กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
:: ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
:: เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2545/2546 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 (24) และ มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2536 ว่าด้วยการกำหนดอัตราและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย สำหรับฤดูการผลิตปี 2545/2546 ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานชำระค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ฤดูการผลิตปี 2545/2546 ดังนี้
(1) ให้ชาวไร่อ้อยชำระค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายเฉพาะส่วนของอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานในอัตราเมตริกตันละ 2.561315 บาท
(2) ให้โรงงานชำระค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายเฉพาะส่วนของน้ำตาลทรายและผลพลอยได้ (กากน้ำตาล) ที่ผลิตได้ในอัตราดังต่อไปนี้
- น้ำตาลทรายที่ผลิตได้ในอัตราเมตริกตันละ 10.243275 บาท
- ผลพลอยได้ (กากน้ำตาล) ที่ผลิตได้ในอัตราเมตริกตันละ 1.851746 บาท
ข้อ 2 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2536 ว่าด้วยการกำหนดอัตราและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536
ข้อ 3 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการบริหาร รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศนี้ไช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) มนู เลียวไพโรจน์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update