กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6/2546) ข้อที่ 1-2

เพื่อเป็นการควบคุมการขายยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบประเภท 3 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509 อธิบดีกรมสรรพสามิตออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 85 ลำดับที่ 86 ลำดับที่ 87 และลำดับที่ 88 ของ ข้อ 2 แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1/2544) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5/2546) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

ลำดับที่ บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศตรา ชนิดซอง ขนาดบรรจุ ผู้รับอนุญาตขายยาสูบประเภท 3
(บาท/ซอง)
มวน/ซอง ซอง/ห่อ

85

86

87
88

 มาร์ลโบโร เรด คิงไซซ์ ฟลิพ ท็อพ บ็อกซ (MARLBORO RED KS FLIP TOP BOX)
 มาร์ลโบโร ไลธ์ส คิงไซซ์ ฟลิพ ท็อพ บ็อกซ (MARLBORO LIGHTS KS FLIP TOP BOX)
 ฟิโก้ ซุปเปอร์ (FIGO SUPER)
 ฟิโก้ เรด (FIGO RED)


แข็ง

แข็ง

อ่อน
อ่อน

20

20

20
20

10

10

10
10

55.00

55.00

50.00
50.00


ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สิรินุช พิศลยบุตร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update