กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 44/2546) ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 (1) วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหลักการตามหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค 0302/1126 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2536 อธิบดีกรมสรรพสามิตออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 43/2546) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2546
ข้อ 2 กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีไว้ ดังต่อไปนี้
(1) น้ำมันเตาชนิดที่ 1 ลิตรละ 7.3502 บาท
(2) น้ำมันเตาชนิดที่ 2 ลิตรละ 6.9829 บาท
(3) น้ำมันเตาชนิดที่ 3 ลิตรละ 6.8579 บาท
(4) น้ำมันเตาชนิดที่ 4 ลิตรละ 8.4869 บาท
(5) น้ำมันเตาชนิดที่ 5 ลิตรละ 6.9525 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชัยยันต์ โปษยานนท์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพสามิต

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update