กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข
:: เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2400-2500 เมกะเฮิรตซ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

ปัจจุบันประชาชนได้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ในย่านความถี่วิทยุ 2400-2500 เมกะเฮิรตซ์ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆ กันอย่างกว้างขวางทั้งภายนอกอาคารและในการเชื่อมต่อกับข่ายสื่อสารสาธารณะ โดยที่ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2400-2500 เมกะเฮิรตซ์กำหนดห้ามนำเครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2400 - 2500 เมกะเฮิรตซ์ ไปใช้งานภายนอกอาคารหรือเชื่อมต่อกับข่ายสาธารณะ ทำให้เป็นอุปสรรคในการที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของประชาชนได้อย่างเต็มที่
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวและผ่อนคลายการกำกับดูแลการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว มากยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขจึงเห็นสมควรให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 ของประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2400-2500 เมกะเฮิรตซ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539


:: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) เหรียญชัย เรียววิไลสุข อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update