กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
:: (ฉบับที่ 121) พ.ศ. 2546
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ข้อที่ 1-4

เนื่องด้วยได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ที่ได้ประกาศแต่งตั้งไปแล้วนั้น จึงไม่เป็นปัจจุบัน สมควรประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทขึ้นใหม่ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 108) พ.ศ. 2542 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2542
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2542 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2542
ข้อ 2 แต่งตั้งให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
(1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(2) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(4) สาธารณสุขนิเทศก์
(5) อธิบดีกรมการแพทย์
(6) รองอธิบดีกรมการแพทย์
(7) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(8) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(9) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(10) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(11) อธิบดีกรมสุขภาพจิต
(12) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
(13) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(14) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(15) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(16) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(17) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(18) นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(19) ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(20) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(21) ผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(22) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(23) ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(24) ผู้อำนวยการกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(25) ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(26) ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(27) ผู้อำนวยการกองงานด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(28) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(29) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ
(30) เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐ
(31) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป โรงพยาบาลของรัฐ
(32) เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพนักงานของรัฐตำแหน่งเภสัชกร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(33) เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิชาชีพ กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(34) เภสัชกร นักวิชาการอาหารและยา และพนักงานของรัฐตำแหน่งเภสัชกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(35) นิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(36) เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(37) พนักงานของรัฐตำแหน่งเภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(38) สาธารณสุขอำเภอ/สาธารณสุขกิ่งอำเภอ
(39) นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอ
ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา 49 วรรคหนึ่ง ของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ 3 - 6 หรือ 3พ - 6พ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาล แล้วแต่กรณี
ข้อ 4[1] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update