กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ตำบลป่าไร่ ตำบลอรัญประเทศ ตำบลฟากห้วย และตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริม หรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้จดแนวเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบแนวเขตจังหวัดสระแก้วเป็นเส้นเลียบแนวเขตจังหวัดสระแก้วลงมาทางทิศใต้ ถึงจุดซึ่งอยู่ตามแนวเขตจังหวัดสระแก้วตัดกับศูนย์กลางคลองลึก ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3366 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3366 เป็นระยะ 600 เมตร และเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากตะวันออก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3366 ฟากใต้ และเป็นเส้นตรงที่ลากจากจุดที่อยู่บนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากตะวันตกตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะ ไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3366 ฟากใต้ ไปทางทิศใต้ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับจุดที่อยู่บนทางหลวงชนบท หมายเลข สก. 2001 (สายอรัญประเทศ - คลองน้ำใส) ฟากตะวันออก ตรงจุดที่ห้วยข่อนแก่นบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข สก. 2001 (สายอรัญประเทศ - คลองน้ำใส) ฟากตะวันออก และเป็นเส้นเลียบห้วยข่อนแก่นฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวห้วยข่อนแก่นจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบทหมายเลขสก. 2001 (สายอรัญประเทศ - คลองน้ำใส) หมายเลข 3366 ไปทางทิศใต้เป็นระยะ 500 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงจุดบรรจบระหว่างห้วยกุดใต้ ฝั่งใต้กับทางหลวงชนบทหมายเลข สก. 2001 (สายอรัญประเทศ - คลองน้ำใส)
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบทหมายเลข สก. 2001 (สายอรัญประเทศ - คลองน้ำใส) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3067 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดบรรจบระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3067 กับทางหลวงชนบทหมายเลข สก. 2001 (สายอรัญประเทศ - คลองน้ำใส) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะ 800 เมตร และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับจุดที่อยู่บนศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางรถไฟสายตะวันออกตัดกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเป็นระยะ 2,300 เมตร และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เป็นระยะ 2,000 เมตร จนบรรจบเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากตะวันออกตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออกฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เป็นระยะ 1,300 เมตร เส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานดังกล่าวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบแนวเขตวัดอนุบรรพต (เขาน้อย) และวัดอนุบรรพต (เขาน้อย)
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348
ทิศใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันออกและฟากเหนือเลียบแนวเขตโรงเรียนอรัญประเทศด้านตะวันออก ด้านเหนือ และด้านตะวันตกไปตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก เลียบแนวเขตโรงกรองน้ำประปาอรัญประเทศด้านตะวันออก และแนวเขตวัดใหม่ไทรทองด้านตะวันออกและด้านเหนือ
ทิศตะวันตก จดห้วยมโหสถ (พรหมโหด) ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออกเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เป็นระยะ 1,300 เมตร เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เป็นระยะ 2,000 เมตร
2.2 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 และจดแนวเขตที่ราชพัสดุ ตาม นสล. เลขที่ 407/2500 และสวนกาญจนาภิเษก
ทิศใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 และเลียบแนวเขตวัดอนุบรรพต (เขาน้อย) ด้านตะวันออกด้านเหนือและด้านใต้
2.3 ทิศเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้ เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ถนนสุวรรณศร ฟากใต้ เลียบแนวเขตโรงเรียนศรีอรัญโญทัย ด้านตะวันออกและด้านใต้ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ถนนมหาดไทย ฟากตะวันตก เลียบถนนราษฎร์อุทิศ ฟากใต้ แนวเขตมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน ด้านตะวันตก ด้านใต้ และด้านตะวันออก เส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนจิตต์สุวรรณ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
ทิศใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากจุดที่อยู่บนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3067 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อเป็นระยะ 700 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับจุดที่อยู่บนกึ่งกลางสะพานข้ามห้วยมโหสถ (พรหมโหด) ถนนบ้านน้อยก้าวหน้า ฟากตะวันออก ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเลียบแนวเขตค่ายสุรสิงหนาทด้านตะวันออก
2.4 ทิศเหนือ จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากแนวเขตที่ราชพัสดุตาม นสล. เลขที่ 407/2500
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทิศใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดแนวเขตสวนกาญจนาภิเษก และแนวเขตที่ราชพัสดุตาม นสล. เลขที่ 407/2500
2.5 ทิศเหนือ จดถนนสุวรรณศร ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดคลองขุด ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนราษฎร์อุทิศ ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างหลักหมุดผังเมืองรหัส สก. 1001 กับ สก. 1002 เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศเลียบแนวเขตโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลอรัญประเทศ ด้านเหนือ ถนนเวฬุวัน ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนบูรพาภิรมย์ เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนจิตต์สุวรรณ และเลียบแนวเขตสำนักงานไฟฟ้าอรัญประเทศ ด้านตะวันออก
2.6 ทิศเหนือ จดถนนจิตต์สุวรรณ ฟากใต้ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากตะวันตกและฟากใต้ เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศเส้นเลียบแนวเขตโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีด้านใต้ และด้านตะวันออก ถนนร่วมใจพัฒนา ฟากตะวันออก และจดถนนราษฎร์อุทิศ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 750 เมตร กับศูนย์กลางถนนร่วมใจพัฒนา จดเส้นเลียบแนวเขตสำนักสงฆ์วังปลาทองเทพนิมิตด้านเหนือ
ทิศใต้ จดห้วยมโหสถ (พรหมโหด) ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างหลักหมุดผังเมืองรหัส สก. 1005 กับ สก. 1006 ฟากใต้
ทิศตะวันตก จดทางหลวงชนบท สก. 2001 (สายอรัญประเทศ - คลองน้ำใส) ฟากตะวันออก
2.7 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้ และคลองขุดฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จดถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
2.8 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3446 ฟากตะวันตกเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก เส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกตามทางรถไฟสายตะวันออก เป็นระยะ 400 เมตร จนบรรจบกับถนนสุวรรณศร ฟากใต้ ถนนสุวรรณศรฟากใต้และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3366 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดแนวเขตสุสานมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน ด้านเหนือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ 350 เมตร กับถนนสุวรรณศร ฟากใต้
ทิศตะวันตก จดเส้นเลียบแนวเขตวัดศรีอุทัย ด้านตะวันออก และเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อตัดกับทางรถไฟสายตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก ตามทางรถไฟสายตะวันออกเป็นระยะ 750 เมตร จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ตำบลป่าไร่ ตำบลอรัญประเทศ ตำบลฟากห้วย และตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update