กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง กำหนดเครื่องหมายการขีดฆ่าแสตมป์สุราสำหรับแสตมป์สุราที่นำไปปิดภาชนะบรรจุสุราแช่และผลิตภัณฑ์และสุรากลั่นชุมชน ข้อที่ 1-3

เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุมและมีประสิทธิภาพและเพื่ออนุวัติตามความใน มาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 และ ข้อ 5 (1) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 54 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกประกาศแจ้งเครื่องหมายการขีดฆ่าแสตมป์สุราสำหรับแสตมป์สุราที่นำไปปิดภาชนะบรรจุสุราแช่และผลิตภัณฑ์ และสุรากลั่นชุมชนที่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546 ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้กำหนดขึ้น รวมทั้งวิธีการขีดฆ่าแสตมป์สุราไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้กำหนดเครื่องหมาย ดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายขีดฆ่าแสตมป์สุราสำหรับแสตมป์สุราที่นำไปปิดภาชนะบรรจุสุราแช่และผลิตภัณฑ์และสุรากลั่นชุมชน
1.1 ให้ใช้ตัวเลขรหัสจำนวน 12 หลัก เรียงจากซ้ายไปขวารายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ประทับทางชายด้านซ้ายของดวงแสตมป์โดยกำหนดให้
(1) เลขรหัสหลักที่หนึ่ง แสดงถึงสำนักงานสรรพสามิตภาคที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่
(2) เลขรหัสหลักที่สองและหลักที่สาม แสดงถึงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่
(3) เลขรหัสหลักที่สี่ถึงหลักที่หก แสดงถึงชื่อสถานที่ทำสุราแช่และผลิตภัณฑ์ และสุรากลั่นชุมชน
(4) เลขรหัสหลักที่เจ็ดถึงหลักที่แปด แสดงถึงแรงแอลกอฮอล์ของสุราที่ได้เสียภาษี
(5) เลขรหัสหลักที่เก้าถึงหลักที่สิบสอง แสดงถึงขนาดภาชนะบรรจุสุราที่เสียภาษี
1.2 ให้ใช้ตัวเลขและตัวอักษรแสดง วัน เดือน ปี ประทับทางชายด้านขวาของดวงแสตมป์
เครื่องหมายขีดฆ่าแสตมป์ตามวรรคแรก ให้มีขนาดความสูงไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และให้แสดงด้วยหมึกสีแดง โดยต้องไม่ให้ตัวเลขรหัสและตัวอักษรเกิดความทับซ้อนกัน
ข้อ 2 การขีดฆ่าแสตมป์สุราตาม ข้อ 1 ให้ผู้ได้รับอนุญาตทำสุราเป็นผู้ขีดฆ่าในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามตัวอย่างเครื่องหมายขีดฆ่าแสตมป์สุราท้ายประกาศนี้
ข้อ 3[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สถิตย์ ลิ่มพงษ์พันธุ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update