กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงพาณิชย์
:: เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่ผู้ส่ง หรือนำสินค้ามาตรฐานแป้งมันสำปะหลังออกนอกราชอาณาจักรต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กำหนดให้ด่านศุลกากรต่อไปนี้คือ ท่ากรุงเทพฯ ด่านศุลกากรแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด่านศุลกากรมาบตาพุด จังหวัดระยอง ด่านศุลกากรจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด่านศุลกากรคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรตอกใบ จังหวัดนราธิวาส ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นด่านศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนำแป้งมันสำปะหลังออกนอกราชอาณาจักรต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร
ข้อ 2 การส่งหรือนำแป้งมันสำปะหลังออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 โดยมิใช่เป็นการค้าหรือเพื่อใช้ในยานพาหนะที่บรรทุกออกไปหรือเพื่อเป็นตัวอย่างปริมาณครั้งละไม่เกินชนิดละ 100 กิโลกรัม ผู้ส่งหรือนำออกไม่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานแป้งมันสำปะหลังและไม่ต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า
ข้อ 3[1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์













 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update