กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (อต. 21) ข้อที่ 1-4

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในการให้สิทธิประโยชน์ด้านอากรตามความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)) และพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)) อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (อต.21 ) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544
ข้อ 2 ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสำหรับของในภาค 2 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศภาคีของอาเซียนตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ถ้าอัตราอากรตามบัญชีท้ายประกาศนี้สูงกว่าอัตราอากรที่พึงต้องเสียตามปกติแล้วให้ลดอัตราอากรลงเหลือเท่ากับอัตราอากรที่พึงต้องเสียตามปกติดังกล่าว
ข้อ 3 การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรตามประกาศนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ของที่ได้รับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรตามประกาศนี้ต้องมีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Form D) ที่ออกตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ออกตามความในกฎดังกล่าว
(2) ถ้าอัตราอากรร่วม (CEPT) ของของประเภทหรือชนิดเดียวกันในประเทศผู้ส่งออกซึ่งสำแดงไว้ในใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Form D) ไม่เกินอัตราราคาร้อยละ 20 แล้ว ให้ใช้อัตราตามสภาพที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ และเมื่อคำนวณค่าอากรตามอัตราตามสภาพแล้ว ถ้าค่าอากรดังกล่าวเทียบเป็นร้อยละของราคาสูงกว่าอัตราร้อยละที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ ให้ลดลงเหลือเทียบเท่าอัตราร้อยละที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้
ของนอกเหนือจากของตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อัตราตามสภาพตามบัญชีท้ายประกาศนี้เท่านั้น
(3) ผู้นำของเข้าต้องแสดงใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าตาม (1) เว้นแต่ของที่มีราคา เอฟ.โอ.บี. ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้ผู้นำของเข้าแสดงเอกสารรับรองของผู้ส่งของออกซึ่งรับรองว่าของดังกล่าวมีถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีของอาเซียนตามกฎ ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ออกตามความในกฎดังกล่าว
(4) ผู้นำของเข้าต้องสำแดงรหัสอ้างอิงอัตราอากรร่วม (CEPT) ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ไว้ในต้นฉบับและสำเนาใบขนสินค้าทุกฉบับ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด
ข้อ 4[1] การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรตามประกาศนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update