กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ทจ) ข้อที่ 1-3

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเร่งลดอากรภายใต้การดำเนินการล่วงหน้าตามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสาธาณรัฐประชาชนจีน (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People's Republic of China on Accelerated Tariff Elimination under the Early Harvest Programme of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China) ในการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเว้นอากรสำหรับของทุกรายการในตอนที่ 07 และตอนที่ 08 ของภาค 2 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข้อ 2 การยกเว้นอากรตามประกาศนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ของที่ได้รับการยกเว้นอากรตามประกาศนี้ต้องมีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (certificate of origin) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ออกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเร่งลดอากรภายใต้การดำเนินการล่วงหน้าตามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People's Republic of China on Accelerated Tariff Elimination under the Early Harvest Programme of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China)
(2) ผู้นำของเข้าต้องแสดงใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าตาม (1) เว้นแต่ของที่มีราคา เอฟ.โอ.บี. ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้ผู้นำของเข้าแสดงเอกสารรับรองของผู้ส่งของออกซึ่งรับรองว่าของดังกล่าวมีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน
(3) ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด
ข้อ 3[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update