กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตาม มาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 11) ข้อที่ 1-2

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (19) ของ ข้อ 3 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตาม มาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตาม มาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
"(19) ของเสียจากเรือซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามปกติของเรือที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประเภทย่อย 2710.99 ประเภทย่อย 3825.50 และประเภทย่อย 3825.90
การยกเว้นอากรรวมทั้งการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรตาม (19) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(ก) นายเรือหรือตัวแทนของเรือผู้รับมอบอำนาจต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าของที่นำเข้าเป็นของเสียจากเรือซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามปกติของเรือ
(ข) ของที่ได้รับการยกเว้นอากรต้องนำเข้ามาทางเขตท่าเรือที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ประกาศเป็นเขตท่าเรือที่ต้องจัดการบริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ
(ค) ของที่นำเข้ามาต้องบำบัดหรือกำจัดโดยผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือตามที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีประกาศกำหนดรายชื่อ
(ง) นายเรือหรือตัวแทนของเรือผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update