กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: (ลงชื่อ) เรื่อง การประมูลตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ข้อที่ 1-10

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า กระทรวงการคลังจะออกจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ออกภายใต้พระราชกำหนดข้างต้น โดยตั๋วสัญญาใช้เงินนี้เป็นตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับตั๋วเงินคลัง สำหรับการจำหน่ายให้เป็นไปตามวงเงินและรายละเอียดในตารางกำหนดการประมูลตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยวิธีการประมูลอัตราผลตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท. นว. (ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขายและคำนวณราคาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กระทรวงการคลังจะออกจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีการประมูลให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อ 2 ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตาม ข้อ 1 จะออกโดยมีดอกเบี้ยเป็นส่วนลด และใช้เงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อครบกำหนดอายุ นับแต่วันที่ลงในตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
ข้อ 3 ผู้ประสงค์จะประมูลตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ต้องยื่นใบประมูลและฝากตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามแบบที่แนบภายในเวลา 9.30 น. ของวันที่ประมูล โดยระบุราคาตรารวมที่เสนอซื้อและต้องเสนอว่าจะซื้อในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใด ไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาตราที่ขอซื้อไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน
ข้อ 4 กระทรวงการคลังจะจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้ผู้ประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยต่ำสุดก่อนแล้ว จึงจัดสรรให้ผู้ประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยสูงขึ้นไปตามลำดับจนกว่าจะครบวงเงินที่กำหนด
ข้อ 5 กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้
5.1 ปรับวงเงินประมูลตามกำหนดการดังกล่าว ทั้งนี้ วงเงินรวมของตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่จะประมูลทุกงวดรวมกันต้องไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
5.2 กระทรวงการคลังจะไม่รับใบประมูลของผู้ประมูลรายใดก็ได้และจะจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่ผู้ประมูลรายใดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 6 ผู้ประมูลตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ได้จะต้องชำระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่สองถัดจากวันที่ประมูล โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวัน งานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อ 7 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้เก็บรักษาตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ไว้ และจะออกหนังสือรับฝากตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้
ข้อ 8 การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจำนำตั๋วสัญญาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องไปยื่นขอจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจำนำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการแล้วจะเก็บรักษาตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ไว้ และออกหนังสือรับฝากให้
ข้อ 9 ถ้าผู้ฝากซึ่งหมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้รับจำนำมีความประสงค์จะขอถอนคืนการฝากตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยระบุชื่อผู้ขอถอนคืนเป็นผู้รับเงิน
ข้อ 10 กรณีที่มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้นี้ มิให้ถือว่าฉบับใดสมบูรณ์เว้นแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ลงลายมือชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ฉบับนั้นแล้ว


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ชื่อ) สมหมาย ภาษี รองปลัดกระทรวงฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update