กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานขั้นต้น พ.ศ. 2546


:: หมวด1 ความทั่วไป ข้อ 1-4
:: หมวด2 การประมาณการรายได้การจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นในฤดู การผลิตปี 2546/2547
สำหรับราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายกองแรก ข้อ 5-7
:: หมวด3 การประมาณการรายได้การจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นในฤดูการผลิต ปี 2546/2547
สำหรับราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายกองที่สอง ข้อ 8-10
:: หมวด4 การกำหนดราคาน้ำตาลทรายโควตา ข. ข้อ 11-13
:: หมวด5 การกำหนดอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานขั้นต้น ข้อ 14
:: หมวด6 การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ข้อ 15-17
:: หมวด7 การชำระราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ข้อ 18-19
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
:: เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานขั้นต้น พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-19


โดยที่ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานขั้นต้น พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งใช้บังคับในฤดูการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายปี 2545/2546 ได้สิ้นสุดลงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานขั้นต้น สำหรับฤดูการผลิตปี พ.ศ. 2546/2547
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 (22) และ (23) แห่งพระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานขั้นต้นสำหรับฤดูการผลิตปี 2546/2547 ไว้ดังต่อไปนี้

:: หมวด 1 ความทั่วไป
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานขั้นต้น พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นเวลา 1 ปี คือ ในฤดูการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายปี 2546/2547
ข้อ 3 ในประกาศนี้
"น้ำตาลทรายโควตา ก." หมายความว่า น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์หรือน้ำตาลประเภทอื่นที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดให้ผลิต เพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ
"น้ำตาลทรายโควตา ข." หมายความว่า น้ำตาลทรายดิบจำนวน 800,000 เมตริกตัน ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดให้ผลิตเพื่อส่งมอบให้บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด โดยน้ำตาลทรายดิบจำนวน 400,000 เมตริกตัน ให้บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด เป็นผู้จำหน่ายออกนอกประเทศ และอีกจำนวน 400,000 เมตริกตัน ให้ขายคืนให้โรงงาน
"น้ำตาลทรายโควตา ค." หมายความว่า น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หรือน้ำตาลทรายประเภทอื่นที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดให้ผลิตเพื่อการส่งออกนอกประเทศ หรือจำหน่ายเพื่อการอื่นใดภายในประเทศ หรือนำมาซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ
"ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายกองแรก" หมายความว่า ราคาอ้อยที่อยู่ในปริมาณอ้อยเป้าหมายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายที่อยู่ในปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมาย
"ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายกองที่สอง" หมายความว่า ราคาอ้อยที่เกินปริมาณอ้อยเป้าหมายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายที่เกินปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมาย
"ปริมาณอ้อยเป้าหมาย" หมายความว่า ปริมาณอ้อยเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 65 ล้านตัน ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือจากระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
"ปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมาย" หมายความว่า ปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมายที่กำหนดให้สอดคล้องกับปริมาณอ้อยเป้าหมาย ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือจากระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยใช้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมายขั้นต้น
ข้อ 4 เขตที่ใช้ในการคำนวณเพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นให้เป็นไป ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
top

:: หมวด 2 การประมาณการรายได้การจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นในฤดู การผลิตปี 2546/2547 สำหรับราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายกองแรก
ข้อ 5 ให้ประมาณการรายได้จากจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2546/2547 โดยคำนวณจากผลรวมของรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตาม ข้อ 6 หักด้วยผลรวมของรายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตาม ข้อ 7
ข้อ 6 รายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายขั้นต้น ได้แก่ ผลรวมของรายได้ ดังต่อไปนี้
6.1 รายได้จากการขายน้ำตาลทรายโควตา ก. ได้จากการประมาณการของผลคูณของปริมาณน้ำตาลทรายโควตา ก. ที่ขายได้จริงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 บวกกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการจำหน่ายจริงเฉลี่ย 3 ปีการผลิตย้อนหลัง กับราคาเฉลี่ยจากการขายน้ำตาลทรายโควตา ก. ที่ขายได้จริงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546
6.2 รายได้จากการขายน้ำตาลทรายโควตา ข. ของบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ได้จากการประมาณการของผลคูณของปริมาณน้ำตาลทรายโควตา ข. กับราคาน้ำตาลทรายโควตา ข. ตาม ข้อ 12
6.3 รายได้จากการขายน้ำตาลทรายดิบโควตา ค. ได้จากการประมาณการของผลคูณของปริมาณน้ำตาลทรายดิบโควตา ค. เฉพาะส่วนที่อยู่ในปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมายกับราคาน้ำตาลทรายโควตา ข. ตาม ข้อ 12
6.4 รายได้จากการขายน้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์โควตา ค. ได้จากการประมาณการของผลคูณของปริมาณน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์โควตา ค. เฉพาะส่วนที่อยู่ในปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมายกับราคาน้ำตาลทรายโควตา ข. ตาม ข้อ 12 บวกร้อยละของส่วนต่างของราคาน้ำตาลทรายขาวกับราคาน้ำตาลทรายดิบตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดของราคาน้ำตาลทรายโควตา ข. ดังกล่าว
6.5 เงินที่ได้รับจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายหรือเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล
6.6 รายได้อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
ข้อ 7 รายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายขั้นต้น ได้แก่ ผลรวมของรายจ่าย ดังต่อไปนี้
7.1 ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายที่จ่ายจากเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งได้จากการประมาณการค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ตามสัดส่วนของปริมาณอ้อยที่อยู่ในปริมาณอ้อยเป้าหมายและน้ำตาลทรายที่อยู่ในปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมายตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเห็นชอบ
7.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งน้ำตาลทรายออกนอกประเทศตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
7.3 ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายน้ำตาลทรายตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
7.4 ค่าใช้จ่ายตามความใน มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
7.5 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
7.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
top

:: หมวด 3 การประมาณการรายได้การจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นในฤดูการผลิต ปี 2546/2547 สำหรับราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายกองที่สอง
ข้อ 8 ให้ประมาณการรายได้การจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2546/2547 โดยคำนวณจากผลรวมของรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตาม ข้อ 9 หักด้วยผลรวมของรายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตาม ข้อ 10
ข้อ 9 รายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายขั้นต้น ได้แก่ ผลรวมของรายได้ ดังต่อไปนี้
9.1 รายได้จากการขายน้ำตาลทรายดิบโควตา ค. ได้จากการประมาณการของผลคูณของปริมาณน้ำตาลทรายดิบโควตา ค. เฉพาะส่วนที่เกินปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมายกับราคาน้ำตาลทรายโควตา ข. ตาม ข้อ 12
9.2 รายได้จากการขายน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์โควตา ค. ได้จากการประมาณการของผลคูณของปริมาณน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์โควตา ค. เฉพาะส่วนที่เกินปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมายกับราคาน้ำตาลทรายโควตา ข. ตาม ข้อ 12 บวกร้อยละของส่วนต่างของราคาน้ำตาลทรายขาวกับราคาน้ำตาลทรายดิบตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดราคาน้ำตาลทรายโควตา ข. ดังกล่าว
9.3 รายได้อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
ข้อ 10 รายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายขั้นต้น ได้แก่ ผลรวมของรายจ่าย ดังต่อไปนี้
10.1 ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายที่จ่ายจากเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งได้จากการประมาณการค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายตามสัดส่วนของปริมาณอ้อยที่เกินปริมาณอ้อยเป้าหมาย และน้ำตาลทรายที่เกินปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมายตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเห็นชอบ
10.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งน้ำตาลทรายออกนอกประเทศตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
10.3 ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายน้ำตาลทรายตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
10.4 ค่าใช้จ่ายตามความใน มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
10.5 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
10.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
top

:: หมวด 4 การกำหนดราคาน้ำตาลทรายโควตา ข.
ข้อ 11 ให้บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการขายน้ำตาลทรายโควตา ข. ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงาน
การประชุมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งกำหนด
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก และให้องค์กรหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตาม ข้อ 11 ทำการประมารณการราคาน้ำตาลทรายโควตา ข. เพื่อใช้ในการคำนวณรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายขั้นต้น
ข้อ 13 ให้นำน้ำตาลทรายดิบจำนวน 400,000 เมตริกตัน ที่บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด เป็นผู้จำหน่ายออกนอกประเทศ มาทำราคา โดยให้บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด เป็นผู้ทำราคาด้วยตนเอง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตาม ข้อ 11
top

:: หมวด 5 การกำหนดอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานขั้นต้น
ข้อ 14 ให้กำหนดอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานขั้นต้น ดังนี้
14.1 ให้ชาวไร่อ้อยได้รับผลตอบแทนร้อยละเจ็ดสิบของราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นที่คณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดตาม ข้อ 15
14.2 ให้โรงงานได้รับผลตอบแทนร้อยละสามสิบของราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นที่คณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดตาม ข้อ 15
top

:: หมวด 6 การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นออกเป็น 2 กอง โดยกองแรกคำนวณจากปริมาณอ้อยเป้าหมายและปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมายและกองที่สองคำนวณจากปริมาณอ้อยส่วนที่เกินปริมาณอ้อยเป้าหมาย และน้ำตาลทรายส่วนที่เกินปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมาย ดังนี้
15.1 ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นกองแรกไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ตาม ข้อ 5
15.2 ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นกองที่สองไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ตาม ข้อ 8
ข้อ 16 ให้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ดังนี้
16.1 ราคาอ้อยขั้นต้นกองแรกได้จากร้อยละเจ็ดสิบของราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นกองแรกตาม ข้อ 15.1 หารด้วยประมาณการปริมาณอ้อยที่คาดว่าจะเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2546/2547 เฉพาะส่วนที่อยู่ในปริมาณอ้อยเป้าหมาย
16.2 ราคาอ้อยขั้นต้นกองที่สองได้จากร้อยละเจ็ดสิบของราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นกองที่สองตาม ข้อ 15.2 หารด้วยประมาณการปริมาณอ้อยที่คาดว่าจะเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2546/2547 เฉพาะส่วนที่เกินปริมาณอ้อยเป้าหมาย
ข้อ 17 ให้กำหนดผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ดังนี้
17.1 ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นกองแรกได้จากร้อยละสามสิบของราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นกองแรก ข้อ 15.1 หารด้วยประมาณการปริมาณน้ำตาลทรายที่คาดกว่าจะผลิตได้ในฤดูการผลิตปี 2546/2547 เฉพาะส่วนที่อยู่ในปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมาย
17.2 ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นกองที่สองได้จากร้อยละสามสิบของราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นกองที่สองตาม ข้อ 15.2 หารด้วยประมาณการปริมาณน้ำตาลทรายที่คาดว่าจะผลิตได้ในฤดูการผลิตปี 2546/2547 เฉพาะส่วนที่เกินปริมาณน้ำตาลทรายเป้าหมาย
top

:: หมวด 7 การชำระราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น
ข้อ 18 การชำระราคาอ้อยขั้นต้นให้กำหนดไว้ ดังนี้
18.1 อ้อยที่ส่งเข้าหีบระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือนใดให้โรงงานชำระราคาอ้อยขั้นต้นแก่ชาวไร่อ้อยภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น
18.2 อ้อยทีส่งเข้าหีบระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือนของเดือนใดให้โรงงานชำระราคาอ้อยขั้นต้นแก่ชาวไร่อ้อยภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
18.3 ราคาอ้อยขั้นต้นที่โรงงานจะต้องชำระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในฤดูการผลิตปี 2546/2547 ให้ชำระเป็นเงินสดครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งให้ชำระเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้ามีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระในแต่ละงวด
18.4 ให้โรงงานชำระราคาอ้อยขั้นต้นตามราคาอ้อยขั้นต้นกองแรกให้กับชาวไร่อ้อยตามบัญชีรายชื่อชาวไร่อ้อย และปริมาณอ้อยที่ชาวไร่อ้อยนำส่งเข้าโรงงานในลำดับแรกจนครบตามปริมาณอ้อยที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดทำขึ้น และให้โรงงานชำระราคาอ้อยขั้นต้นตามราคาอ้อยขั้นต้นกองที่สองให้กับชาวไร่อ้อยตามบัญชีรายชื่อชาวไร่อ้อย และปริมาณอ้อยที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดทำขึ้น
ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดทำบัญชีตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีหนังสือแจ้งให้โรงงานทดรองจ่ายราคาอ้อยไปก่อนได้ตามอัตราที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดและปริมาณอ้อยที่ส่งเข้าหีบ
ข้อ 19 เมื่อแบ่งรายได้ของฝ่ายชาวไร่อ้อยและฝ่ายโรงงานตามสัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์แล้ว ให้โรงงานชำระราคาอ้อยขั้นต้นให้แก่ชาวไร่อ้อยตามราคาอ้อยขั้นต้นที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด และให้ถือว่าโรงงานได้รับชำระผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นแล้ว


:: ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) มนู เลียวไพโรจน์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

top

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update