กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
1. กระทรวงการคลังจะกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยวิธีออกพันธบัตรเงินกู้ประเภทที่เรียกว่า "พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 1" จำนวน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณพันธบัตรเดิม (Re-open) ทำให้วงเงินเป็น 39,440,000,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2546
2. พันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นพันธบัตรชนิดออกให้ในนามผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรโดยนายทะเบียนเป็นผู้เก็บรักษาพันธบัตรไว้ และจะออกเป็นบัญชีรายละเอียดตราสารหนี้ให้แทน เว้นแต่ผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรร้องขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นสมควรออกพันธบัตรให้โดยมีราคาตราไว้เป็นหน่วย หน่วยละหนึ่งพันบาทออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการประมูล ดังนี้
2.1 จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีประมูลแบบแข่งขันราคาให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
2.2 จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีประมูลแบบไม่แข่งขันราคาให้แก่มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคลเพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมิได้มุ่งหวังประโยชน์มาแบ่งปันกัน กองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์จากต้นเงินและผู้มีสิทธิ์ประมูลในตลาดแรกที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประมูลแบบไม่แข่งขันราคา โดยผู้เข้าประมูลแบบไม่แข่งขันราคาจะต้องเสนอประมูลผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นไพรมารีดีลเลอร์ (Primary Dealers) สำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรประเภท Outright กับธนาคารแห่งประเทศไทย (Outright PD)
3. พันธบัตรรัฐบาลนี้ออกจำหน่ายโดยวิธีทยอยการประมูลเป็นงวดๆ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2546
4. พันธบัตรรัฐบาลนี้มีกำหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 9 เมษายน 2543 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนดหากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนวันไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไป
5. การชำระต้นเงินกู้ตามพันธบัตรรัฐบาลนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับคืนพันธบัตร
6. กรณีที่มีการออกพันธบัตร มิให้ถือว่าพันธบัตรฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรฉบับนั้นแล้ว
7. พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของพันธบัตร โดยเริ่มคำนวณจากวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรหนึ่งวัน การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง
7.1 ชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 9 เมษายน 2547
7.2 ตลอดเวลาที่พันธบัตรยังมีอายุอยู่ให้แบ่งชำระดอกเบี้ย ปีละสองงวด คือ ในวันที่ 9 ตุลาคม และ 9 เมษายน ทุกปี
7.3 ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายชำระพร้อมกับต้นเงินของพันธบัตร ณ วันไถ่ถอนพันธบัตร
7.4 ถ้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยดังที่ระบุใน 7.1 และ 7.2 ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป
8. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจำนำพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย
9. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จำหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ และจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้
10. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยกเว้นให้
ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมหมาย ภาษี รองปลัดกระทรวงฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update