กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการบริหาร
:: ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546
:: เรื่อง กำหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายฤดูการผลิต ปี 2546/2547

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 21 (2) แห่งพระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 ว่าด้วย การหีบอ้อย การตัดและส่งอ้อย การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยของโรงงาน ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 หมวด 1 ข้อ 9 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 คณะกรรมการบริหารจึงกำหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูการผลิตปี 2546/2547 ไว้ดังต่อไปนี้
1. กำหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยน้ำตาลทราย


ลำดับ โรงงาน/บริษัท วันเริ่มต้นการหีบอ้อยตั้งแต่วันที่


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 ภาคเหนือ
  บริษัท น้ำตาลเชียงใหม่ จำกัด
  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง จำกัด
  บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด
  บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์ จำกัด
  บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด
  บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
  บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
  บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
  บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด 6 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 6 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 7 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 7 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป


11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

 ภาคกลาง
  บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
  บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด
  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลกาญจนบุรี จำกัด
  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด
  บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด
  บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
  บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
  บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด
  บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
  บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
  บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
  บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด 7 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 7 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 7 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 20 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 20 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 20 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 20 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 20 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 20 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 20 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 20 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 20 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 20 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป


29.
30.
31.
32.
33.

 ภาคตะวันออก
  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด
  บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
  บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด
  บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 13 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป


34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด
  บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
  บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
  บริษัท สหเรือง จำกัด
  บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด
  บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด
  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (กาฬสินธุ์)
  บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
  บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
  บริษัท อุตสาหกรรมอ่าวเวียน จำกัด
  บริษัท เอ็น.วาย.ชูการ์ จำกัด 23 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป
 23 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป
 23 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป
 23 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป
 23 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป
 23 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป
 23 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป
 23 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป
 23 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป
 1 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 1 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 1 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป
 1 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป


2. ให้บริษัทโรงงานน้ำตาลต่างๆ ตามประกาศนี้ เริ่มต้นหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายภายใน 7 วันนับแต่วันที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 1 เว้นแต่ในกรณีสุดวิสัยให้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นตามเขตที่โรงงานนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ แล้วแต่กรณีตาม ข้อ 3
3. กรณีประสงค์จะเปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายก่อนวันที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 1 ให้ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
กรณีประสงค์จะเปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายหลังวันที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 1 ให้ยื่นขออนุญาตต่อคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นตามเขตที่โรงงานนั้นตั้งอยู่และให้คณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา
4. ให้เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาการตามประกาศนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) เรืองศักดิ์ งามสมภาค ประธานคณะกรรมการบริหาร

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update