กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมปศุสัตว์
:: เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ข้อที่ 1

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มเติมความดังต่อไปนี้เป็น ข้อ 3 ของประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2546 เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
" ข้อ 3 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ของกรมประมงเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ โดยให้มีอำนาจเฉพาะการกำกับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทกบ กุ้ง จระเข้ เต่า ตะพาบน้ำ ปลา ปูและหอย
(1) อธิบดีกรมประมง
(2) รองอธิบดีกรมประมง
(3) ผู้ตรวจราชการกรมประมง
(4) ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการด้านการประมง
(5) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
(6) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(7) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
(8) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(9) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
(10) ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
(11) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
(12) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด
(13) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
(14) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(15) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
(16) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
(17) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(18) ผู้อำนาวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
(19) ประมงจังหวัด
(20) นักวิชาการประมง
(21) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(22) เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง
(23) เจ้าพนักงานประมง ระดับ 4 ขึ้นไป
(24) เจ้าหน้าที่ประมง ระดับ 4 ขึ้นไป"
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update