กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
:: เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-15

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้
(1) กองกลาง
(2) กองคลัง
(3) กองการเจ้าหน้าที่
(4) กองกิจการนิสิต
(5) กองธุรการ (กำแพงแสน)
(6) กองบริการการศึกษา
(7) กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)
(8) กองแผนงาน
(9) กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
(10) กองวิเทศสัมพันธ์
ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะเกษตร ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) ภาควิชากีฏวิทยา
(3) ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
(4) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
(5) ภาควิชาปฐพีวิทยา
(6) ภาควิชาพืชไร่นา
(7) ภาควิชาพืชสวน
(8) ภาควิชาโรคพืช
(9) ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
(10) ภาควิชาสัตวบาล
ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) ภาควิชาการเงิน
(3) ภาควิชาการจัดการ
(4) ภาควิชาการจัดการการผลิต
(5) ภาควิชาการตลาด
(6) ภาควิชาบัญชี
ข้อ 4 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะประมง ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) ภาควิชาการจัดการประมง
(3) ภาควิชาชีววิทยาประมง
(4) ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
(5) ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(6) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ข้อ 5 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
(3) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
(4) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
(5) ภาควิชาภาษาไทย
(6) ภาควิชาภาษาศาสตร์
(7) ภาควิชาวรรณคดี
(8) ภาควิชาศิลปาชีพ
(9) ภาควิชาศิลปนิเทศ
ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะวนศาสตร์ ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) ภาควิชาการจัดการป่าไม้
(3) ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
(4) ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
(5) ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
(6) ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
(7) ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
ข้อ 7 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) ภาควิชาคณิตศาสตร์
(3) ภาควิชาเคมี
(4) ภาควิชาจุลชีววิทยา
(5) ภาควิชาชีวเคมี
(6) ภาควิชาพฤกษศาสตร์
(7) ภาควิชาพันธุศาสตร์
(8) ภาควิชาฟิสิกส์
(9) ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
(10) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(11) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(12) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(13) ภาควิชาสถิติ
(14) ภาควิชาสัตววิทยา
ข้อ 8 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
(3) ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
(4) ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
(5) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(6) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
(7) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(8) ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
(9) ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
(10) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(11) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
(12) ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
(13) ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(14) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(15) ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ข้อ 9 ให้มีสำนักงานเลขานุการในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ข้อ 10 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) ภาควิชาการศึกษา
(3) ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(4) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(5) ภาควิชาพลศึกษา
(6) ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(7) ภาควิชาอาชีวศึกษา
ข้อ 11 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะเศรษฐศาสตร์ ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
(3) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
(4) ภาควิชาสหกรณ์
ข้อ 12 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะสังคมศาสตร์ ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) ภาควิชาจิตวิทยา
(3) ภาควิชานิติศาสตร์
(4) ภาควิชาประวัติศาสตร์
(5) ภาควิชาภูมิศาสตร์
(6) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(7) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ข้อ 13 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
(3) ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
(4) ภาควิชาปรสิตวิทยา
(5) ภาควิชาพยาธิวิทยา
(6) ภาควิชาเภสัชวิทยา
(7) ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
(8) ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
(9) ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
(10) ภาควิชาสรีรวิทยา
(11) ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย
ข้อ 14 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
(3) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(4) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
(5) ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
(6) ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ข้อ 15 ให้มีสำนักงานเลขานุการในบัณฑิตวิทยาลัย


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update