กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลน้ำน้อย ตำบลคูเต่า ตำบลท่าข้าม ตำบลคลองแห ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลคอหงส์ ตำบลคลองอู่ตะเภา ตำบลหาดใหญ่ ตำบลควนลัง ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งตำเสา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ ตำบลแม่ทอม ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ และตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ เป็นเส้นขนานระยะ 3,000 เมตร กับกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 จนไปบรรจบแนวกึ่งกลางทางเข้าโรงเรียนวัดท่านางหอม จากนั้นเป็นเส้นตรงในแนวเหนือ - ใต้ จนบรรจบกับแนวเขตอำเภอเมืองสงขลา -หาดใหญ่
ทิศตะวันออก จากแนวเขตอำเภอเมืองสงขลา - หาดใหญ่ และเป็นเส้นขนานไปตามแนวกึ่งกลางถนน ร.พ.ช. สข. 11004 ทางฟากใต้ เป็นระยะทาง 1,000 เมตร และขนานกับแนวกึ่งกลางถนนเพชรเกษม ทางฟากตะวันออกเป็นระยะ 3,000 เมตร
ทิศใต้ จากแนวเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุ และเส้นตรงที่ต่อจากแนวเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุ ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 3,000 เมตรกับแนวกึ่งกลางถนนเพชรเกษม
ทิศตะวันตก เลียงคลองอู่ตะเภาฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือและขนานระยะ 3,500 เมตร กับแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ไปทางทิศตะวันตกไปจนจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศเหนือเป็นระยะ 3,000 เมตร
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากทางรถไฟสายใต้ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากใต้ตรงจุดที่บรรจบกับแนวขนานระยะ 6 เมตรกับคลองแห ฝั่งตะวันออกเป็นเส้นเสียบทางรถไฟสายใต้ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบแนวขนานระยะ 40 เมตร กับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม
ทิศใต้ เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตร กับศูนย์กลางถนนเพชรเกษมไปทางทิศตะวันตก บรรจบแนวขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางถนนซอย 2 เพชรเกษม เป็นเส้นขนานระยะ 150 เมตรกับศูนย์กลางถนนซอย 2 เพชรเกษมไปทางทิศเหนือ บรรจบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ เลียบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตก บรรจบแนวขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางถนนซอย 2 เพชรเกษมเป็นเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางถนนซอย 2 เพชรเกษม ไปทางทิศใต้ บรรจบแนวขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม ฟากเหนือ เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก บรรจบแนวขนานระยะ 6 เมตรกับคลองแห ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก เป็นเส้นเลียบแนวขนานระยะ 6 เมตรกับคลองแห ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือ บรรจบจุดเริ่มต้น
2.2 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากถนนรัถการ ฟากใต้ตรงจุดที่บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เป็นเส้นเลียบถนนรัถการ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกบรรจบแนวขนานระยะ 6 เมตรกับคลองแห ฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก เลียบแนวขนานระยะ 6 เมตรกับคลองแห ฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้บรรจบแนวขนานระยะ 160 เมตรกับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม ฟากเหนือ
ทิศใต้ เป็นเส้นขนานระยะ 160 เมตร กับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก บรรจบถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ฟากตะวันตก เลียบถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ฟากตะวันตกไปทางทิศเหนือ บรรจบถนนซอย 4 นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ฟากใต้ เลียบถนนซอย 4 นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตก บรรจบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เป็นเส้นเลียบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือบรรจบจุดเริ่มต้น
2.3 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้ ตรงจุดที่บรรจบกับแนวขนานระยะ 6 เมตรกับคูคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก เป็นเส้นเลียบทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้ และฟากตะวันตกไปทางทิศใต้บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ฟากเหนือ
ทิศใต้ เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตก บรรจบแนวเขตสำนักงานสาธารณสุข หน่วยกามโรค ห้องสมุดประชาชน ที่ทำการทะเบียนพาหนะ สนามยิงปืนรุจิวงค์ และหมวดการทางหาดใหญ่ ฟากตะวันตก เลียบแนวเขตสำนักงานสาธารณสุข หน่วยกามโรค ห้องสมุดประชาชน ที่ทำการทะเบียนพาหนะ สนามยิงปืนรุจิรวงค์ และหมวดการทางหาดใหญ่ ไปทางทิศเหนือ บรรจบแนวขนานระยะ 150 เมตรกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ เป็นเส้นขนานระยะ 150 เมตรกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก บรรจบแนวขนานระยะ 6 เมตรกับคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก เป็นเส้นขนานระยะ 6 เมตรกับคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือบรรจบจุดเริ่มต้น
ทิศตะวันตก เป็นเส้นขนานระยะ 6 เมตรกับคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือบรรจบจุดเริ่มต้น
2.4 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดที่อยู่ห่างตามแนวขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 บรรจบกับจุดที่อยู่ห่างตามแนวขนาน 100 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบแนวขนานระยะ 6 เมตรกับคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก เป็นเส้นเลียบแนวขนานระยะ 6 เมตรกับคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศใต้ บรรจบแนวขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นขนานระยะ 150 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกบรรจบแนวขนานระยะ 80 เมตรกับศูนย์กลางซอย 30 เพชรเกษม เป็นเส้นขนานระยะ 80 เมตรกับศูนย์กลางซอย 30 เพชรเกษม ไปทางทิศใต้ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บรรจบซอย 37 เพชรเกษม ฟากตะวันตกเป็นเส้นเลียบซอย 37 เพชรเกษม ฟากตะวันตกไปทางทิศใต้ บรรจบถนนเทศาพัฒนา ฟากเหนือ เป็นเส้นเลียบถนนเทศาพัฒนา ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกบรรจบแนวขนานระยะ 6 เมตรกับคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันตก เป็นเส้นเลียบแนวขนานระยะ 6 เมตรกับคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศใต้ บรรจบแนวขนาน 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43
ทิศใต้ เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ไปทางทิศตะวันตก บรรจบแนวขนานระยะ 100 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43
ทิศตะวันตก เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ไปทางทิศเหนือ บรรจบจุดเริ่มต้น
2.5 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแนวขนานระยะ 40 เมตร กับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม ตรงจุดที่บรรจบกับแนวขนานระยะ 6 เมตรกับคลองเตย ฝั่งตะวันออกเป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม ไปทางทิศตะวันออกบรรจบถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เป็นเส้นเลียบถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้บรรจบแนวขนานระยะ 250 เมตรกับศูนย์กลางถนนศุภสารรังสรรค์
ทิศใต้ เป็นเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางถนนศุภสารรังสรรค์ไปทางทิศตะวันตก บรรจบถนนประชายินดี ฟากตะวันตก เป็นเส้นเลียบถนนประชายินดี ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ บรรจบแนวขนานระยะ 40 เมตรกับศูนย์กลางถนนศุภสารรังสรรค์ เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตร กับศูนย์กลางถนนศุภสารรังสรรค์ไปทางทิศตะวันตก บรรจบแนวขนานระยะ 160 เมตรกับศูนย์กลางถนนราษฎร์ยินดี
ทิศตะวันตก เป็นเส้นขนานระยะ 160 เมตร กับศูนย์กลางถนนราษฎร์ยินดีไปทางทิศเหนือ บรรจบแนวขนานระยะ 6 เมตร กับคลองเตย ฝั่งตะวันออกเป็นเส้นขนานระยะ 6 เมตรกับคลองเตย ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือบรรจบจุดเริ่มต้น
2.6 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแนวขนานระยะ 40 เมตร กับศูนย์กลางถนนศุภสารรังสรรค์ บรรจบกับแนวขนานระยะ 160 เมตรกับศูนย์กลางถนนราษฎร์ยินดีเป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตร กับศูนย์กลางถนนศุภสารรังสรรค์ ไปทางทิศตะวันออกบรรจบถนนประชายินดี ฟากตะวันออก เป็นเส้นเสียบถนนประชายินดี ฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ บรรจบแนวขนานระยะ 250 เมตรกับศูนย์กลางถนนศุภสารรังสรรค์เป็นเส้นขนานระยะ 250 เมตรกับศูนย์กลางถนนศุภสารรังสรรค์ ไปทางทิศตะวันออกบรรจบถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เป็นเส้นเลียบถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้บรรจบแนวขนานระยะ 40 เมตร กับศูนย์กลางถนนศรีภูวนารถ
ทิศใต้ เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตร กับศูนย์กลางถนนศรีภูวนารถไปทางทิศตะวันตก บรรจบแนวขนานระยะ 160 เมตรกับศูนย์กลางถนนราษฎร์ยินดี
ทิศตะวันตก เป็นเส้นขนานระยะ 160 เมตรกับศูนย์กลางถนนราษฎร์ยินดีไปทางทิศเหนือ บรรจบจุดเริ่มต้น
2.7 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแนวขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตรงจุดที่บรรจบกับแนวขนานระยะ 2,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 เป็นเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออก บรรจบแนวขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43
ทิศตะวันออก เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ไปทางทิศใต้บรรจบแนวขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ทิศใต้ เป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตก บรรจบแนวขนานระยะ 2,500 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43
ทิศตะวันตก เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือบรรจบจุดเริ่มต้น
2.8 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ตรงจุดที่บรรจบกับแนวเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุ ระหว่างหลักเขตที่ 6 กับหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้บรรจบแนวขนานระยะ 1,000 เมตรกับศูนย์กลางซอยกาญจนวนิช (สุขาภิบาล 3) เป็นเส้นขนานระยะ 1,000 เมตรกับศูนย์กลางซอยกาญจนวนิช (สุขาภิบาล 3) ไปทางทิศตะวันตก บรรจบแนวขนานระยะ 500 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) เป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ไปทางทิศใต้ บรรจบซอยกาญจนวนิช 29 ฟากใต้ เป็นเส้นเลียบซอยกาญจวนิช 29 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ไปทางทิศใต้ บรรจบซอยกาญจวนิช 29 ฟากใต้ เป็นเส้นเลียบซอยกาญจนวนิช 29 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกบรรจบทางหลวงแผ่นดิน 4 (เพชรเกษม) ฟากตะวันตก เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้บรรจบแนวขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางซอยกาญจนวนิช 27
ทิศใต้ เป็นเส้นเลียบแนวขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางซอยกาญจนวนิช ไปทางทิศตะวันตก บรรจบแนวขนานระยะ 250 เมตรกับศูนย์กลางคลองอู่ตะเภา
ทิศตะวันตก เป็นเส้นแนวขนานระยะ 250 เมตรกับศูนย์กลางคลองอู่ตะเภาไปทางทิศเหนือ บรรจบแนวขนาน 800 เมตร กับศูนย์กลางซอยกาญจนวนิช 27 เป็นเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางซอยกาญจนวนิช 27 ไปทางทิศตะวันออกบรรจบแนวเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุ ระหว่างหลักเขตที่ 6 กับหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบแนวเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุ ระหว่างหลักเขตที่ 6 กับหลักเขตที่ 7 ไปทางทิศเหนือบรรจบจุดเริ่มต้น
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลน้ำน้อย ตำบลคูเต่า ตำบลท่าข้าม ตำบลคลองแห ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลคอหงส์ ตำบลคลองอู่ตะเภา ตำบลหาดใหญ่ ตำบลควนลัง ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งตำเสา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ ตำบลแม่ทอม ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ และตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภค และบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่าง จากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) ที่มีว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตรต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update