กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตว์แพทย์ พ.ศ. 2545 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545
(1) อธิบดีกรมปศุสัตว์
(2) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(3) ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
(4) นายสัตวแพทย์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
(5) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(6) นายสัตวแพทย์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(7) ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
(8) นายสัตวแพทย์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
(9) ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
(10) นายสัตวแพทย์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
(11) ปศุสัตว์จังหวัด
(12) นายสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ข้อ 2 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตาม ข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลตาม มาตรา 50 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา 51
ข้อ 3 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตาม ข้อ 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 ทั่วราชอาณาจักรและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตาม ข้อ 1 (9) (10) (11) และ (12) มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เฉพาะในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update