กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงยุติธรรม
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยุติธรรมออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2) เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
3) เจ้าพนักงานธุรการ
4) เจ้าหน้าที่ธุรการ
5) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
8) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
9) เจ้าหน้าที่อบรมและฝึกวิชาชีพ
10) เจ้าหน้าที่บริหารงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
11) อนุศาสนาจารย์
12) หัวหน้าพนักงานพินิจ
13) พนักงานควบคุม
ข้อ 2 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้ มีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update