กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ข้อที่ 1

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เกิดความสะดวก คล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มเติมความดังต่อไปนี้เป็น ข้อ 3 ของ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
" ข้อ 3 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ของกรมประมงเป็นสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เฉพาะในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน มาตรา 32 และ มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ที่เกี่ยวกับสัตว์หรือซากสัตว์ประเภท กบ กุ้ง จระเข้ เต่า ตะพาบน้ำ ปลา ปู และหอย
(1) อธิบดีกรมประมง
(2) รองอธิบดีกรมประมง
(3) ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการด้านการประมง
(4) ผู้อำนวยการส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ
(5) ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตและจัดการประมง
(6) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ
(7) นักวิชาการประมง ระดับ 4 ขึ้นไป สังกัดสำนักบริหารจัดการด้านการประมง
(8) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
(9) นักวิชาการประมง ระดับ 4 ขึ้นไป สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
(10) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(11) นักวิชาการประมง ระดับ 4 ขึ้นไป สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(12) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
(13) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับ 4 ขึ้นไป สังกัดกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
(14) ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
(15) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับ 4 ขึ้นไป สังกัดกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
(16) ประมงจังหวัดเฉพาะจังหวัดที่มีด่านศุลกากรตั้งอยู่
(17) นักวิชาการประมง ระดับ 6 ขึ้นไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดเฉพาะจังหวัดที่มีด่านศุลกากรตั้งอยู่"
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update