กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลเมือง ตำบลชัยพฤกษ์ ตำบลกุดป่อง และตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดห้วยน้ำภูฝั่งใต้ ตรงจุดที่ตั้งอยู่ตามแนวเส้นขนานระยะ 1,200 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 เป็นเส้นเลียบห้วยน้ำภูฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออก จดแม่น้ำเลยฝั่งตะวันตก เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนน พรช. ลย. 4026 (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) ฟากตะวันตกตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนน รพช. ลย. 4026 (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนรพช. ลย. 4026 (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) เป็นระยะ 1,000 เมตร บรรจบกับเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับถนน รพช. ลย. 4026 (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด)
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับถนนรพช. ลย. 4026 (บ้านภูบ่อบิด - บ้านห้วยพอด) ไปทางทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตรกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2138 จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าภูห้วยหมาก - ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิดจดห้วยน้ำลายฝั่งใต้ และแม่น้ำเลยฝั่งตะวันออก
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ฟากตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2015 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 เป็นระยะ 700 เมตร จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ฟากตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2015 และถนนศรีประชานุกูล
ทิศตะวันตก จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากแนวเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 เป็นระยะ 700 เมตร กับจุดที่อยู่บนถนนศรีประชานุกูลตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนพิพัฒน์ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2015 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนศรีประชานุกูล เป็นระยะ 800 เมตร จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ฟากใต้ จดห้วยน้ำหมานฝั่งตะวันออก และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก จดเส้นตรงที่ลากต่อจากแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ จดเส้นขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดถนนดำรงวิถีฟากใต้ และเขตเทศบาลเมืองเลยด้านเหนือ
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าโคกภูเหล็กจดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 และเส้นขนานระยะ 900 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
2.2 ทิศเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองเลยด้านเหนือ
ทิศตะวันออก จดเส้นขนาน 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
ทิศใต้ จดถนนมะขามหวาน ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ฟากตะวันออก
2.3 ทิศเหนือ จดถนนมะขามหวาน ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 และเส้นขนานระยะ 20 เมตร กับห้วยน้ำหมานฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนสถลเชียงคาน ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนสถลเชียงคาน และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ฟากตะวันออก
2.4 ทิศเหนือ จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 โรงเรียนเลยพิทยาคม จดถนนสาธารณะฟากตะวันตกจดถนนนกแก้วฟากใต้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเขตเทศบาลเมืองเลยด้านใต้ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บรรจบกับถนนอินคำดีไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 เป็นระยะ 100 เมตร
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 1,100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ไปบรรจบเขตป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี (ป่าโคกภูเหล็ก) ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ฟากใต้
2.5 ทิศเหนือ จดถนนร่วมจิตร ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนเจริญรัฐ ฟากตะวันตกและวิทยาลัยเทคนิคเลย
ทิศใต้ จดถนนอินคำดี ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ฟากตะวันออก
2.6 ทิศเหนือ จดถนนอินคำดี ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2015 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดลำน้ำนา ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลเมือง ตำบลชัยพฤกษ์ ตำบลกุดป่อง และตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกัน ของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) ที่มีว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตรต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update