กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 7/2546) ข้อที่ 1-2

เพื่อเป็นการควบคุมการขายยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบประเภท 3 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509 อธิบดีกรมสรรพสามิตออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 89 ลำดับที่ 90 และลำดับที่ 91 ของ ข้อ 2 แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1/2544) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6/2546) ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546


ลำดับที่ บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศตรา ชนิดซอง ขนาดบรรจุ ผู้รับอนุญาตขายยาสูบประเภท 3
(บาท/ซอง)
มวน/ซอง ซอง/ห่อ

89
90
91

 นิส ฟิลเตอร์ส (NISE FIL TER)
 นิส เมนทอล (NISE MENTHOL)
 นิส ไลธ์ส (NISE LIGHT)


อ่อน
อ่อน
อ่อน

20
20
20

10
10
10

37.00
37.00
37.00


ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สิรินุช พิศลยบุตร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update