กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงพาณิชย์
:: เรื่อง กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2544 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐาน และมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2545 ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย เป็นไปด้วยความเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 (2) แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8 วรรคสอง ของมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐาน และมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานต้องแจ้งรายละเอียดอัตราส่วนการผสมหรือปน ของข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวขาวหรือข้าวกล้อง ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันธุ์อื่นที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าข้าวตามประเภทชนิด และชั้นเดียวกันกับข้าวหอมมะลิไทยตามวรรคแรกไว้ในคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า"
ข้อ 2 ในกรณีที่ส่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย ตามมาตรฐานออกไปนอกราชอาณาจักรโดยบรรจุกระสอบหรือภาชนะอื่นใด ผู้ทำการค้าขาออกต้องแสดงข้อความภาษาอังกฤษ THAI HOM MALI RICE หรือ THAI JASMINE RICE หรือ THAI FRAGRANT RICE หรือชื่ออื่นที่มีความหมายเดียวกันให้ชัดเจนบนวัตถุที่ใช้ในการบรรจุ หุ้มห่อ
กรณีที่มิได้ใช้ข้อความภาษาอังกฤษว่า THAI HOM MALI RICE ให้แสดงข้อความภาษาอังกฤษภายในวงเล็บว่า (THAI HOM MALI RICE) กำกับต่อท้ายหรือใต้ข้อความว่า THAI JASMINE RICE หรือ THAI FRAGRANT RICE หรือชื่ออื่นที่มีความหมายเดียวกันไว้ด้วย
ข้อ 3 ในกรณีที่ส่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยตามตัวอย่างออกไปนอกราชอาณาจักร โดยบรรจุกระสอบหรือภาชนะอื่นใด ผู้ทำการค้าขาออกต้องแสดงข้อความภาษาอังกฤษว่า MIXED THAI HOM MALI RICE หรือ MIXED TAHI JASMINE RICE หรือ MIXED THAI FRAGRANT RICE หรือชื่ออื่นที่มีความหมายเดียวกันให้ชัดเจนบนวัตถุที่ใช้ในการบรรจุ หุ้มห่อ พร้อมทั้งระบุอัตราส่วนการผสมหรือปนของข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวขาวหรือข้าวกล้อง ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันธุ์อื่นที่มิใช่ข้าวหอมมะลิไทยแล้วแต่กรณีไว้ด้วย
กรณีที่มิได้ใช้ข้อความภาษาอังกฤษว่า MIXED THAI HOM MALI RICE ให้แสดงข้อความภาษาอังกฤษในวงเล็บว่า (MIXED THAI HOM MALI RICE) กำกับต่อท้าย หรือใต้ข้อความว่า MIXED THAI JASMINE RICE หรือ MIXED THAI FRAGRANT RICE หรือชื่ออื่นที่มีความหมายเดียวกันไว้ด้วย
ข้อ 4[1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update