กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

อาศัยอำนาจตาม มาตรา 7 แห่งพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5 แห่ง เพื่อนำมาใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดข้างต้น ในวันที่ 14 ต.ค. 2546 ดังนี้
1. วงเงินกู้ จำนวน 50,000 ล้านบาท โดยเบิกเงินกู้ทั้งจำนวน ในวันที่ 14 ต.ค. 2546 ตามรายละเอียด ดังนี้
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินกู้ 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.27 ต่อปี
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินกู้ 8,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 ต่อปี
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.32 ต่อปี
- ธนาคารออมสิน จำนวน 8,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.37 ต่อปี
2. ระยะเวลาในการชำระคืนต้นเงินไม่เกิน 3 เดือน โดยจะนำเงินที่ได้จากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มาทยอย ชำระคืนภายในวันที่ 14 มกราคม 2547


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมหมาย ภาษี รองปลัดกระทรวงฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update