กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 18)
:: เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 ประกอบกับ ข้อ 6 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (62) และ (63) ของ ข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 4) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539
"(62) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท แอคคิวพลัส อินสทรูเม้นท์ จำกัด
"(63) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท นทีทอง โพลีเมอร์ จำกัด (สาขาที่ 2)"
ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับสำหรับกรณี ดังต่อไปนี้ คือ
"(62) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
"(63) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update