กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจความตามใน มาตรา 13 แห่งพระราชาบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"แนวเขตควบคุมอาคาร" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ตอนแม่สอด - แยกเข้าแม่ระมาด ซึ่งห่างจากถนน รพช. ตก. 3001 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ตอนแม่สอด - แยกเข้าแม่ระมาด ไปทางทิศเหนือ ระยะ 500 เมตร จากนั้นเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ตอนแม่สอด - แยกเข้าแม่ระมาด ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 1,500 เมตร จากนั้นเป็นเส้นตรงไปทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ตอนตาก - แม่สอด บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ทิศตะวันออก เลียบไปตามถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากตะวันออกไปทางทิศใต้บรรจบกับห้วยแล้ง แล้วเลียบห้วยแล้งฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนจดเส้นขนาน ระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 จากนั้นเป็นแนวขนานระยะ 500 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 จนบรรจบกับห้วยแห้งฝั่งใต้
ทิศใต้ เลียบห้วยแห้งฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตกจนจดเส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ตก. 4018 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากห้วยโป่ง บรรจบกับถนน รพช. ตก. 4018 ไปทางทิศใต้ตามถนน รพช. ตก. 4018 ระยะ 1,000 เมตร จากนั้นเป็นเส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ตก. 4018 ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับห้วยม่วง แล้วเลียบไปตามห้วยม่วงฝั่งตะวันตก จนจดเส้นขนาน ระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ตอนตาก - แม่สอด เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ไปทางทิศตะวันตก จนจดกับแนวเขตประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์
ทิศตะวันตก เลียบตามแนวเขตประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ขึ้นไปทางทิศเหนือ จนจดถนนโยธาธิการ ตก. 2006 จากนั้นเลียบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงจุดที่อยู่ตามแนวขนาน ระยะ 2,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ตอนแม่สอด - แยกเข้าแม่ระมาด และขนานระยะ 500 เมตรกับศูนย์กลางถนน รพช. ตก. 3001 ไปทางทิศตะวันออกจนถึงจุดเริ่มต้นทางทิศเหนือ
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จแต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update