กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 9/2546) ข้อที่ 1-2

เพื่อเป็นการควบคุมการขายยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบประเภท 3 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509 อธิบดีกรมสรรพาสามิตออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 91 ของ ข้อ 2 แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1/2544) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 7/2546) ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และใช้ความต่อไปนี้แทน


ลำดับที่ บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศตรา ชนิดซอง ขนาดบรรจุ ผู้รับอนุญาตขายยาสูบประเภท 3
(บาท/ซอง)
มวน/ซอง ซอง/ห่อ

91

 นิส ไลธ์ส(NISE LIGHTS)

อ่อน

20

10

37.00ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชัยยันต์ โปษยานนท์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update