กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลอ้อมน้อย ตำบลหนองนกไข่ ตำบลบางยาง ตำบลสวนหลวง ตำบลท่าไม้ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ตำบลคลองมะเดื่อ ตำบลแคราย ตำบลดอนไก่ดี และตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
"อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร กับจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับกรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอกระทุ่มแบน กับอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอกระทุ่มแบน กับอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 2
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ทิศเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร กับจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับกรุงเทพมหานคร เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับกึ่งกลางคลองศรีสำราญ
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 2,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 คลองอ้อมแขม ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับกึ่งกลางคลองภาษีเจริญ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับกึ่งกลางคลองแนวลิขิต 2 เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 คลองอ้อมแขม ฝั่งตะวันออก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากใต้ เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับกึ่งกลางคลองศรีสำราญเส้นขนานระยะ 1,150 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับกึ่งกลางคลองศรีสำราญ เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 คลองอ้อมน้อย ฝั่งตะวันตก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากเหนือ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3414 ฟากตะวันออก
2.2 ทิศเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร กับจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 เส้นตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกเส้นตรงซึ่งลากจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 ฟากตะวันตก และฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากคลองแคตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 เป็นระยะ 1,000 เมตร เส้นขนานระยะ 450 เมตร กับกึ่งกลางคลองภาษีเจริญ เส้นตั้งฉากกับคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากสะพานข้ามคลองภาษีเจริญไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองภาษีเจริญ เป็นระยะ 1,600 เมตร ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินและถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 ฟากเหนือ ซอยสุขเกษม ฟากตะวันออก และคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดคลองท่าตอ ฝั่งตะวันออก และแม่น้ำท่าจีน ฝั่งใต้และฝั่งตะวันตก
2.3 ทิศเหนือ จดคลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ถนนเทศบาล 4 ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุคนธวิท ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 ฟากตะวันตก
ทิศใต้ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 คลองกระทุ่มแบน ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ 1,400 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุคนธวิท คลองน้อย ฝั่งตะวันออก และคลองท่าเสาฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลอ้อมน้อย ตำบลหนองนกไข่ ตำบลบางยาง ตำบลสวนหลวง ตำบลท่าไม้ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ตำบลคลองมะเดื่อ ตำบลแคราย ตำบลดอนไก่ดี และตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและบางประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภค และบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยก ที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
(3) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 0.3
(4) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 1.5
(5) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(6) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(7) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(8) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
(9) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 20 ตารางเมตร
(10) ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6[1] ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update