กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลคลองขุด ตำบลควนขัน และตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 600 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ เริ่มจากกึ่งกลางสะพานตาลี่ไกลไปทางด้านตะวันออกตามแนวคลองตาลี่ไกลฝั่งเหนือ จนถึงจุดซึ่งอยู่ห่างตามแนวเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางถนนรพช. หมายเลข สต. 3030 (ศาลากระเบื้อง - บ้านวังพะเนียด) จากนั้นเป็นเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางถนนรพช. สต. 3030 (ศาลากระเบื้อง - บ้านวังพะเนียด) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเส้นตรงที่ต่อจากเส้นเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นเลียบคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งตะวันตก เลียบคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งตะวันตก ไปทางทิศใต้และเป็นเส้นตรงต่อไปจนจดศูนย์กลางถนนรพช. สต. 1032 (บ้านคลองขุด - บ้านนาแค) เป็นเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางคลองส่งน้ำชลประทานไปทางทิศใต้บรรจบกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5
ทิศใต้ เป็นเส้นเลียบเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5 ไปทางทิศตะวันตกจนจดเขตเทศบาลเมืองสตูลที่หลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบแนวเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก จนจดหลักเขตเทศบาลที่ 4 และเป็นเส้นตรงต่อไปทางทิศตะวันตกจนจดคลองมำบังฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันตก เป็นเส้นเลียบคลองมำบัง ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนถึงจุดที่อยู่ห่างตามแนวเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 เป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าควนโต๊ะอม - ควนขี้หมา - ควนท่าหิน แปลงที่ 2 เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าควนโต๊ะอม - ควนขี้หมา - ควนท่าหิน แปลงที่ 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 บรรคบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 เป็นระยะ 300 เมตร เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนโต๊ะอม - ควนขี้หมา - ควนท่าหิน และแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าควนโต๊ะอม - ควนขี้หมา - ควนท่าหิน แปลงที่ 1 เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าควนโต๊ะอม - ควนขี้หมา - ควนท่าหิน แปลงที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างตามแนวเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนบ้านควนขัน เป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนบ้านควนขัน ไปทางทิศตะวันออก จดคลองตาลี่ไกลฝั่งตะวันตก เป็นเส้นเลียบคลองตาลี่ไกลฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จดสะพานตาลี่ไกล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางถนนเอวหัก
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ฟากตะวันตกเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ฟากตะวันตก ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 บรรจบกับถนนเอวหักไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 เป็นระยะ 800 เมตร
ทิศใต้ จดถนนเอวหัก ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ฟากตะวันตก
2.2 ทิศเหนือ จดถนนรพช. หมายเลข 1032 (บ้านคลองขุด - บ้านนาแค) ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา และสนามกีฬาจังหวัดสตูล
ทิศใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ฟากตะวันออก
2.3 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนเอวหัก
ทิศตะวันออก จดที่สาธารณประโยชน์และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนเอวหัก
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางถนนเอวหัก
2.4 ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และโรงเรียนบ้านคลองขุด
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ฟากตะวันออก
2.5 ทิศเหนือ จดที่สาธารณประโยชน์ และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 900 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406
ทิศใต้ จดถนน สต. 2004 บ้านเขาจีนฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ฟากตะวันออกและถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้และฟากตะวันออก
2.6 ทิศเหนือ จดถนนบ้านควนขัน ฟากใต้ และถนนเอวหัก ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ฟากตะวันตกและมัสยิดบูเก็ตบุหงา
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองตายาย ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก จดคลองมำบัง ฝั่งตะวันออก
2.7 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองมำบัง ฝั่งใต้ และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองตายาย ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองตายาย ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดเขตเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองมำบัง ฝั่งตะวันออก
2.8 ทิศเหนือ จดถนน สต. 2004 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 900 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406
ทิศใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5 เส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองตายายฝั่งเหนือ วัดมงคลมิ่งเมือง และสุสานสมาคมจังหวัดสตูล
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ฟากตะวันออก
2.9 ทิศเหนือ จดเส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และคลองมำบัง ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะ 50 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองมำบัง ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนสตูลธานี ซอย 11 ฟากเหนือ และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อเป็นระยะ 1,230 เมตร กับจุดที่อยู่บนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 1,200 เมตร
2.10 ทิศเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองตายาย ฝั่งตะวันตกและถนนสตูลธานี ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนสตูลธานี ซอย 17 ฟากเหนือ และสุสานอิสลาม
ทิศตะวันตก จดสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองมำบัง ฝั่งตะวันออก
2.11 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองตายาย ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองสตูล ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5 และเป็นเส้นเลียบแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างหลักหมุดผังเมืองแนวถนนโครงการ สต. 1080 กับ สต. 1083
ทิศใต้ จดถนนยาตราสวัสดี ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนปานชูรำลึก ฟากตะวันออก ถนนสตูลธานี ซอย 16 ฟากเหนือ และถนนสตูลธานี ฟากตะวันออก
2.12 ทิศเหนือ จดถนนสตูลธานี ซอย 17 ฟากใต้ และสวนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เขาโต๊ะพญาวัง
ทิศตะวันออก จดถนนเรืองฤทธิ์จรูญ ฟากตะวันตก สำนักงานการประปาสตูล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสัตยาราม) และวัดสตูลสัตยาราม
ทิศใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเขาโต๊ะหยงกง เส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองมำบัง ฝั่งตะวันออก และสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
2.13 ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และถนนสตูลธานี ซอย 11 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองมำบัง ฝั่งตะวันตก เส้นตรงที่ลากตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตกเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนเส้นตรงที่ลากตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตก ซึ่งห่างจากศูนย์กลางถนนบุรีวานิช ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และเส้นตรงที่ลากตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 900 เมตร กับจุดที่อยู่บนศูนย์กลางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 ฟากเหนือ และกูโบร์ปากีสถาน
ทิศตะวันตก จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 ซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 เป็นระยะ 300 เมตร กับจุดที่อยู่บนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 830 เมตร
2.14 ทิศเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5 และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองตายาย ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5
ทิศใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5
ทิศตะวันตก จดถนนราษฎร์อุทิศ ฟากตะวันออก
2.15 ทิศเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองสตูล ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองตายาย ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองตายาย ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองตายาย ฝั่งตะวันออก
2.16 ทิศเหนือ จดถนนยาตราสวัสดี ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนราษฎร์อุทิศ ฟากตะวันออก และแนวเขตเทศบาลเมืองสตูล ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5
ทิศใต้ จดถนนประชาอุทิศ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนสถิตยุติธรรม ฟากตะวันออก ศาลจังหวัดสตูล ถนนหัตถกรรมศึกษา และโรงพยาบาลสตูล
2.17 ทิศเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองสตูล ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5
ทิศตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองสตูล ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5 และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองเส้นเต้น ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดแนวเขตเทศบาลเมืองสตูล ด้านใต้ จังหวัดสตูล
ทิศตะวันตก จดถนนศุลกานุกูล ฟากตะวันออก ถนนราษฎร์อุทิศ ฟากตะวันออก สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสตูล และวิทยาลัยเทคนิคสตูล
2.18 ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองมำบัง ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 ตรงจุดที่บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ กับจุดที่อยู่บนเส้นตรงที่ลากตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตก ซึ่งห่างจากศูนย์กลางถนนบุรีวานิช ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อและเส้นตรงที่ลากต่อจากแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 900 เมตร กับจุดที่อยู่บนศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
2.19 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองมำบัง ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4051
ทิศตะวนตก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
2.20 ทิศเหนือ จดถนนวิเศษมยุรา ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนศุลกานุกูล ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนศุลกานุกูล 6 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองมำบัง ฝั่งตะวันออก
2.21 ทิศเหนือ จดถนนประชาอุทิศ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนราษฎร์อุทิศ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนศุลกานุกูล 15 ฟากเหนือ และวิทยาลัยเทคนิคสตูล
ทิศตะวันตก จดถนนศุลกานุกูล ฟากตะวันออก และโรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา
2.22 ทิศเหนือ จดถนนศุลกานุกูล 6 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนศุลกานุกูล ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดแนวเขตเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองมำบัง ฝั่งตะวันออก
2.23 ทิศเหนือ จดวิทยาลัยเทคนิคสตูล
ทิศตะวันออก จดถนนราษฎร์อุทิศ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนราษฎร์อุทิศ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนศุลกานุกูล ฟากตะวันออก และสุสานอิสลาม
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลคลองขุด ตำบลควนขัน และตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภทดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 600 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกัน ของถนนสาธารณะที่มีเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update