กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางน้ำจืด ตำบลคอกกระบือ ตำบลนาดี ตำบลบ้านเกาะ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลท่าทราย ตำบลโคกขาม ตำบลมหาชัย ตำบลบางกระเจ้า ตำบลท่าจีน ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลท่าฉลอมและตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารร่วมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอเมือง กับอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก จดแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับกรุงเทพมหานคร เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับกึ่งกลางคลองมหาชัย และเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3423
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง ซึ่งลากตรงจากจุดที่ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3423 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3423 เป็นระยะ 3,500 เมตร
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับกึ่งกลางแม่น้ำท่าจีนเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับกึ่งกลางคลองสุนัขหอน คลองย่านซื่อ ฝั่งตะวันออกเส้นขนานระยะ 3,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ) คลองอ้อมตับ ฝั่งใต้ และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับกึ่งกลางแม่น้ำท่าจีน จนจดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอเมือง กับอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ 1,600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (เอกชัย)
ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (เอกชัย)
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (เอกชัย) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 1,700 เมตร
2.2 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,100 เมตร กับศูนย์กลางถนนเทพกาญจนา
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนราษฎร์พัฒนา
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ)
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ 1,100 เมตร กับศูนย์กลางถนนเทพกาญจนา
2.3 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ) เป็นระยะทาง 1,220 เมตร และจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ) ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (เศรษฐกิจ) ฟากตะวันออก คลองครุ ฝั่งเหนือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (เศรษฐกิจ) ถนนวัดทองธรรมมิการาม ฟากใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 ฟากตะวันออก
2.4 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ)
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ทิศใต้ จดทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (เอกชัย) ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (เอกชัย) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (เอกชัย) เป็นระยะ 1,000 เมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (เอกชัย) ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (เอกชัย) ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (เอกชัย) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ) เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (เอกชัย) และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
2.5 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ)
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนวัดโสภณาราม (บ้านขอม)
ทิศใต้ จดทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ฟากเหนือ คลองมหาชัยฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดคลองยม ฝั่งตะวันออก ทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ฟากใต้ คลองจาก ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (เอกชัย) เส้นขนานระยะ 280 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (เศรษฐกิจ) เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนท่าปรง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (เศรษฐกิจ) ฟากตะวันออก
2.6 ทิศเหนือ จดคลองใหญ่ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (เศรษฐกิจ) ฟากตะวันตก ถนนท่าปรง ฟากเหนือ และถนนท่าปรง ซอย 9 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนสรศักดิ์ ฟากเหนือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ถนนวิเชียรโชฎก ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ 450 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ) เส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อถนนวิเชียรโชฎก ฟากเหนือ และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำท่าจีน ฝั่งตะวันออก
2.7 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 1,300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ) ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับแม่น้ำท่าจีน ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับแม่น้ำท่าจีน ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ) ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
2.8 ทิศเหนือ จดคลองมหาชัย ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 2,600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3423 และเส้นขนานระยะ 900 เมตร กับกึ่งกลางคลองมหาชัย และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3423 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดคลองโกรกกรากฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และคลองสหกรณ์ ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำท่าจีน ฝั่งตะวันออก
2.9 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ)
ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และถนนสุทธิวาตวิถี ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดคลองสุนัขหอน ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดคลองสุนัขหอน ฝั่งตะวันออก
2.10 ทิศเหนือ จดคลองสุนัขหอน ฝั่งใต้ แม่น้ำท่าจีน ฝั่งใต้ และทางรถไฟสายบ้านแหลม - แม่กลอง ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำท่าจีน ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกตรงจุดที่สิ้นสุดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุทธิวาตวิถีและเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับคลองสุนัขหอน ฝั่งใต้
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางน้ำจืด ตำบลคอกกระบือ ตำบลนาดี ตำบลบ้านเกาะ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลท่าทราย ตำบลโคกขาม ตำบลมหาชัย ตำบลบางกระเจ้า ตำบลท่าจีน ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลท่าฉลอมและตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาริชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารร่วมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกัน ของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตร ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update