กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ประกาศกระทรวงพลังงาน
:: เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546


:: หมวด1 บททั่วไป ข้อ 1-8
:: หมวด2 การขออนุญาต การออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาต ข้อ 9-18
:: หมวด3 ระยะความปลอดภัย ข้อ 19-24
:: หมวด4 ภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซระบบท่อ อุปกรณ์ การติดตั้ง และการก่อสร้าง ข้อ 25-37
:: หมวด5 การป้องกันและระงับอัคคีภัย ข้อ 38-42
:: หมวด6 การควบคุม ข้อ 43-45
:: หมวด7 ลักษณะผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ข้อ 46-54
:: หมวด8 บทเฉพาะกาล ข้อ 55-56
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ประกาศกระทรวงพลังงาน
:: เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-56


อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 วรรคสาม มาตรา 20 (1) (2) และ (5) มาตรา 36 วรรคสอง และ มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

:: หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ให้สถานีบริการก๊าซธรรมชาติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศนี้
ข้อ 3 ในประกาศนี้
"วัตถุอันตราย" หมายถึง Compressed Natural Gas (ก๊าซธรรมชาติอัด) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ออกตามความใน มาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
"ก๊าซธรรมชาติ" หมายถึง Compressed Natural Gas (ก๊าซธรรมชาติอัด) ซึ่งเป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ โดยอัดเก็บไว้ในภาชนะภายใต้ความดันสูง อยู่ในสภาพเป็นไอก๊าซที่อัดแน่น นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas - LNG)
"สถานีบริการ" หมายถึง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสถานที่ที่มีไว้ในครอบครองก๊าซธรรมชาติที่เป็นจุดเก็บรวมหรือจุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้บริการหรือจำหน่ายก๊าซแก่ยานพาหนะซึ่งประกอบด้วยถังเก็บและจ่ายก๊าซ ระบบท่อเครื่องสูบอัดก๊าซและอุปกรณ์เครื่องมือตลอดจนระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตลอดจนบริเวณสถานที่ดังกล่าว เพื่อใช้ในการนี้
"เขตสถานีบริการ" หมายถึง เขตที่แสดงถึงบริเวณของสถานีบริการตามที่กำหนดไว้ในแบบแผนผังสถานที่ตั้งของสถานีบริการ
"อาคารบริการ" หมายถึง อาคารภายในเขตสถานีบริการที่ใช้เป็นสำนักงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ คลุมที่ล้างอัดฉีด ห้องน้ำห้องส้วม ร้านจำหน่ายก๊าซหรือใช้เพื่อบริการหรือจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช้หรือไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟด้วย
"กำแพงกันไฟหรือผนังกันไฟ" หมายถึง ผนังทึบที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาฉาบปูนหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร และไม่มีช่องที่ให้ไฟหรือควันผ่านได้ ถ้าเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
"ทาง" หมายถึง ทางหลวง ถนน สะพาน สะพานท่อ อุโมงค์สำหรับให้ยานพาหนะใช้สัญจร
"ทางคู่" หมายถึง ทางที่มีเกาะกลาง หรือทางระบายน้ำ หรือกำแพง เพื่อแบ่งทางจราจร เป็น 2 ทิศทาง
"ทางแยก" หมายถึง ทางสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นทางสาธารณะ หรือทางส่วนบุคคลที่มีความกว้างของเขตทางตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป และมีความยาวจากปากทางแยกตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป หรือทางสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นทางสาธารณะ หรือทางส่วนบุคคลที่มีความกว้างของเขตทางตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไปตัดกับทางรถไฟ
"เขตทาง" หมายถึง ความกว้างรวมของทางระหว่างแนวที่ดินทั้งสองด้านซึ่งรวมความกว้างของผิวจราจร ทางเท้า ที่ว่างสำหรับปลูกต้นไม้ คูน้ำ และอื่นๆ เข้าด้วยกัน
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้
"วิศวกรออกแบบ" หมายถึง นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติ และคุณวุฒิตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล
"วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ" หมายถึง นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และได้รับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบ
"วิทยากรฝึกอบรม" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลหรือสถาบันที่มีคุณสมบัติในการให้การฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ และได้รับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณวุฒิของวิทยากรฝึกอบรม
"ผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ" หมายถึง บุคคลผู้ปฏิบัติงานในสถานีบริการเกี่ยวกับการให้บริการก๊าซธรรมชาติ เช่น พนักงานเติมก๊าซ โดยต้องได้รับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
"หน่วยงานส่วนท้องถิ่น" หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนด
"โรงเรียน" หมายถึง สถานที่ที่ให้การศึกษาซึ่งมีนักเรียน หรือนักศึกษาเกินกว่า 50 คนขึ้นไป
"สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตั้งแต่ 10 เตียงขึ้นไป
"สนามกีฬา" หมายถึง สถานที่ที่ใช้เล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล รักบี้ บาสเกตบอล มวย หรือกรีฑา และมีอัฒจันทร์ที่ก่อสร้างอย่างถาวรสำหรับเข้าชม
"ภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ" หมายถึง ภาชนะชนิดทนความดันสูงที่ใช้บรรจุก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในสถานะไอก๊าซ ซึ่งอาจเป็นถังโลหะ หรือถังอโลหะ หรือถังวัสดุผสม ที่ได้รับการออกแบบสร้าง ตรวจสอบและทดสอบ ตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานยอมรับ
"ถังเก็บและจ่ายก๊าซ" หมายถึง ถังที่ใช้ในการเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติในเขตสถานีบริการ
"ถังขนส่งก๊าซ" หมายถึง ถังที่ติดตรึงไว้บนยานพาหนะขนส่งก๊าซ เพื่อใช้ในการลำเลียงขนส่งก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
"ถังก๊าซรถยนต์" หมายถึง ถังที่ใช้บรรจุก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์แล้วแต่กรณี
"รถขนส่งก๊าซ" หมายถึง ยานพาหนะขนส่งทางบกชนิดรถขนส่งตอนเดียวหรือชนิดกึ่งพ่วงที่มีถังขนส่งก๊าซตรึงติดอยู่บนตัวยานพาหนะ เพื่อใช้ในการลำเลียงขนส่งก๊าซธรรมชาติจากแห่งหนึ่ง ไปยังอีกแห่งหนึ่งหรือใช้เป็นที่เก็บรวม หรือจ่ายก๊าซธรรมชาติชนิดเคลื่อนที่ได้ เพื่อจ่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่สถานีบริการในการจำหน่ายหรือให้บริการแก่ยานพาหนะทั่วไป
"ตู้จ่ายก๊าซ" (Dispenser) หมายถึง ตู้อุปกรณ์เครื่องจ่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ยานพาหนะที่มาใช้บริการ
"บริเวณอันตราย" (Hazardous Area) หมายถึง พื้นที่โดยรอบที่ตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบอัดก๊าซ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ และท่อก๊าซที่ใช้จ่ายก๊าซให้แก่ยานพาหนะในสถานีบริการ ซึ่งอาจมีการสะสมก๊าซและมีไอก๊าซติดไฟได้ง่าย บริเวณอันตรายแบ่งเป็นโซน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
"สภาวะมาตรฐานเมตริก" (Metric Standard Conditions) หมายถึง สภาวะมาตรฐานของก๊าซธรรมชาติที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส และความดัน 101.325 กิโลปาสกาลมาตร (kPa)
"ผู้ค้าน้ำมัน" หมายถึง ผู้ค้าน้ำมันตาม พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และต้องมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและต้องไม่ลดทุนจดทะเบียนให้เหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
"ตัวแทนค้าต่าง" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ค้าน้ำมันแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนค้าต่างในธุรกิจการค้าก๊าซธรรมชาติของตน
ข้อ 4 ผู้มีไว้ครอบครองที่ใช้ในราชการทหารเป็นการเฉพาะ ผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครอง ไม่ต้องขึ้นทะเบียน สำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม มาตรา 36 วรรคสอง
ข้อ 5 ผู้ค้าน้ำมันต้องมีหน้าที่ควบคุม ดูแล ตัวแทนค้าต่างของตนที่ประกอบกิจการสถานีบริการ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้
ในกรณีที่ตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมันกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดในประกาศนี้ให้ถือว่าผู้ค้าน้ำมันเป็นผู้กระทำการฝ่าฝืนนั้นด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำฝ่าฝืนของตัวแทนค้าต่างนั้น หรือได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมดูแลตัวแทนค้าต่างของตนเป็นการเพียงพอแล้ว
ข้อ 6 สถานที่ตั้งต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น อาทิเช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เขตควบคุมมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เขตห้ามก่อสร้างอาคารบางประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ข้อ 7 ถ้าสถานีบริการมีการเก็บหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้วย
ข้อ 8 เพื่อให้การควบคุมกำกับดูแลของภาครัฐตามประกาศนี้เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการออกแบบต้องกระทำโดยวิศวกรออกแบบ การทดสอบและตรวจสอบ ต้องกระทำโดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ และการให้บริการเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติต้องกระทำโดยผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ
top

:: หมวด 2 การขออนุญาต การออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาต
ข้อ 9 ผู้ค้าน้ำมันหรือตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมันที่ประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ วอ.7 ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อกรมธุรกิจพลังงาน หรือหน่วยงานที่กรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย
ข้อ 10 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้อนุญาตตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้และกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ถ้าพิจารณาเห็นสมควรอนุญาต ให้ออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามแบบ วอ.8 ท้ายกฎกระทวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ข้อ 11 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 12 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานีบริการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น
ข้อ 13 ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอตามแบบ วอ.9 ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้นำหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตมาใช้บังคับการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม และการต่ออายุใบอนุญาตให้นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะกระทำโดยแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาต หรือจะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้
ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตพ้นจากการเป็นตัวแทนค้าต่างในขณะที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นเป็นอันสิ้นสุด หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งหลักฐานแสดงการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมันรายใหม่ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่พ้นจากการเป็นตัวแทนค้าต่างเดิม ตามแบบ วอ.7 และให้นำความใน ข้อ 9 และ ข้อ 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการกิจการต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาต
ข้อ 15 ถ้าใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายหรือใบแทนใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงาน หรือหน่วยงานที่กรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าวตามแบบ วอ.7
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามแบบ วอ.8 และเขียนหรือประทับความว่า "ใบแทน" ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของแบบใบอนุญาต
ข้อ 16 ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการสถานีบริการให้ผู้อื่น ให้ผู้ขอรับโอนยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ วอ.7 และให้นำความใน ข้อ 9 และ ข้อ 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 17 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตาย และทายาทผู้ได้รับโอนมรดกของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะดำเนินกิจการนั้นต่อไป ให้ดำเนินการตาม ข้อ 16 ภายในหกสิบวัน หรือกรณีเป็นผู้จัดการมรดกให้ดำเนินการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย และเมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาต
ข้อ 18 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ของสถานีบริการแตกต่างจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิมให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ วอ.7 และเอกสารที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อกรมธุรกิจพลังงาน หรือหน่วยงานที่กรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยให้นำความใน ข้อ 9 และ ข้อ 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
top

:: หมวด 3 ระยะความปลอดภัย
ข้อ 19 สถานีบริการที่มีไว้เพื่อจำหน่ายและให้บริการแก่สาธารณะ ต้องมีลักษณะและระยะความปลอดภัย ดังนี้
(1) ทางเข้าและทางออก สำหรับยานพาหนะของสถานีบริการต้องติดกับทางสาธารณะหรือทางที่มีสภาพสาธารณะที่มีความกว้างของเขตทางไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร หรือติดทางส่วนบุคคลที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ทั้งนี้ ทางส่วนบุคคลต้องเชื่อมต่อกับทางสาธารณะ หรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของเขตทางไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร
(2) รูปแบบทางเข้าและทางออกที่แยกต่างหากจากกัน แต่ละทางต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร หรือรูปแบบทางเข้าและทางออกที่เป็นทางเดียวกันต้องมีความกว้างของทางเข้าและทางออกไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร ขอบทางเลี้ยวเข้าด้านซ้ายและขอบทางเลี้ยวออกด้านซ้าย ต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
(3) จุดเริ่มต้นทางเข้าและทางออกในเขตเมือง ได้แก่ ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา เขตราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นต้อง
ก) ไม่อยู่บนทางที่มีความลาดชันเกิน 4% หรือบนทางที่มีระยะการมองเห็นไม่เพียงพอ
ข) ไม่อยู่บนโค้งตั้งของทางที่มีความลาดชันแตกต่าง (Differential Grade) เกิน 4%
ค) ไม่ตั้งอยู่ห่างน้อยกว่า 80 เมตร ก่อนจุดเริ่มหรือหลังจุดสิ้นสุดโค้งของโค้งตั้ง สำหรับทางที่มีความลาดชันแตกต่าง (Differential Grade) เกิน 4%
ง) ไม่ตั้งอยู่ห่างน้อยกว่า 30 เมตร จากจุดเริ่มโค้งของทางแยกซึ่งอยู่บนฝั่งเดียวกัน
จ) ไม่ต้องอยู่ห่างน้อยกว่า 50 เมตร จากทางแยกที่เป็นทางรถไฟโดยวัดจากรางรถไฟที่ใกล้ที่สุด
(4) จุดเริ่มต้นทางเข้าและทางออก นอกเขตเมือง ต้อง
ก) ไม่อยู่บนทางที่มีความลาดชันเกิน 4% หรือบนทางที่มีระยะการมองเห็นไม่เพียงพอ
ข) ไม่อยู่บนโค้งตั้งของทางที่มีความลาดชันแตกต่าง (Differential Grade) เกิน 4%
ค) ไม่ตั้งอยู่ห่างน้อยกว่า 150 เมตร ก่อนจุดเริ่มหรือหลังจุดสิ้นสุดโค้งของโค้งตั้ง สำหรับทางที่มีความลาดชันแตกต่าง (Differential Grade) เกิน 4%
ง) ไม่ตั้งอยู่ห่างน้อยกว่า 50 เมตร จากจุดเริ่มโค้งของทางแยกซึ่งอยู่บนฝั่งเดียวกัน
จ) ไม่ตั้งอยู่ห่างน้อยกว่า 50 เมตร จากทางแยกที่เป็นทางรถไฟโดยวัดจากรางรถไฟที่ใกล้ที่สุด
ฉ) ไม่ตั้งอยู่ห่างน้อยกว่า 50 เมตร จากจุดเริ่มของช่องเปิดของเกาะกลางหรือทางระบายน้ำ หรือกำแพงของทางสาธารณะ หรือทางหลวง หรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะ หรือทางส่วนบุคคลที่เป็นทางคู่
(5) ทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะของสถานีบริการ นอกจากจะเป็นไปตามเงื่อนไขของ ข้อ 19 (3) (4) แล้ว ยังต้องได้รับอนุญาตให้เชื่อมทางจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือเจ้าของทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะ หรือทางส่วนบุคคล
ข้อ 20 สถานีบริการที่มีไว้เพื่อใช้เอง ต้องมีระยะความปลอดภัยดังนี้
(1) ทางเข้าและทางออก สำหรับยานพาหนะของสถานีบริการ ต้องติดกับทางที่มีความกว้างของผิวจราจรหรือเขตทางไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ทั้งนี้ ทางดังกล่าวต้องเชื่อมต่อกับทางสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของเขตทางไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร
(2) ในกรณีที่เป็นทางเข้าและทางออกแยกต่างหากจากกันแต่ละทาง ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร หรือในกรณีที่ทางเข้าและทางออกเป็นทางเดียวกันต้องมีความกว้างของทางเข้าและทางออกไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร ขอบทางเลี้ยวเข้าด้านซ้ายและขอบทางเลี้ยวออกด้านซ้ายต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
ข้อ 21 สถานีบริการต้องมีระยะห่างระหว่างเขตสถานีบริการกับอาคารสถานทูต โรงเรียน สถานพยาบาล โรงมหรสพ สนามกีฬา หรือศูนย์การค้า ไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร เว้นแต่อาคารสาธารณะที่กล่าวข้างต้น จะมีขึ้นภายหลังที่ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไว้แล้ว
ข้อ 22 สถานีบริการต้องมีระยะห่างระหว่างเขตสถานีบริการ กับเขตพระราชฐานไม่น้อยกว่า 500 เมตร
ข้อ 23 สถานีบริการต้องมีระยะความปลอดภัยในระหว่างอาคาร เครื่องจักรของสถานีบริการและอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตู้จ่ายก๊าซ จะต้องยึดแน่นอยู่บนแท่น โดยให้มีความแข็งแรงมากกว่าแรงที่กระทำให้ข้อต่อชนิดป้องกันก๊าซรั่วเมื่อสายขาด (Breakaway Coupling) หลุดจากตู้จ่าย และแท่นต้องมีความสูงกว่าระดับพื้นโดยรอบไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร และขอบของแท่นห่างจากขอบตู้จ่ายโดยรอบไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ทั้งนี้ จะต้องมีระยะความปลอดภัยโดยรอบตู้จ่ายก๊าซดังนี้
ก) ต้องห่างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จากเขตสถานีบริการด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะ เว้นแต่สถานีบริการที่มีไว้เพื่อใช้เองต้องมีระยะไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร และไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร จากเขตสถานีบริการด้านอื่นที่มิใช่ด้านที่กล่าวข้างต้น
ข) ต้องห่างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร จากริมผนังของอาคารบริการถังเก็บและจ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ แหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
ค) ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร จากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงพาดหรือขึงผ่าน
ง) ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร จากตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ยกเว้นเป็นตู้จ่ายชนิดที่อยู่ร่วมกันได้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
(2) ถังเก็บและจ่ายก๊าซ และเครื่องสูบอัดก๊าซ ต้องเป็นดังนี้
ก) ต้องห่างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จากเขตสาธารณะ ริมผนังอาคารและเขตสถานีบริการ ถ้าระยะความปลอดภัยไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ ต้องสร้างกำแพงกันไฟหรือผนังกันไฟที่ระยะห่างจากขอบถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือเครื่องสูบอัดก๊าซไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และกำแพงหรือผนังกันไฟดังกล่าวต้องห่างจากเขตสาธารณะริมผนังอาคารบริการ และเขตสถานีบริการไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
ข) ต้องห่างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร จากถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ถังเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวและถังเก็บวัตถุติดไฟหรือระเบิดได้ทุกชนิดที่อยู่เหนือพื้นดิน ถ้าระยะความปลอดภัยไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ ต้องสร้างกำแพงกันไฟหรือผนังกันไฟที่ระยะห่างจากขอบถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือเครื่องสูบอัดก๊าซไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และกำแพงหรือผนังกันไฟดังกล่าวต้องห่างจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงหรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
ค) ต้องห่างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จากตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เว้นแต่เป็นตู้จ่ายชนิดที่อยู่ร่วมกับตู้จ่ายก๊าซธรรมชาติได้ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร
ง) ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร จากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงพาด หรือขึงผ่าน
จ) กำแพงกันไฟหรือผนังกันไฟ ตาม ข้อ (ก) (ข) ให้มีความสูงเกินกว่าความสูงของถังเก็บและจ่ายก๊าซ และเครื่องสูบอัดก๊าซ ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
ฉ) จะต้องจัดให้มีรั้วเหล็กโปร่งหรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันโดยรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ และเครื่องสูบอัดก๊าซ โดยมีระยะห่างจากถังเก็บและจ่ายก๊าซและเครื่องสูบอัดก๊าซอย่างน้อย 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ยกเว้นด้านที่มีกำแพงกันไฟหรือผนังกันไฟแล้ว
ช) ต้องจัดให้มีเสากันภัยทุกระยะ 1.50 เมตร หรือราวเหล็ก (Guard Rail) ไว้ป้องกันด้านนอกของรั้วเหล็กโปร่ง ยกเว้นบริเวณประตูทางเข้า โดยมีระยะห่างจากรั้วเหล็กโปร่งไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
ซ) หากสถานที่ตั้งเก็บและจ่ายก๊าซหรือเครื่องสูบอัดก๊าซมีหลังคาคลุมต้องออกแบบให้มีการแพร่กระจายของก๊าซได้สะดวก
(3) อาคารบริการต้องอยู่ห่างจากเขตทางด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร และต้องห่างจากเขตสถานีบริการด้านอื่นไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
ข้อ 24 ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ หากมีระยะความปลอดภัยนอกเหนือจากที่กำหนดใน ข้อ 23 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
top

:: หมวด 4 ภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซระบบท่อ อุปกรณ์ การติดตั้ง และการก่อสร้าง
ข้อ 25 ภาชนะบรรจุก๊าซมี 3 ชนิด ดังนี้
(1) ถังก๊าซรถยนต์
(2) ถังเก็บและจ่ายก๊าซ
(3) ถังขนส่งก๊าซ
ข้อ 26 ถังก๊าซรถยนต์ ต้องมีคุณลักษณะและอุปกรณ์นิรภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์แล้วแต่กรณี
ข้อ 27 ถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องมีลักษณะดังนี้
(1) ต้องเป็นภาชนะหรือถังภายใต้ความดันสูงที่ใช้บรรจุก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ
(2) การออกแบบ สร้าง ตรวจสอบ และทดสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
(3) ต้องมีการป้องกันการสัมผัสกับสภาพอากาศทั่วไป โดยการทาสีหรืออย่างอื่นที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนและการเสื่อมคุณภาพได้ และมีตัวอักษรคำว่า "NGV" พร้อมกับเครื่องหมายเตือนวัตถุอันตรายนั้น
(4) ต้องทำเครื่องหมาย หรือข้อความบนตัวถังอย่างถาวรและเห็นได้ชัดโดยมีข้อความและขนาดเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
(5) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ ก่อนการใช้งาน ครบวาระ หรือถังที่ได้รับความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดอันตราย จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ข้อ 28 ถังขนส่งก๊าซที่นำมาใช้เป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซในสถานีบริการ ต้องมีมาตรฐานเป็นไปตาม ข้อ 27
ข้อ 29 ตู้จ่ายก๊าซ ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ โดยมีอุปกรณ์ประกอบและคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลและได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
ข้อ 30 เครื่องสูบอัดก๊าซต้องมีมาตรฐานดังนี้
(1) ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ โดยมีอุปกรณ์ประกอบและคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลและได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
(2) ต้องทำเครื่องหมาย หรือข้อความบนตัวเครื่องสูบอัดก๊าซอย่างถาวรและเห็นได้ชัดโดยมีข้อความและขนาดเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ข้อ 31 ระบบท่อก๊าซ ลิ้น ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบท่อต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ โดยการออกแบบ สร้าง ตรวจสอบและทดสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลและได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
ข้อ 32 อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัดแบบระบายไอ (Pressure Relief Device) ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลและได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
ข้อ 33 มาตรวัดความดันก๊าซ ชิ้นส่วนอุปกรณ์และเครื่องจักรกล ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลและได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
ข้อ 34 การทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ ลิ้นและอุปกรณ์ประกอบท่อ อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัดแบบระบายไอ ก่อนการใช้งานหรือครบวาระ หรือที่ได้รับความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ข้อ 35 การติดตั้งและก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัดแบบระบายไอตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบท่อ ให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ข้อ 36 ถังขนส่งก๊าซที่นำมาใช้เป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซในสถานีบริการที่ติดตั้งบนยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือบนรถไฟให้เป็นไปตาม ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 และ ข้อ 35
ข้อ 37 อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องเป็นดังนี้
(1) อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เว้นแต่อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณอันตรายประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
(2) กำหนดประเภทบริเวณอันตราย และระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานีบริการจะต้องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
(3) เมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้ว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นหนังสือขอรับการตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตาม ข้อ 37 (1) จากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเมื่อได้รับการตรวจสอบและได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติดังกล่าว จึงจะเริ่มใช้งานได้
ในการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตาม ข้อ 37 (3) จากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ให้เรียกเก็บค่าตรวจสอบได้ในอัตราที่เหมาะสม
top

:: หมวด 5 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข้อ 38 ต้องมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งที่มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรัม ไว้ในที่ที่สามารถนำออกมาใช้ได้ง่าย และต้องตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งและมีจำนวนเครื่องดังนี้
(1) ที่ประตูทางเข้า ห้องเครื่องสูบอัดก๊าซ และที่ประตูทางเข้าบริเวณสถานที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ แห่งละ 2 เครื่อง
(2) ที่บริเวณเครื่องสูบอัดก๊าซ 2 เครื่อง ต่อเครื่องสูบอัดก๊าซ 1 เครื่อง
(3) ที่บริเวณสถานที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ จำนวน 1 เครื่องต่อถังเก็บและจ่ายก๊าซ 2,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สภาวะมาตรฐาน
(4) ที่บริเวณตู้จ่ายก๊าซตามจำนวนเครื่องอย่างน้อยดังนี้
ก) จำนวน 2 เครื่อง ต่อตู้จ่ายก๊าซ 1 ถึง 4 ตู้จ่าย
ข) จำนวน 3 เครื่อง ต่อตู้จ่ายก๊าซ 5 ถึง 8 ตู้จ่าย
ค) ถ้ามีตู้จ่ายก๊าซเกิน 8 ตู้จ่าย ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงเพิ่มขึ้น 1 เครื่องต่อตู้จ่ายก๊าซทุกๆ 3 ตู้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ข้อ 39 ภายในเขตสถานีบริการ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ
ข้อ 40 ต้องมีป้ายห้ามและคำเตือน ข้อความในป้ายห้ามและคำเตือนต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นขาวมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย โดยมีความสูงของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า 2.50 เซนติเมตร และต้องติดตั้งป้ายนี้ไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ จุดต่างๆ ดังนี้
(1) บริเวณเครื่องสูบอัดก๊าซและบริเวณถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องมีและติดตั้งเครื่องหมายข้อห้ามดังนี้
"ห้ามสูบบุหรี่"
"ห้ามก่อประกายไฟ"
กรณีเครื่องสูบอัดก๊าซ เป็นชนิดเดินเครื่องได้อัตโนมัติ ต้องติดตั้งคำเตือน
"เครื่องสูบอัดก๊าซนี้ทำงานอัตโนมัติทุกเวลา"
(2) บริเวณตู้จ่ายก๊าซให้มีป้ายถาวรที่มีข้อความดังนี้
"อันตราย
1) ดับเครื่องยนต์
2) ห้ามสูบบุหรี่
3) ห้ามก่อประกายไฟ"
ข้อ 41 ต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วไว้ในบริเวณที่ตั้งเครื่องสูบอัดก๊าซ อย่างน้อย 1 เครื่อง เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว ต้องเป็นชนิดที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบและต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
ข้อ 42 ภายในบริเวณถังเก็บและจ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซต้องจัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทได้โดยสะดวกอย่างเพียงพอ
top

:: หมวด 6 การควบคุม
ข้อ 43 ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างสถานีบริการ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยทางหลวง เป็นต้น
ในกรณีที่สถานีบริการอยู่นอกเขตกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยอนุโลม
ข้อ 44 การก่อสร้างและการให้บริการของสถานีบริการ จะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ไม่เกิดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งสาธารณะหรือแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและเป็นพื้นที่ที่สามารถควบคุมและป้องกันการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 45 เมื่อทำการก่อสร้างสถานีบริการแล้วเสร็จ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือหน่วยงานที่กรมธุรกิจพลังงานมอบหมายทราบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้ต่อไป
หากผู้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะเลิกการประกอบกิจการสถานีบริการจะต้องแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือหน่วยงานที่กรมธุรกิจพลังงานมอบหมายทราบภายในสามสิบวัน นับจากวันที่เลิกประกอบกิจการเพื่อที่กรมธุรกิจพลังงานจะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป
top

:: หมวด 7 ลักษณะผังบริเวณและแบบก่อสร้าง
ข้อ 46 แผนที่สังเขปของสถานีบริการ ต้องแสดงตำแหน่งของสถานีบริการพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สถานทูต โรงเรียน สถานพยาบาล โรงมหรสพ สนามกีฬา หรือศูนย์การค้าเป็นต้น โดยรอบเขตสถานีบริการในรัศมีไม่น้อยกว่า 200 เมตร โดยแผนที่ดังกล่าว ต้องแสดงตำแหน่งที่สามารถตำแหน่งที่สามารถทราบถึงบริเวณสถานที่ตั้งของสถานีบริการอย่างชัดเจน
ข้อ 47 แผนผังของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในเขตสถานีบริการต้องมีมาตราส่วนแบบแผนผังบริเวณไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 250 และให้แสดงรายละเอียดแต่ละแผนผังดังต่อไปนี้
(1) แผนผังแสดงขอบเขตที่ดิน แนวเขตสถานีบริการ ตำแหน่งสถานที่ ที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เสาไฟฟ้า ตำแหน่งบริเวณอาคารบริการ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ (ถ้ามี) และแสดงแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อหรือรางระบายน้ำ บ่อกักไขมันรวมทั้งแสดงแนวเขตการจราจรของยานพาหนะภายในบริเวณและทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะ
(2) แผนผังระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงอุปกรณ์กลนิรภัย ระบบป้องกันก๊าซรั่วไหล ระบบเตือนภัยเมื่อก๊าซรั่ว และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
ข้อ 48 แบบก่อสร้างอาคารให้มีมาตราส่วนที่เหมาะสม และต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
(1) แปลน แสดงพื้นที่ใช้สอยของอาคาร
(2) รูปด้าน อย่างน้อย 2 ด้าน
(3) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว
(4) รายละเอียดของโครงสร้าง
ข้อ 49 แบบก่อสร้างเครื่องสูบอัดก๊าซ และถังเก็บและจ่ายก๊าซ ให้มีมาตราส่วนที่เหมาะสมและต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(1) แปลนส่วนบน รูปด้าน รูปตัด
(2) รายละเอียดการก่อสร้างและการติดตั้ง
ข้อ 50 แบบระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ให้มีมาตราส่วนที่เหมาะสม ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
(1) รายละเอียดการติดตั้ง
(2) การป้องกันการกัดกร่อน
(3) รายละเอียดเครื่องสูบอัดก๊าซ พร้อมระบุความดันและอัตราสูบของเครื่องสูบอัดก๊าซรวมถึงชุดหล่อเย็นที่เป็นส่วนประกอบควบกับเครื่องสูบอัดก๊าซ
(4) รายละเอียดของอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ
ข้อ 51 แบบระบบไฟฟ้าให้มีมาตราส่วนที่เหมาะสมต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
(1) แผนผังแสดงการเดินสายไฟฟ้า การต่อลงดินในลักษณะแผนภาพเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram) และการปิดผนึก
(2) แผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบริเวณสถานีบริการ
(3) แผนผังแสดงการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ข้อ 52 แบบก่อสร้างอื่นๆ ให้มีมาตราส่วนที่เหมาะสม และต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
(1) แปลน รูปด้าน รูปตัด
(2) รายละเอียดโครงสร้าง
(3) รายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น
ข้อ 53 ในกรณีมีระบบการติดตั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับ หรือเก็บ หรือจ่ายก๊าซในเขตสถานีบริการ ให้แสดงแบบและรายละเอียดของกรณีดังกล่าวนั้นด้วย
ข้อ 54 ให้แสดงรายการคำนวณตามหลักวิศวกรรม โดยคำนึงถึงความมั่งคง แข็งแรง ความปลอดภัย และระบบการใช้งานของอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ระบบท่อก๊าซ ถังเก็บและจ่ายก๊าซและอุปกรณ์
top

:: หมวด 8 บทเฉพาะกาล
ข้อ 55 ถ้าผู้ประกอบกิจการสถานีบริการซึ่งประกอบกิจการอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตตามประกาศนี้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการนั้น
ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงประโยชน์แห่งการป้องกันอัคคีภัย ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข การผังเมือง การอำนวยความสะดวกแก่การจราจาร การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อน รำคาญ หรือความเสียหายหรืออันตรายที่อาจจะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม หรือการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งประกาศนี้
ข้อ 56[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

top 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update