กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานศุลกากร เจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรและพนักงานเจ้าหน้าที่สรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 ประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 มาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 2513 และ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นสมควรแต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนและปราบปรามร่วม กรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต เพื่อปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีอากร การลักลอบหนีศุลกากรหรือความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นพนักงานศุลกากรตามกฎหมายศุลกากร เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากร และเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ดังต่อไปนี้
1. คณะทำงานฯ ประกอบด้วย
1.1 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้หัวหน้าคณะทำงาน
1.2 อธิบดีกรมศุลกากร รองหัวหน้าคณะทำงาน
1.3 อธิบดีกรมสรรพากร รองหัวหน้าคณะทำงาน
1.4 อธิบดีกรมสรรพากร รองหัวหน้าคณะทำงาน
1.5 เจ้าหน้าที่ศุลกากรระดับ 8 หรือระดับ 9 ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศุลกากร โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าคณะทำงานฯ คณะทำงานและเลขานุการ
1.6 เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศุลกากร โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าคณะทำงานฯ จำนวน 7 คน คณะทำงาน
1.7 เจ้าหน้าที่สรรพากรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพากร โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าคณะทำงานฯ จำนวน 5 คน คณะทำงาน
1.8 เจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าคณะทำงานฯ จำนวน 2 คน คณะทำงาน
2. คณะทำงานฯ มีสถานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้
2.1 เป็นพนักงานศุลกากรตามกฎหมายศุลกากร
2.2 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากร
2.3 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
โดยให้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลหรือเงินที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ
3.คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่
3.1 ให้คณะทำงานฯ ตาม 1.1 ถึง 1.4 มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน สั่งการ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเข้าตรวจค้น-จับกุมและควบคุมการทำงานของคณะทำงานฯ ในการปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรประมวลรัษฎากร กฎหมายของสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ตาม 1.5 เสนอเรื่องขออนุมัติเข้าตรวจค้น - จับกุมต่อหัวหน้าคณะทำงานฯ ให้ความเห็นชอบก่อนส่งเรื่องให้อธิบดีที่เกี่ยวข้องอนุมัติตรวจค้นจับกุม ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป
4. เมื่อได้ดำเนินการตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องสงสัยว่าจะกระทำความผิดตามกฎหมายรายใด ให้เจ้าหน้าที่ตาม 1.5 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการตรวจค้นจับกุมเบื้องต้นต่อหัวหน้าคณะทำงานฯ โดยตรงภายใน 24 ชั่วโมง และรายงานผลการปฏิบัติราชการภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณ : ให้กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ร่วมกันจัดสรรงบประมาณจากเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น สำหรับรถยนต์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ให้ทั้ง 3 กรม เป็นผู้สนับสนุน
5.2 สถานที่ทำการ : ใช้สถานที่ของกรมศุลกากรเป็นที่ทำการชั่วคราว
6. ให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือกับคณะทำงานฯ ในการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update