กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยที่ มาตรา 40 และ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้ สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเมื่อจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า มีสภาตำบลที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ จึงให้สภาตำบลดังต่อไปนี้ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโดยให้มีชื่อตามตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ คือ
1. สภาตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
2. สภาตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวมีเขตตามเขตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update