กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 1

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
1. กระทรวงการคลังจะกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยวิธีออกพันธบัตรเงินกู้ประเภทที่เรียกว่า "พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 1" จำนวน 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2546
2. พันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นพันธบัตรชนิดออกให้ในนามผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรโดยนายทะเบียนเป็นผู้เก็บรักษาพันธบัตรไว้ และจะออกเป็นบัญชีรายละเอียดตราสารหนี้ให้แทนเว้นแต่ผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรร้องขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นสมควรออกพันธบัตรให้โดยมีราคาตราไว้เป็นหน่วย หน่วยละหนึ่งพันบาทออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการประมูล ดังนี้
2.1 จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีประมูลแบบแข่งขันราคาให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
2.2 จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีประมูลแบบไม่แข่งขันราคาให้แก่มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคลเพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมิได้มุ่งหวังประโยชน์มาแบ่งปันกัน กองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์จากต้นเงินและผู้มีสิทธิ์ประมูลในตลาดแรกที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประมูลแบบไม่แข่งขันราคา โดยผู้เข้าประมูลแบบไม่แข่งขันราคาจะต้องเสนอประมูลผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นไพรมารีดีลเลอร์ (Primary Dealers) สำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรประเภท Outright กับธนาคารแห่งประเทศไทย (Outright PD)
3. พันธบัตรรัฐบาลนี้ออกจำหน่ายโดยวิธีทยอยการประมูลเป็นงวดๆ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2546
4. พันธบัตรรัฐบาลนี้มีกำหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 17 ตุลาคม 2546 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนดหากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนวันไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไป
5. การชำระต้นเงินกู้ตามพันธบัตรรัฐบาลนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับคืนพันธบัตร
6. กรณีที่มีการออกพันธบัตร มิให้ถือว่าพันธบัตรฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรฉบับนั้นแล้ว
7. พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของพันธบัตร โดยเริ่มคำนวณจากวันที่ 17 ตุลาคม 2546 ถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรหนึ่งวัน การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง
7.1 ชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 เมษายน 2547
7.2 ตลอดเวลาที่พันธบัตรยังมีอายุอยู่ให้แบ่งชำระดอกเบี้ย ปีละสองงวด คือ ในวันที่ 17 ตุลาคม และ 17 เมษายน ทุกปี
7.3 ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายชำระพร้อมกับต้นเงินของพันธบัตร ณ วันไถ่ถอนพันธบัตร
7.4 ถ้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยดังที่ระบุใน 7.1 และ 7.2 ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป
8. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจำนำพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย
9. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จำหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ และจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้
10. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยกเว้นให้
ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมหมาย ภาษี รองปลัดกระทรวงฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update