กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลชิงโค ตำบลหัวเขา ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนครและตำบลบ่อยาง ตำบลเกาะยอ ตำบลเขารูปช้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดเขตเทศบาลตำบลสิงหนคร
ทิศตะวันออก จดเขตเทศบาลตำบลสิงหนคร ถึงหลักเขตที่ 4 เทศบาลตำบลสิงหนครและเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอสิงหนครและอำเภอเมืองสงขลาถึงชายฝั่งทะเลสาปสงขลาและขนานระยะ 250 เมตร กับชายฝั่งทะเลสาปสงขลาไปทางทิศใต้ บรรจบแนวเส้นแบ่งเขตตำบลเขารูปช้างกับตำบลพะวง เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลเขารูปช้างกับตำบลพะวงไปทางทิศใต้ บรรจบกับเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางรถไฟที่จุดซึ่งทางรถไฟตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกระยะ 670 เมตร
ทิศใต้ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ทางรถไฟตัดกับคลองน้ำกระจาย เลียบไปตามกึ่งกลางคลองน้ำกระจาย บรรจบกับกึ่งกลางคลองพะวง และเลียบตามแนวเขตอำเภอเมืองสงขลากับอำเภอหาดใหญ่ ถึงแนวแบ่งเขตอำเภอสิงหนครกับอำเภอหาดใหญ่ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากแนวเส้นตรงเหนือ - ใต้ ที่ห่างจากเกาะยอระยะ 300 เมตร
ทิศตะวันตก เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ห่างจากเกาะยอ ฝั่งตะวันตกระยะ 300 เมตร จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตำบลสิงหนคร หลักที่ 8 เป็นเส้นเลียบแนวเขตเทศบาลตำบลสิงหนครไปทางทิศเหนือบรรจบจุดเริ่มต้น
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ฟากตะวันตกตรงจุดที่อยู่ห่างตามแนวขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากเหนือ
ทิศตะวันออก เป็นเส้นเลียบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกบรรจบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก เป็นเส้นเลียบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ฟากเหนือ
ทิศใต้ เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ เป็นเส้นเลียบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกบรรจบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก เป็นเส้นเลียบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ บรรจบแนวขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 เป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 และเป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนน ยธ. สข. 2011 (บ้านโพรงจรเข้ - ประตูชัย) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบกับแนวขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางถนน ยธ. สข. 2011 (บ้านโพรงจรเข้ - ประตูชัย) เป็นเส้นขนานระยะ 400 เมตรกับศูนย์กลางถนน ยธ. สข. 2011 (บ้านโพรงจรเข้ - ประตูชัย) และขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบจุดเริ่มต้น
2.2 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างตามแนวขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 เป็นเส้นขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ไปทางทิศตะวันออก บรรจบทางรถไฟสายหาดใหญ่ - สงขลา ฟากตะวันตก
ทิศตะวันออก เป็นเส้นเลียบทางรถไฟสายหาดใหญ่ - สงขลา ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบคลองน้ำกระจาย ฝั่งเหนือ
ทิศใต้ เป็นเส้นเลียบคลองน้ำกระจาย ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ฟากใต้
ทิศตะวันตก เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ฟากใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบจุดเริ่มต้น
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลชิงโค ตำบลหัวเขา ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร และตำบลบ่อยาง ตำบลเกาะยอ ตำบลเขารูปช้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่ เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) ที่มีว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตรต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ ไม่ให้ใช้บังคับในพื้นที่ที่มี กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 7[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update