบกับถนนสันติธรรมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนรัฐบำรุง เป็นระยะ 200 เมตร วัดป่าสันติธรรม เส้นขนานระยะ 200 เมตรกับศูนย์กลางถนนรัฐบำรุง บรรจบเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (ตอนเลี่ยงเมือง)
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (ตอนเลี่ยงเมือง) วัดป่าภูธรพิทักษ์ สถานีตำรวจทางหลวงที่ 5 กองกำกับการ 4 สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
3.6 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อและหนองไผ่บ้านฝั่งใต้
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ทิศตะวันตก จดถนน รพช. หมายเลข สน. 1004 ฟากตะวันออก สถานีอนามัยบ้านดงขุมข้าว ที่สาธารณะประโยชน์บ้านดงขุมข้าวนคร
3.7 ทิศเหนือ จดถนนสุขเกษมฟากใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - นาแก) ฟากตะวันตก เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร -นาแก) ฟากตะวันตก ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - นาแก) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - กาฬสินธุ์) ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 เป็นระยะ 340 เมตร กับจุดที่อยู่บนถนน ไอ.ที.ยู. ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนคูเมืองเป็นระยะ 760 เมตร ถนน ไอ. ที. ยู. หากตะวันออก ถนนคูเมืองฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนน ไอ. ที. ยู. ไปทางทิศใต้ ตามแนวถนน ไอ. ที. ยู. เป็นระยะ 1,100 เมตร
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลาง ถนน ไอ. ที. ยู. ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนน ไอ. ที. ยู. บรรจบกับถนนคูเมือง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน ไอ. ที. ยู. เป็นระยะ 1,100 เมตร เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดบนถนน ไอ. ที. ยู. กับจุดที่อยู่ตามแนวเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - นาแก) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (สกลนคร - กาฬสินธุ์) ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร -นาแก) เป็นระยะ 650 เมตร เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - นาแก) ฟากตะวันออก ถนนสาธารณะ ไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 ฟากตะวันตก โรงเรียนบ้านนาอ้อยคำสะอาดและค่ายลูกเสือสกลนคร
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - นาแก)
3.8 ทิศเหนือ จดโรงเรียนบ้านนาอ้อยคำสะอาด ค่ายลูกเสือสกลนคร
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 ฟากตะวันตก ซอยนาอ้อย 5 ฟากใต้
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางซอยนาอ้อย 5 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากซอยนาอ้อย 5 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร - นาแก) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยนาอ้อย 5 เป็นระยะ 500 เมตร เส้นขนาน ระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางซอยนาอ้อย 5 วัดบ้านนาอ้อย เส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางซอยนาอ้อย 3 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ทิศตะวันตก จดเรือนจำชั่วคราวบ้านนาอ้อย
3.9 ทิศเหนือ จดถนนเข้าโรงเรียนบ้านนาแก ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนเข้าโรงเรียนบ้านนาแกตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนเข้าโรงเรียนบ้านนาแก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเข้าโรงเรียนบ้านนาแกเป็นระยะ 200 เมตร
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำห้วยศรีวิชาฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนเข้าโรงเรียนบ้านนาแกตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนเข้าโรงเรียนบ้านนาแก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเข้าโรงเรียนบ้านนาแก เป็นระยะ 750 เมตร
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา ศาสนสถานและหนองน้ำสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลฮางโฮง ตำบลธาตุนาเวง ตำบลพังขว้าง ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ และตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกัน ของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) ที่มีว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตรต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภค และบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) ที่มีว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตรต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update