กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลรอบเมือง ตำบลในเมือง และตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดถนนไปบ้านโป่งคองเหนือ ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ 1,000 เมตร เลียบไปตามแนวเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ฟากเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 (เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ) เลียบไปตามแนวเขตตำบลรอบเมืองกับตำบลบ้านเล่าต่อกับแนวเขตตำบลโพนทองกับตำบลบ้านเล่า ไปบรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ตอนเลี่ยงเมือง) เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ไปทางทิศเหนือ ระยะ 500 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างตามแนวขนานระยะ 1,700 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันออก
ทิศตะวันออก เป็นเส้นขนานระยะ 1,700 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศใต้ บรรจบกับห้วยดินแดงฝั่งใต้ จากนั้นเลาะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของห้วยดินแดง ไปจนพบจุดที่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 เป็นระยะ 500 เมตร ซึ่งบรรจบกับแนวเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้จนบรรจบกับหลักเขตที่ 5 (เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ)
ทิศใต้ เลียบเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ฟากใต้ จากหลักเขตที่ 5 (เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ) ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 6 (เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ)
ทิศตะวันตก เลียบเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ฟากตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 (เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ) ขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านหลักเขตที่ 7 (เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ) ถึงหลักเขตที่ 8 (เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ) เป็นเส้นตรงไปบรรจบกับจุดเริ่มต้น
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดถนนโสกน้อย, ถนนบ้านเมืองน้อยโคกน้อย และถนนโคกน้อย ซอย 3
ทิศตะวันออก จดถนนโคกน้อย ซอย 3 ฟากตะวันตก และที่สาธารณประโยชน์หนองใหญ่
ทิศใต้ จดวัดบึงแวง
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 ฟากตะวันออก
2.2 ทิศเหนือ จดถนนหนองใหญ่ ฟากใต้ และถนนตาปู่ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนท้ายบ้าน เส้นขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 จดเส้นขนานระยะ 10 เมตร กับศูนย์กลางห้วยประทาวและจดแขวงการทางชัยภูมิ
ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 บรรจบกับถนนชัยประสิทธิ์ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 เป็นระยะ 200 เมตร จดโรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยภูมิ) จดเส้นตั้งฉากกับถนนโนนสมอ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนโนนสมอบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนโนนสมอ เป็นระยะ 200 เมตร จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 ฟากตะวันออก สวนเกษตรราชทัณฑ์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
2.3 ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานด้านทิศตะวันออกระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานด้านทิศตะวันตกระยะ 650 เมตร และ 550 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อและจดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
2.4 ทิศเหนือ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสหกรณ์อำเภอเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 วัดชัยภูมิวนาราม สุสานและฌาปนสถานจีน และโรงเรียนปริยัติธรรมวนาราม
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 ฟากตะวันตก สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองชัยภูมิ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 จดถนนสนามบิน และจดถนนโยธาธิการจังหวัด ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดที่สาธารณะประโยชน์หนองปลาเฒ่า จดวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิสวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ สนานกีฬาของเทศบาลเมืองชัยภูมิ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ จดถนนชัยประสิทธ์ ฟากเหนือ และจดเส้นตั้งฉากระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับแนวบริเวณที่ 1 ด้านตะวันตกลากเส้นขนานเป็นเส้นตรงขึ้นไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสหกรณ์อำเภอ
2.5 ทิศเหนือ จดโรงเรียนภักดีชุมพล โรงพยาบาลชัยภูมิ จดถนนอนันตกูล ฟากใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับจุดศูนย์กลางแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2158 จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับแนวเส้นเชื่อมจุดระหว่างมุมถนนบรรณาการกับมุมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2158 และเส้นขนานระยะ 1,600 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนบรรณาการและเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางห้วยประทาว เส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางถนนวิสุทธิชาติดาราม
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ฟากตะวันออกจดโรงเรียนสุนทรวัฒนา จดถนนหฤทัย ฟากตะวันออก จดถนนบูรพา ฟากตะวันออกจดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนบูรพา สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ และที่ทำการบริษัทขนส่งจำกัดจังหวัดชัยภูมิ
2.6 ทิศเหนือ จดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จดกองร้อยอาสารักษาดินแดน จดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จดโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จดสถานีตรวจอากาศจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สถานีตรวจและรักษาโรคสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ จดถนนบรรณาการ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ ลานพ่อเมือง และศาลาจตุรมุข สำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ถนนหฤทัยฟากตะวันตกและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางถนนวิสุทธิชาติดารามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ฟากเหนือบริเวณห่างจากถนนเจริญทรัพย์ระยะ 275 เมตร จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดถนนซอยหนองปลาเฒ่า 3 ฟากตะวันออก จดถนนพระยาแล ฟากตะวันออก ศาลเจ้าพ่อพระยาแล และที่สาธารณประโยชน์หนองปลาเฒ่าจดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ถนนสนามบิน ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลรอบเมือง ตำบลในเมือง และตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภค และบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยก ที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update