กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง อนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ออกหนังสือสำคัญสำหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได้ (ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1-2

ตามที่กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง อนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ออกหนังสือสำคัญสำหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได้ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุม และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 อธิบดีกรมสรรพสามิตออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ ข้อ 2 แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง อนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ออกหนังสือสำคัญสำหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได้ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ดังกล่าว ต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา เว้นแต่กรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคพิจารณาเห็นว่า สามารถควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรารายนั้นได้ ก็ให้พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update