กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการบริหาร
:: ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546
:: เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเก็บตัวอย่างน้ำอ้อยการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย การตัดสินข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอ้อย อ้อยไฟไหม้และความบริสุทธิ์ของอ้อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6)

ตามที่ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหาร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเก็บตัวอย่างน้ำอ้อย การวิเคราะห์คุณภาพอ้อย การตัดสินข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอ้อย อ้อยไฟไหม้และความบริสุทธิ์ของอ้อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5) ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2542 นั้น
เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเก็บตัวอย่างน้ำอ้อยการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย การตัดสินข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอ้อย อ้อยไฟไหม้ และความบริสุทธิ์ของอ้อยตามความแห่งประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรกำหนดวิธีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 17 แห่งระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 ว่าด้วย การหีบอ้อยการตัดและส่งอ้อย การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยของโรงงาน ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546 จึงให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น ข้อ 5.3 แห่งประกาศคณะกรรมการบริหาร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเก็บตัวอย่างน้ำอ้อย การวิเคราะห์คุณภาพอ้อย การตัดสินข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอ้อย อ้อยไฟไหม้ และความบริสุทธิ์ของอ้อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5) ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2542
"5.3 กรณีใช้เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอ้อย โดยไม่ใช้สารประกอบตะกั่ว (ระบบ Polarimetry ชนิด NIR โดยใช้สารช่วยกรอง Celite) ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) คนตัวอย่างให้ผสมตัวเข้ากัน แบ่งตัวอย่างออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก ประมาณ 500 มิลลิลิตร เก็บไว้ในภาชนะที่สะอาดเพื่อเป็นน้ำอ้อยสำรอง ส่วนที่สองประมาณ 150 มิลลิลิตร บรรจุลงใน Beaker ขนาดจุประมาณ 250 มิลลิลิตร ซึ่งแห้งสะอาดเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพ
(2) นำตัวอย่างน้ำอ้อยของส่วนที่สองจาก (1) เติมสาร Celite ประมาณ 8-10 กรัม คนให้เข้ากัน
(3) ตัวอย่างน้ำอ้อยจาก (2) นำไปกรองด้วยเครื่องกรองความดันสูงที่ความดัน 3.5 bar ใช้กระดาษกรอง Whatman No.91 หรือเทียบเท่าปล่อยน้ำอ้อยที่กรองได้ช่วงแรก 1-2 วินาที ทิ้งไปจากนั้นนำ Erlenmeyer Flask ขนาด 250 มิลลิลิตร มารองรับน้ำอ้อยที่กรองได้ช่วงถัดมา จนได้น้ำอ้อยประมาณ 100 มิลลิลิตร
(4) นำตัวอย่างน้ำอ้อยที่กรองได้ตาม ข้อ (3) ไปแช่น้ำเย็นในเครื่องทำน้ำเย็นที่ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 20 องศาเซลเซียส นานประมาณ 8 นาที เพื่อให้ตัวอย่างน้ำอ้อยมีอุณหภูมิเท่ากับ 20 องศาเซลเซียสหรือใกล้เคียงที่สุด
(5) นำตัวอย่างน้ำอ้อยตาม ข้อ (4) ประมาณ 40 มิลลิลิตร เทผ่านกรวยรับตัวอย่างน้ำอ้อยของเครื่อง Refractometer โดยก่อนเทให้แกว่งหรือเขย่าภาชนะที่บรรจุเพื่อให้น้ำอ้อยผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เครื่องจะบันทึกค่าบริกซ์ที่อ่านได้และอุณหภูมิขณะนั้น แล้วจะประมวลผลเป็นค่า บริกซ์ที่อ่านได้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสตามมาตรฐาน การบันทึกและการประมวลผลจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ
(6) นำตัวอย่างน้ำอ้อยอีกส่วนหนึ่งที่เหลือประมาณ 60 มิลลิลิตร เทผ่านกรวยรับตัวอย่างน้ำอ้อยของเครื่อง Polarimeter โดยก่อนเทให้แกว่งหรือเขย่าภาชนะที่บรรจุ เพื่อให้น้ำอ้อยผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เครื่องจะบันทึกค่าโพลที่อ่านได้และอุณหภูมิขณะนั้น แล้วจะประมวลผลเป็นค่าโพลที่ 20 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานการบันทึกและการประมวลผลจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติเครื่อง Polarimeter และเครื่อง Refractometer เป็นเครื่องที่มีมาตรฐานตาม ICUMSA กำหนด รวมทั้งการประมวลผลเป็นไปตามมาตรฐานทุกประการ
(7) ขณะทำงานต้องควบคุมอุณหภูมิภายในห้องวิเคราะห์ให้มีอุณหภูมิเท่ากับหรือใกล้เคียง 20 องศาเซลเซียส ให้มากที่สุดเพื่อให้เครื่องมือต่างๆ ทำงานได้เป็นปกติ
กรณีที่ไม่สามารถทำให้น้ำอ้อยที่ผ่านการกรองแล้วมีอุณหภูมิเท่ากับ 20 องศาเซลเซียสได้ให้ทำการวิเคราะห์ไปตามปกติ แต่หลังจากเทตัวอย่างน้ำอ้อยผ่านกรวยรับตัวอย่างของเครื่อง Polarimeter และ Refractometer แล้วให้รอเวลาระยะหนึ่งตามความเหมาะสมสำหรับแต่ละโรงงาน ก่อนที่จะให้เครื่องทำการอ่านค่าและส่งค่านั้นไปประมวลผล
(8) น้ำอ้อยตัวอย่างที่เหลือจากการวิเคราะห์และน้ำอ้อยสำรองตาม (1) ให้ส่งกลับเข้าสู่ขบวนการผลิตของโรงงานทันที หลังจากการวิเคราะห์ตัวอย่างนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์และไม่ปรากฏความผิดปกติใดๆ
(9) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะบันทึกวันที่ที่ปฏิบัติการทุกๆ เริ่มต้นวันใหม่ และจะใส่จำนวนเส้นใย% อ้อย (Fiber % Cane) ของวันนั้นๆ
(10) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะใส่หมายเลขลำดับคิวรถในเครื่องประมวลผลสุดท้าย ส่วนค่าโพลและค่าบริกซ์ รวมทั้งค่าคุณภาพ ซี.ซี.เอส. ของหมายเลขลำดับคิวรถคันนั้นจะถูกคำนวณ
(11) ผลจะปรากฏออกมาคือ
- วันที่ทำการผลิต
- เปอร์เซ็นต์ไฟเบอร์ที่ใช้ในวันนั้น
- เวลาที่ตัวอย่างถูกวิเคราะห์
- ลำดับของตัวอย่างที่ทำในวันนั้น
- เลขลำดับคิวของรถ
- ลักษณะของอ้อย (ไฟไหม้/อ้อยสด)
- ค่าบริกซ์ที่อ่านได้
- ค่าบริกซ์ที่ประมวลได้ที่ 20 องศาเซลเซียส
- ค่าโพลที่ผ่านได้
- ค่าอุณหภูมิของตัวอย่างที่อ่านโพล
- ค่าโพลที่ประมวลได้ที่ 20 องศาเซลเซียส
- ค่าความบริสุทธิ์ของน้ำอ้อย
- ค่าคุณภาพ ซี.ซี.เอส.
(12) ผลข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกในแถบแม่เหล็ก ผลของข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังฝ่ายบัญชีของโรงงาน
(13) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะเป็นผู้ประกาศค่าคุณภาพอ้อยเฉลี่ยประจำวัน
(14) การวิเคราะห์ซ้ำให้กระทำในกรณีต่อไปนี้
- ค่า ซี.ซี.เอส. ผิดปกติ เช่น ต่ำกว่า 6 หรือติดลบ
- ค่าความบริสุทธิ์ไม่ได้มาตรฐาน (ต่ำกว่า 65 หรือสูงกว่า 90)
- เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการวิเคราะห์
- กรณีอื่นใดที่คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานมีมติให้วิเคราะห์ซ้ำ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนำตัวอย่างน้ำอ้อยสำรองมาทำการวิเคราะห์ซ้ำตามวิธีการข้างต้นผลการวิเคราะห์น้ำอ้อยตัวอย่างเดียวกัน ให้ถือผลดังนี้
- กรณีค่า ซี.ซี.เอส. ผิดปกติ ให้ถือค่า ซี.ซี.เอส. ครั้งหลังเป็นค่าที่ถูกต้อง
- กรณีค่าความบริสุทธิ์ไม่ได้มาตรฐาน ให้ถือผลการวิเคราห์ครั้งหลังเป็นค่าที่ถูกต้อง
- กรณีเกิดการผิดพลาดในขั้นตอนการวิเคราะห์ให้ถือผลการวิเคราะห์ครั้งหลังเป็นค่าที่ถูกต้อง
- กรณีอื่นใดที่คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานมีมติให้วิเคราะห์ซ้ำ ให้ถือผลการวิเคราะห์ครั้งหลังเป็นค่าที่ถูกต้อง
(15) กรณีมีการวิเคราะห์ซ้ำหรือมีการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย แจ้งคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน ผ่านผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด พร้อมทั้งสำเนาแจ้งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1 ฉบับ"
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่) เรืองศักดิ์ งามสมภาค อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการบริหาร

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update