กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 1/2547) ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 (1) วรรคสาม แห่งพะราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหลักการตามหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค 0302/1126 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2536 อธิบดีกรมสรรพสามิตออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 53/2546) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546
ข้อ 2 กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีไว้ ดังต่อไปนี้
(1) น้ำมันเตาชนิดที่ 1 ลิตรละ 7.3888 บาท
(2) น้ำมันเตาชนิดที่ 2 ลิตรละ 6.9620 บาท
(3) น้ำมันเตาชนิดที่ 3 ลิตรละ 6.7636 บาท
(4) น้ำมันเตาชนิดที่ 4 ลิตรละ 8.4869 บาท
(5) น้ำมันเตาชนิดที่ 5 ลิตรละ 6.8603 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2547 เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อุบล สง่าศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 3 ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานภาษี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update